Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Biografii » W-Z » Displaying items by tag: cantec
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Nã featã di Ianina / O fată din Ianina


featã di Ianina
A bre featã di Ianina
featã di Ianina
Bre gionli era ditu poli

(O fată din Ianina

A, bre o fată din Ianina

O fată din Ianina
Bre, junele era din oraș)


Gionli era ditu poli
A bre gionli era ditu poli
Gionli era ditu poli
Bre, ei doji sã' ndãmãsea

(Junele era din oraș

A, bre junele era din oraș

Junele era din oraș

Bre, ei doi se întâlneau)

Ei doji sã' ndãmãsea
A bre ei doji sã' ndãmãsea
Ei doji sã' ndãmãsea
Bre, pi'unã punti arafimã
(Ei doi se întâlneau

A, bre ei doi se întâlneau

Ei doi se întâlneau

Bre, pe un pod subțire)

Pi'unã punti arafimã
A bre pi'unã punti arafimã
Pi'unã punti arafimã
Bre, arafimã shi s'leaganã

(Pe un pod subțire

A, bre pe un pod subțire

Pe un pod subțire

Bre, subțire și se leagănă)

Arafimã shi s'leaganã
A bre , rafimã shi s'leaganã
Arafimã shi s'leaganã
Tsi stai featã pi punti

(Subțire și se leagănă

A bre, subțire și se leagănă

Și se leagănă

Ce stai fată pe pod)

Tsi stai featã pi punti
A bre, tsi stai featã pi punti
Tsi stai featã pi punti
Bre, nj'am unu gionj lãndzitu

(Ce stai fată pe punte

A bre, ce stai fată pe pod

Ce stai fată pe pod

Bre, mi-am junele bolnav)

Nj'am unu gionj lãndzitu
A bre, nj'am unu gionj lãndzitu
Nj'am unu gionj lãndzitu
Bre, tsi'nj pitreatsi arustico

(Mi-am junele bolnav

A bre, mi-am junele bolnav

Bre, că-mi trimite dulciuri)

Tsi'nj pitreatsi arustico
A bre, tsi'nj pitreatsi arustico
Tsi'nj pitreatsi arustico
A bre, cashu dultsi di iepuru

(Că-mi trimite dulciuri

A bre, că-mi trimite dulciuri

Că-mi trimite dulciuri

A bre, brânză dulce de iepure)


SURSA

Maria, Costa Daileanu & Aleclu - Nã featã di Ianina, 17 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---aleclu---n---feat---di-ianina/1925 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Tsi multu ti voi
Minduiam la noi,
Noptsâ, dzâli trec
Daima voi s`ti ved..
(Ce mult te iubesc

Mă gândeam la noi

Nopți, zile trec

Mereu vreau să te văd)


An cu an as treacâ
Pi suflit nji`angreacâ
Dorlu tsi`nji mi ardi
Io nu am arhati..

(An după an vor trece

Pe suflet mă apasă

Dorul ce mă arde

Eu nu am liniște…)

Refren - Refren
Tsi câbati adrai tu banâ
Di am ahânta aranâ
Pi suflitlu a meu..
Iasti un Dumnidză îndzeanâ
Poa` s`hârseascâ a mea banâ
Ah tsi`nji iasti greu,
Ah tsi`nji iasti greu…

(Ce păcat am făcut în viață

De am o așa rană

Pe sufletul meu…

Este un Dumnezeu sus

Poate să-mi bucure a mea viață

Ah, ce-mi este greu

Ah, ce-mi este greu…)

Unâ vreari avui
Shi`atsea u chirui
Multu mi`arisishi
Tora mi`agârshishi..

(O iubire am avut

Și pe aceea am pierdut-o

Mult mi-ai plăcut

Acum m-ai uitat…)Luna pi tser sheadi
Tu steali arhati
A ma io tu lumi
Tsi greu nu s`aspuni..

(Luna pe cer stă

Între stele liniștită

Dar eu în lume

Ce greu nu se spune…)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Razvan Grosu - Tsi multu ti voi , ”giony”, Versuri, 23 ianuarie 2012 , http://giony.ro/versuri-p/all-stars---razvan-grosu---tsi-multu-ti-voi-%28blues%29/2960 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românescă de Marius Teja.


Tu bana mea harau vini
Cu dzuua cându prota ti vidzui
Sh`fudzi el core dit inima mea
Di vrearea ta caldâ tsi u duchii
Iarna iara vintul mutâ
Neguri albi padea tutâ u`anvâleashti.

(În viața mea bucuria a venit

Cu ziua în care te-am văzut prima dată

Și fugi el core din inima mea

De iubirea ta caldă ce am simțit-o

Iarna iar vântul mișcă

Neguri albe câmpia toată o învelește)

Refren -
Refren

Va ashternu vintul tsi mutats`
Va tuchescu neguri tsi alghits`
Va nhi`agiutâ soarli
Deadun cu vrearea ta shi`a mea.
Tutâ lumea va shtibâ
Tini eshtsâ a meu !
(Vă voi așterne vântul pe care-l mișcați

Vă voi topi neguri care albiți

Mă va ajuta soarele

Împreună cu iubirea ta și a mea

Toată lumea va ști

Tu ești al meu!)

Tora vrearea s`dishteaptâ la noi
Ca primuveara tu oclii a tăi
Iasti dultsi bâshearea ta
Caldâ inima mea..

(Acum iubirea se trezește în noi

Ca primăvara în ochii tăi

Este dulce sărutarea ta

Caldă inima mea…)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl , Petrina - Va vâ ashternu vintul, ”giony”, Versuri, 21 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---petrina---va-v---ashternu-vintul-/2597 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Caftâ`mi - Caută-mă


Caftâ`mi tu scutidi, 

Caftâ`mi tu lunhinâ
Tu dzua cari dusi,
Tu dzua cari`a z`yinâ…

(Caută-mă pe întuneric

Caută-mă pe lumină

În ziua care a trecut

În ziua care va veni…)

Refren - Refren
mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu,
shtits` câ`i a meu.

(Că merele sunt pentru voi

Și atenție la ramuri

Să nu se frângă pomul

Să știți că-i al meu)

Caftâ`mi tu somnu
Caftâ`mi dealihea
Tu apa dit amari
Tsi va n`anghitâ tihea…

(Caută-mă în somn

Caută-mă cu adevărat

În apa mării

Care ne va înghiți soarta…)

Refren -
Refren

Caftâ`mi lu lisâ,
Caftâ`mi tu nhiari
Cându nu`as dai di mini
Atumtsea agârshea`mi.

(Caută-mă în apa sărată

Caută-mă în miere

Când nu vei da de mine

Atunci uită-mă)

Refren -
Refren

Mi`agudi tâpoara,
Mi`agudi sh`cutsâtlu
Mash a tali zboarâ
Î`nhi vâtâmarâ truplu…

(Mă lovi toporul

Mă lovi cuțitul

Doar ale tale vorbe

Îmi uciseră trupul…)

Refren -
Refren

Mi`agudi chiriclu
Anvidzai tsi`i omlu
Ma a tali zboarâ
Mi vatâmâ sh`tu somnu…

(Mă lovi trăznetul

Am învățat ce-i omul

Dar ale tale vorbe

Mă ucid și-n somn…)

Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arău & Lupci & Tomi - Caftâ`mi , ”giony”, Versuri, 17 octombrie 2011

http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---caft---mi-/2875 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Hai armânji – Hai aromâni 

 

Hai armânji, ia sculats`vâ voi  oarâ, 
Hai armânji, limba noastâ ta`s nu chiarâ! 
Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, ia sculați-vă voi o data

Hai aromâni, limba noastră să nu piară!

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Hai armânji, estâ lumi s`alâcseashti, 
Hai armânji, la numtâ nu`s dipiseashti! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, această lume se schimbă

Hai aromâni, cu nunta nu s etermină

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Hai armânji, pâpânhii dipun dit munti 
Hai armânji,  veaghi,  poartâ crutsi! 
Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, străbunii coboară din munți

Hai aromâni, ne veghează, ne poartă cruci!

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl,  Arau & Lupci & Tomi - Hai armânji, ”giony” / Versuri, 26 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---hai-arm--nji/2606 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Un gioni aromânu – Un june aromân

Un gioni aromânu` 

Armân dit armânie, 
Un gioni aromânu` 
Armân dit armânie.. 

(Un june aromân

Aromân din România

Un june aromân

Aromân din România)


Armân dit Armâniji, 
El cu a lui tinjii, 
Armân dit Armâniji, 
El cu a lui tinjii.. 

(Aromân din România

El avea onoare

Aromân din România

El avea onoare)


El cu a lui tinjie 
Lucra la cumirtsii, 
El cu a lui tinjie 
Lucra la cumirtsii… 
(El avea onoare

Lucra în comerț

El avea onoare

Lucra în comerț)

 

Lucra la cumirtsii 
Numa lui i`u astrigâ, 
Lucra la cumirtsii 
Numa lui i`u astrigâ.. 

(Lucra în comerț

Numele lui era cunoscut

Lucra în comerț

Numele lui era cunoscut)


Numa lui i`u ascrii 
Coli al Caraiani, 
Numa lui i`u ascrii 
Coli al Caraiani.. 

(Numele lui era

Nicolae al lui Caraiani

Numele era

Nicolae al lui Craiani)


Coli al Caraiani 
Lailu îl vâtâmarâ, 
Coli al Caraiani 
Lailu îl vâtâmarâ.. 

(Nicolae al lui Caraiani

Nefericitul îl omorâră

Nicolae al lui Caraiani

Nefericitul îl omorâră)


Lailu`l vâtâmarâ 
Dzatsi ma i`arcarâ, 
Lailu`l vâtâmarâ 
Dzatsi ma i`arcarâ.. 

(Nefericitul îl omorâră

Cu zece gloanțe

Nefericitul îl omorâră

Cu zece gloanțe)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Un gioni aromânu, ”giony” / Versuri, 24 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---un-gioni-arom--nu/2659 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Bunâ`i bana di bichear – Bună-i viața de burlac

Bunâ`i bana di bichear, 

Nu`i ca ansurat 
S`nu aibâ cari s`ti vârghiascâ 
 yi`nhi amânat… 

(Bună-i viața de burlac

Nu-i ca cea de însurat

Să nu te certe nimeni

Că vii târziu)


Refren -  Refren

Unâ, doau, trei, 
Shcreta di pareii`... 
Optu, noau, dzatsi, 
Yinlu`i bun aratsi… 

(Una, două ,trei

A naibii gașcă

Opt, nouă, zece

Vinu-i bun rece)


Mana dzâsi sâ`nhi mi`ansor 
Ma mini nu voi 
Naima ghini s`hiu bichear, 
S`beau cu sotsii a mei… 

(Mama îmi zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine să fiu burlac

Să beau cu prietenii mei)


Refren - 
Refren

Mană, nu nhi`aspardzi chefea, 

Featili nu`as chiarâ 
Lasâ`mi ta`s mi pitrec 
Cu sotsii astarâ… 

(Mamă, nu-mi strica cheful

Fetele nu vor dispărea

Lasă-mă să petrec

Cu prietenii deseară)


Refren - 
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Bunâ`i bana di bichear, ”giony” / Versuri,  23 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---bun---i-bana-di-bichear/2630 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

O lea Ianulă – O tu Ianulo

 

 O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 

O, lea Ianulă, feată nhicâ… 
O, nu va dada, ta ni na ni na, 
O, nu va dada sâ`nhi ti da… 

(O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo, fată mica

O , nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mi te dea)


 

Refren - Refren
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, vruta mea… 
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, vruta mea… 

(O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo, iubita mea

O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo, iubita mea)


O, nu`nhi hiu faptâ, ta ni na ni na, 
O, nu`nhi hiu faptâ ti`a mârtari… 
O, nhi`am  sorâ, ta ni na ni na, 
O, nhi`am  sorâ sh`cama mari… 

(O, nu mi-e rândul, ta ni na ni na

O, nu mi-e rândul la măritat

O, am o soră ta ni na ni na

O, am o soră mai mare)


Refren
– Refren

 

O, multsâ gionji, ta ni na ni na, 
O, multsâ gionji, ti câfta… 
O, nu va dada, ta ni na ni na, 
O, nu va dada, sâ`nhi mi da… 

(O, mulți juni, ta ni na ni na

O, mulți juni te cereau

O, nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mă dea)


Refren
– Refren

 


O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, featâ njicâ… 
O, nu vrea dada, ta ni na ni na, 
O, nu vrea dada s`ti mâritâ… 

(O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo fată mica

O, nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să te mărite)


Refren
- Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - O lea Ianulă, ”giony” / Versuri, 10 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---o-lea-ianul--/2559 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lenă leaEleno tu

Iaram la Lena aseara 
Lenă, Lenă lea… 
Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 

(Am fost la Elena aseară

Eleno, Eleno tu

Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)


Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 
(Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)


Va neg la Lena acasâ 
Lenă, Lenă lea… 
Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Voi merge la Elena acasă

Eleno, Eleno tu

Voi merge s-o cer de nevastă

Eleno, Eleno tu)

 

Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, îmsheatâ ea…

(Voi merge s-o cer de nevastă

Eleno frumoasa ea) 


 tse Lenă lea mârată, 
Lenă, Lenă lea… 
Sâlighishi câinhii la poartâ 
Lenă, Lenă lea… 

(De ce Eleno tu biată

Eleno, Eleno tu

Ai dat drumul câinilor la poartă

Eleno, Eleno tu)

 

Sâ`nhi mi mâshcâ, sâ`nhi mi`alatrâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Să mă muște, să mă latre

Eleno, Eleno tu)

 

Sâlighishi câinhii la poartâ 
Lenă, Lenă lea… 
Ca`s mi mâshcâ, Ca`s mi alatrâ, 
Lenă, Lenă lea… 

(Ai dat drumul câinilor la poartă

Eleno, Eleno tu

Ca să mă muște, ca să mă latre
Eleno, Eleno tu)

Sâ`nhi mi mâshcâ, sâ`nhi mi`alatrâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Să mă muște, să mă latre

Eleno, Eleno tu)

Mi mâshcarâ, mi`alâtrarâ 
Lenă, Lenă lea… 
Giumidanea`nhi disicarâ, 
Lenă, Lenă lea… 

(Mă mușcară, mă lătrară

Eleno, Eleno tu

Haina mi-o sfâșiară

Eleno, Eleno tu)

 

Giumidanea`nhi disicarâ, 
Lenă, Lenă lea… 

(Haina mi-o sfâșiară

Eleno, Eleno tu)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Lenă lea, ”giony” / Versuri,  16 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---len---lea/2589 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Nji-arcai ochii – Mi-am aruncat ochii

 

Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa 
Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa… 

(Mi-am aruncat  ochii la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea

Mi-am aruncat  ochii la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea)


Unâ featâ totna î`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 
Unâ featâ totna î`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 

(O fată mereu mi-a zis

”Nu te uita la mine măi june!”

O fată mereu mi-a zis

”Nu te uita la mine măi june!”)


“Nu mutrea la mini, lăi gione, 
Am trei meshi di`anda`nhi mi mârtai. 
Nu mutrea la mini, lăi gione, 
Am trei meshi di`anda`nhi mi mârtai.” 

(”Nu te uita la mine, măi june

Am trei luni de când m-am măritat”

(”Nu te uita la mine, măi june

Am trei luni de când m-am măritat”) 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Nji-arcai ochii, ”giony” / Versuri, 15 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---nji-arcai-ochii-/2549 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Armâna mea cu ochi di steali – Aromâna mea cu ochi de stele

 

Armâna mea cu ochi di steali 
Lenă, Lenă lea, 
Cara  shtii câ`nhi ti`am tu vreari 
Tini îmsheata mea.. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ca`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 
Io va`nhi ts`ashternu lilici`n cali 
Ca`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 

(Aromâna mea cu ochi de stele

Eleno, Eleno, tu

Deci să știi că te iubesc

Pe tine frumoasa mea

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele

Eu îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele)


Armânlu a meu cu ochi di`amurâ 
Vrute, vrutlu a meu, 
Cu ochiu`ts lai ca di lândurâ 
Pilisterlu a meu.. 
Va`nhi ts`ashternu la cicioari 
Suflitlu a meu sh`njiatili a meali 
 a ta boatsi shi`a ta gurâ 
Pi mini, vrute, mi tuchirâ. 

(Aromânul meu cu ochii ca murele

Iubite, iubitul meu

Cu ochii negri ca de rândunică

Porumbelul meu

Îți voi așterne la picioare

Sufletul meu și frumusețea mea

Că a ta voce și a ta gură

Pe mine, iubite, mă topiră)


Armâna mea cu ochi di steali 
Lenă, Lenă lea, 
Cara  shtii câ`nhi ti`am tu vreari 
Tini îmsheata mea.. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ca`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 
Io va`nhi ts`ashternu lilici`n cali 
 tini`nhi ts`aduts cu iali. 

(Aromâna mea cu ochi de stele

Eleno, Eleno, tu

Deci să știi că te iubesc

Pe tine frumoasa mea

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele

Eu îți voi așterne flori în cale

Că tu semeni cu ele)


Cu tsi harau` sh`cu tsi hari 
Lenă, Lenă lea, 
I`nhi umpli suflitlu di vreari 
Tini îmsheata mea.. 
 a ta boatsi shi`a ta gurâ 
Pi mini, vrute, mi tuchirâ. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ta`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 

(Cu ce bucurie și cu ce farmec

Eleno, Eleno tu

Îmi umpli sufletul cu iubire

Tu frumoasa mea

Că a ta voce și a ta gură

Pe mine, iubite, mă topiră

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pee le)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Armâna mea cu ochi di steali, ”giony” / Versuri, 6 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---arm--na-mea-cu-ochi-di-steali/2532 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Va-nj beau una archii – Voi bea un rachiu

Intru tu hani 
Sâ`nhi beau cafelu 
Mi veadi lumea 
Sh`nhi adunâ gailelu.. 

(Intru în restaurant

Să-mi beau cafeaua

Mă vede lumea

Și-și face griji pentru mine)

 

Refren - Refren
Va`nhi beau unâ archii 
Va`nhi beau, un cafe 
Va`nhi beau shi`unâ tsigari 
 hiu chihâie.. 

(Voi bea un rachiu

Voi bea o cafea

Voi fuma și o țigară

Că sunt boier)


Voi s`dau di budzâ 
Sâ`nhi vindic arana 
Mi`acatsâ hârghia 
Sh`gulescu damigeana.. 

(Vreau să strâng din buze

Să-mi vindec rana

Mă prind zorii

Și goelsc damigeana)


Refren -
Refren

Io va`nhi beau yinlu 

Sh`va nhi adar caplu 
 Lilian shi`adarâ majoratlu.. 

(Eu îmi voi bea vinul

Și mă voi face criță

Că Lilian își face majoratul)


Bea tini lăi Hrista 
Yinlu arosh` 
 tini hii tinir 
Nica nu hii mosh`! 

(Bea tu măi Hrista

Vinul roșu

Că tu ești tânăr

Încă nu ești moș!)


Io ma`nhi hiu mosh` 
Nu v`as beau multu 
 tahina sh`câinjii 
Va`i ascultu.. 

(Eu dacă sunt moș

Nu voi bea mult

Că dimineața și câinii

Îi voi asculta)


Bea tini lăi Hrista 
Gailelu alasâ 
Sh`cara s`nu pots` 
Io va ti`aducu acasâ.. 

(Bea tu măi Hrista

Grijilile uită-le

Și dacă nu vei mai putea

Eu te voi duce acasă)


Refren -
Refren

Sh`cara s`mi ambet 
Io nintea ta 
Va tsâ dzâcâ fciorii 
Iu iasti casa mea.. 

(Și dacă mă voi îmbăta

Eu înaintea ta

Îți vor zice prietenii

Unde e casa mea)


Refren -
Refren

Haide Steliane doii s`biem 
Aidi deadun capiti s`ni adrăm 
Haide Steliane doii s`biem 
Aidi deadun capiti s`ni adrăm.. 

(Haide Steliane amândoi să bem

Haide împreună criță să ne facem

Haide Steliane amândoi să bem

Haide împreună criță să ne facem)


S`gulim damigeana 
Doii cu litru` 
Sh`cara s`nu putem 
Va`l luăm sh`pi Caramitru. 

(Să golim damigeana

Amândoi cu litrul

Și dacă nu vom putea

Îl vom lua și pe Caramitru)


Refren -
Refren

Al Caramitru va`i dăm pic cu pic 
 iasti, lele, iasti multu nhic ! 
Al Caramitru va`i dăm pic cu pic 
Va`s ambeatâ aonjia câ`i multu nhic. 

(Lui Caramitru îi vom da pic cu pic

Că este, lele, este foarte mic!

Lui Caramitru îi vom da pic cu pic

Se va îmbăta iute că-i foarte mic)

 

Nu`i adunâ gailelu, 
Avdzâts` armânjii a mei 
C`aestu iasti gioni 
Bea ma multu ca noi. 

(Nu-ți face griji pentru el

Auziți aromânii mei

Că ăsta este tare

Bea mai mult ca noi)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Va-nj beau una archii , ”giony” / Versuri, 30 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---va-nj-beau-una-archii-/2504 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Lună moi, luna mea – Lună măi, luna mea


Câti steali sunt pi tseru` 
Lună moi, luna mea, 
Noaptea ardu, dzâua chieru` 
Lună moi, luna mea.. 

(Câte stele sunt pe cer

Lună măi, luna mea

Noaptea luminează, ziua dispar

Lună măi, luna mea)

Dzâua chieru` sh`noaptea ardu 
Lună moi, luna mea, 
 mutrescu doii la gardu 
Lună moi, luna mea.. 
(Ziua dispar și noaptea luminează

Lună măi, luna mea

Ne privesc amândoi la gard

Lună măi, luna mea)

Ochii a tăi ca doau` steali 
Lună moi, luna mea, 
Suntu`, moi, mirăchili a meali 
Lună moi, luna mea.. 

(Ochii tăi ca două stele

Lună măi, luna mea

Sunt măi iubirea mea

Lună măi, luna mea)

Noaptea tutâ scântiadzâ 
Lună moi, luna mea, 
Dzâua dormu pi`a ta fatsâ 
Lună moi, luna mea.. 
(Noaptea toată scânteiază

Lună măi, luna mea

Ziua dorm pe a ta față

Lună măi, luna mea)


SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Lupci & Sima - Lună moi, luna mea, ”giony”, Versuri, 1 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---lupci---sima---lun---moi--luna-mea/2929 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ianula tsea dultsea – Ianula cea dulce

Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori.. 
Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori… 

(Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria

Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria)


Arâchirâ  Ianula, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Arâchirâ  Ianula, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Răpiră pe Ianula

Ianula cea dulce

Răpiră pe Ianula

Ea Sârâcâceanâ)

U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus.. 
U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus… 

(Urcară, doar urcară

Muntele în sus

Porniră, doar porniră

Muntele în sus)

Inshi pi`un munti analtu, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Inshi pi`un munti analtu, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Urcă pe un munte înalt

Ianula cea dulce

Urcă pe un munte înalt

Ea Sârâcâeanâ)

Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ.. 
Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ… 

(Cade, Ianula

Cade Ianula bolnavă

Cade Ianula

Cade Ianula bolnavă)

Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Bolnavă greu pe moarte

Ianula cea dulce

Bolnavă greu pe moarte

Ea Sârâcâceanâ)

Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa.. 
Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa… 
(Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa

Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa)


S`tsâ ved sh`niputearea, 
Ianula `tsea dultsea… 
S`tsâ ved sh`niputearea, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Să-ți văd boala

Ianula cea dulce

Să-ți văd boala

Ea Sârâcâceanâ)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Sima - Ianula tsea dultsea, ”giony”, Versuri, 8 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---sima---ianula-tsea-dultsea/2645 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Iu iarai  - Unde ai fost

Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 
Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 

(Unde ai fost, unde ai fost fată până acum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară

Unde ai fost, unde ai fost fată pânăacum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară)


Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 

(Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)


Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
(Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)

 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Iu iarai , ”giony” / Versuri, 14 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---iu-iarai/1158 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Featã ditu Sãrunã – Fată din Salonic

 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 
 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 

(O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu

O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu)


Dusii Lena in vale moi 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
Dusii Lena in vale lea 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
(Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu căldarea

Eleno tu, soro tu

Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu caldaria

Eleno tu, soro tu)


Sheadi u zburashti 
Li Leni nu'i si greashti 
Leno lea, soro lea 
Sh'datsã hãbari in hoarã 
Hoara bijduveanjloru 
Leno lea, soro lea 

(Șede o vorbește

Elenei nu-i grăiește

Eleno tu, soro tu

Și dați de veste în sat

Satul bijduvenilor

Eleno tu, soro tu)

 

Lenã hii msheatã lea 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 
Lenã hii msheatã 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 

(Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu

Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu)


SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Featã ditu Sãrunã, ”giony” / Versuri,  5 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---feat---ditu-s--run--/1100 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Vruta mea – Iubita mea

Vruta mea tsi'a'nj ts'aspunu 
Di cãndu eram deadunu 
Haidi vruta mea, bunã 
Haidi s'hii a mea, armãnã 
Featã armãnã 
(Iubita mea vreau să-ți amintesc

De când eram împreună

Haide iubita mea bună

Haide să fii a mea aromâno

Fată aromână)


Nã'ancãcemu di pi tsiva 
Nu shtiu cari  stipsea 
Haidi ta s'nã vremu , featã 
Doji ta s'nã luãm, armãnã 
Featã bunã 
(Ne-am certat pentru nimic

Nu știu cine e vinovat

Haide ca să n eiubim fată

Amândoi să ne luăm aromâno

Fată bună)


 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Vruta mea, ”giony” / Versuri, 14 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---vruta-mea/810 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lãi tiniru picurare – Măi tinere păcurar

 

Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?

Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?)


Ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 
Ooo 
ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 

(Oh tu aromâne

Eu și turma mea

Oh tu aromâne

Eu și turma mea)


Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?

Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?)


Ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 
Ooo 
ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 

(Oh tu aromâne

Munții și pădurea

Oh tu aromâne

Munții și pădurea) 

Vidzui  featã – Văzui o fată


Vidzui  featã io 

Cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 

(Văzui o fată eu

Cu părul despletit

Ah aiman, cu părul despletit)


Avdzã 
lea featã, avdzã 
Tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 

(Auzi tu fată, auzi

Ce-ți voi zice și eu

Ce-ți voi zice și eu)Opa opa – Opa opa

Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 
Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie
(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie)

Refren - Refren
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 

(Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește
Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește)

I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 
I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 

(E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi
E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi)

Refren
- Refren
SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Lãi tiniru picurare & Vidzui nã featã & Opa opa, ”giony” / Versuri,  15 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---l--i-tiniru-picurare---vidzui-n---feat-----opa-opa/970 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Lăi tinir picurareMăi tinere păcurar

Lăi tinir picurare, cari`i hoara ta? 
Tinir picurare, cari`i hoara ta.. 

(Măi tinere păcurar, care-i satul tău?

Tinere păcurar, care-i satul tău…)

Ore, tini armâne, muntsâi sh`pâdurea 
Ore, tini armâne, muntsâi sh`pâdurea.. 

(O, tu aromâne, munții și pădurea

O, tu aromâne, munții și pădurea)

Lăi tinir picurare, cari`i mâcarea ta? 
Lăi tinir picurare, cari`i mâcarea ta.. 
(Măi tinere păcurar, care-i mâncarea ta?

Măi tinere păcurar, care-i mâncarea ta..)


Ore, tini armâne, cashlu sh`cu ghiza 
Ore, tini armâne, cashlu sh`cu ghiza.. 

(O, tu aromâne, cașul și cu urda

O, tu aromâne, cașul și cu urda…)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Lupci - Lăi tinir picurare, ”giony”, Versuri,

 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---lupci---l--i-tinir-picurare/2672 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Di alargu – De departe

 

Di alargu vruta mea tsã ascriu 
S-nji aspuni di acasã voi  stiu 
Di multu vdzit ma nu aspusesi 
Ia ca tricura treii mesi 
(De departe iubita mea îți scriu

Să-mi spui de acasă vreau să știu

De mult plecat dar nu ai spus

Uite că au trecut trei luni)


Diparti hiu cavai di io 
Pi suflit nji-am mari caimo 
Cu tsi mirachi asteptu s-negu 
Acasa vruta mea su vedu 

(Departe sunt ca vai de mine

În suflet mi-am un mare dor

Cu ce plăcere aștept să merg

Acasă iubita mea s-o văd)

Ma Dumnidzãlu tsi nji adrã 
Cu greu blastem mi blastimã 
ca nji arãu ca mi mascã 
Avdzai ca vruta si martã 
(Dar Dumnezeu ce mi-a făcut

Cu greu blestem m-a blestemat

O ce mi-e rău că m-a rănit

Am auzit că iubita s-a măritat)


Di arsini acasã nu potu s-negu 
Tru xinitie io vas shedu 
Tsi iaram gione ca stehiu 
Chirut tru xeani io va-nji hiu 
(De rușine acasă nu pot să merg

În străinătate eu voi sta

Că eram june puternic

Pierdut în străinătate eu voi fi)


Iara armaname na murisi 
Frate cu sora dispartsasi 
Ah lai xeana corbã s-mori 
 luasi di acasa a nostra fciori 

(Iar neam aromân ai murit

Frate cu soră s-au despărțit

Ah neagră străinătate nenorocită să mori

Ne-ai luat de acasă ai nostril flăcăi)

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vali Tulica, Gino Ceara & Andrei Grosu-Di alargu versuri, ”giony”, Versuri, 6 septembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---vali-tulica--gino-ceara---andrei-grosu-di-alargu/2844 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lele, tserlu-i mari! – Lele, ceru-i mare!


Voi s'bãnedz tu noapti, sh'tserlu'i casa meau 
S'hiu io mashi cu vruta, io cu vruta meau 
Voi s'bãnedz tu noapti, sh'tserlu'i casa meau 
S'hiu io mashi cu vruta, io cu vruta meau 

(Vreau să trăiesc în noapte și ceru-i casa mea

Și eu doar cu iubita, eu cu iubita mea

Vreau să trăiesc în noapte și ceru-i casa mea

Și eu doar cu iubita, eu cu iubita mea)


Refren -
Refren
Lele tserlu'i mari, sh'io la vruta voi s'mi ducu 
Sã'nj mi'adunu cu mshata , di vreari sa'i dzãcu 
Lele tserlu'i mari, loclu nu mi'acatsã 
Oclji anda'i mutã inima'nj ngljeatsã 

(Lele ceru-i mare și eu la iubita vreau să mă duc

Să mă întâlnesc cu frumoasa, de iubire să-i zic

Lele ceru-i mare, locul nu mă prinde

Ochii când îi mișcă inima-mi îngheață)

Voi pi tseru di vearã, caldu sh'cu harau 
Cu fatsa sirinã, s'plãngu bana meau 
Voi pi tseru di vearã, caldu sh'cu harau 
Cu fatsa sirinã, s'plãngu bana meau 

(Vreau pe cerul de vară, cald și cu bucurie

Cu fața senină plâng viața mea

Vreau pe cerul de vară, cald și cu bucurie

Cu fața senină plâng viața mea)

Refren –
Refren


Pi tseru , priimnari, ca pi'unã amari 
Fãrã dipisitã , plãndzi a noastrã vreari 
Pi tseru , priimnari, ca pi'unã amari 
Fãrã dipisitã , plãndzi a noastrã vreari 

(Pe cer, plimbare ca pe o mare

Fără sfârșit, plânge a noastră iubire

Pe cer, plimbare ca pe o mare

Fără sfârșit, plânge a noastră iubire)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vali Tulica, Gino Ceara & Andrei Grosu-Lele, tserlu-i mari!, ”giony”, Versuri, 6 septembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---vali-tulica--gino-ceara---andrei-grosu-lele--tserlu-i-mari!/2843 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Moscopole - Moscopole

 vini lai hâbari 
Di Moskopole atsea mari 
Cumandu al Ali Pasha 
Ta`s ardâ Moskopolea.. 
(Ne-a venit o veste

Despre Moscopolea cea mare

Ordin de la Ali Pașa

Ca să ardă Moscopolea)


Tu`armânescul câsâbă 
Multâ aveari s`adună 
Pâgânjii bagâ yinati 
S`hibâ a lor, nu`au arhati.. 

(În orașul aromân

Multe averi s-au adunat

Păgânii sunt invidioși

Ca să fie ale lor, nu au liniște)

Dit câsâbălu armân 
Armasi cinushi, scrum 
Doamne tsi ts`avu astipseari 
Di`angrâpsishi  mirâ ahtari.. 

(Din orașul aromân

A rămas cenușă, scrum

Doamne cu ce ți-a greșit

De i-ai scris o astfel de soartă)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Tomi – Moskopole, ”giony”, Versuri, 14 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---tomi---moskopole/2700 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Cari nu shtii di vreari – Cine nu cunoaște iubirea

Refren - Refren

Pi`anarga, pi`anarga frântea nhi`u astringu 
Ashteptu ta z`yinâ dumânica 
Va`nhi mi`adun cu vruta, di vreari va`i cântu 
 mari dor, lea, mi luă di ea… 

(Încet, încet fruntea

Aștept să vină duminica

Mă voi întîlni cu iubita, de dragoste îi voi cânta

Că mare dor m-a luat de ea)

Cari nu shtii di vreari 
Z`yinâ ta`s nhi`antreabâ, inima 
Ta s`i`aspun  noaptea`i mari 
Cându minduieshtsâ la vruta... 

(Cine nu cunoaște iubirea

Să vină ca să-mi întrebe inima

Ca să-I spun că noaptea-I mare

Când te gândești la iubită)

Refren -
Refren


Doamne, cât di mari îi tserlu 
Naima mari steau ti vruta as dipun, 
Ta`s i`anghiliceascâ perlu 
Tutâ noaptea noi di vreari as azburâm. 

(Doamne, cât de mare e cerul

Cea mai mare stea iubitei i-o voi da

Ca să-i strălucească părul

Toată noaptea noi de iubire să vorbim)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Tomi - Cari nu shtii di vreari, ”giony”, Versuri, 10 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---tomi---cari-nu-shtii-di-vreari/2537 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Di un lai dor – Din cauza unui nefericit dor

Di`un lai dor, ti unâ vreari 
Nhi`alâsai fara, vdzii` dit armânami.. 
Di`un lai dor, ti unâ vreari 
Nhi`alâsai fara, vdzii` dit armânami.. 

(Din cauza unui nefericit dor, pentru o iubire

Îmi lăsai neamul, plecai dintre aromâni

Din cauza unui nefericit dor, pentru o iubire

Îmi lăsai neamul, plecai dintre aromâni)


Mea tsi lai dor, tsi pustâ vreari 
Mi`alâsă vruta, lele, mintea`nhi chiari. 
Mea tsi lai dor, tsi pustâ vreari 
Mi`alâsă vruta, lele, mintea`nhi chiari. 
(Dar ce nefericit dor, ce nenorocită iubire

M-a părăsit iubita, lele, îmi pierd mințile

Dar ce nefericit dor, ce nenorocită iubire

M-a părăsit iubita, lele, îmi pierd mințile)


Ia`mi, lăi Doamne, adu`mi acasâ 
S`ved armânamea, dada mâratâ… 
Ia`mi, lăi Doamne, adu`mi acasâ 
S`ved armânamea, dada mâratâ… 

(Ia-mă, Doamne, adu-mă acasă

Să-mi văd aromânii, biata mama

Ia-mă, Doamne, adu-mă acasă

Să-mi văd aromânii, biata mama)

Chieptul nhi`aranâ, nu`nhi curâ sândzâ 
Iu hii lea dado, lele, sâ`nhi mi plândzâ.. 
Chieptul nhi`aranâ, nu`nhi curâ sândzâ 
Iu hii lea dado, lele, sâ`nhi mi plândzâ..?! 

(Pieptul mi-e ca o rană, nu-mi curge sânge

Unde ești tu mamă, lele, să mă plângi

Pieptul mi-e ca o rană, nu-mi curge sânge

Unde ești tu mamă, lele, să mă plângi?!)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci - Di un lai dor, ”giony”, Versuri, 10 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---di-un-lai-dor/2745 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Pi`atsea cândushâ – Pe acea haină lungă

Pi`atsea cândushâ vinitâ, 
I`oi lea Lenă, vinitâ… 
Pi`atsel lai grai tsi`ts dâmândai 
I`oi lea Lenă`ts dâmândai… 

(Cu acea haină lungă închisă

O, tu Leno  închisă

Cu acel nefericit cuvânt cu care te chemam

O, tu, Leno te chemam)

Ore, vinhi acasâ, nu`nhi ti`aflai 
I`oi lea Lenâ, nu`nhi ti aflai… 
Ore, vinhi acasâ, nu`nhi ti`aflai 
I`oi lea Lenâ, nu`nhi ti aflai… 

(O, am venit acasă, nu te-am găsit

O, tu Leno, nu te-am găsit
O, am venit acasă, nu te-am găsit

O, tu Leno, nu te-am găsit)

Mea pit bâhshe ti priimnai 
I`oi lea Lenă, priimnai… 
Lilici aroshi ts`adunai 
I`oi lea Lenă, ts`adunai… 

(Dar prin grădină te plimbai

O tu Leno plimbai

Flori roșii îți culegeai

O tu Leno îți culegeai)

Lilici aroshi ts`adunai 
I`oi lea Lenă, ts`adunai… 
Ore tufi tufi li ligai 
I`oi lea Lenă, li ligai… 

(Flori roșii își culegeai

O, tu Leno își culegeai

O, buchete-buchete le legai

O tu Leno le legai)

Mea pi la soatsâ li`asprândeai 
I`oi lea Lenă, li`asprândeai… 
Mea pi la soatsâ li`asprândeai 
I`oi lea Lenă, li`asprândeai… 
(Dar pe la prietene le împărțeai

O tu Leno le împărțeai

Și pe la prietene le împărțeai

O tu Leno le împărțeai)

Mea ali vruti nu`i dideai 
I`oi lea Lenă, nu`i dideai… 
Mea shi`ali vruti nu`i dideai 
I`oi lea Lenă, nu`i dideai… 
(Dar iubitei nu-i dădeai

O tu Leno nu-i dădeai

Și iubitei nu-i dădeai)


Ore pi inatea tsi i`u aveai 
I`oi lea Lenă, tsi i`u aveai… 
Ore pi inatea tsi i`u aveai 
I`oi lea Lenă, tsi i`u aveai… 

(O, pe ea supărată ce erai

O, tu, Leno supărată ce erai

O, pe ea supărată ce erai

O, tu, Leno supărată ce erai)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci - Pi`atsea cândushâ, ”giony”, Versuri,  8 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---pi-atsea-c--ndush---/2648 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

  

Va`nhi beau unâ archii – Voi bea un rachiu

Intru tu hani sâ`nhi beau cafelu 
Mi veadi lumea sh`nhi adunâ gailelu. 
Intru tu hani sâ`nhi beau cafelu 
Mi veadi lumea sh`nhi adunâ gailelu. 

 

(Intru în restaurant să-mi beau cafeaua

 

Mă vede lumea și își face griji pentru mine

 

Intru în să-mi beau cafeaua

 

Mă vede lumea și își face griji pentru mine)

Refren -
Refren
Va`nhi beau unâ archii, 
Va`nhi beau un café, 
Va`nhi beau shi`unâ tsigari 
 hiu chihâie ! 

 

(Voi bea un rachiu

 

Voi bea o cafea

 

Voi fuma și o țigară

 

Că sunt boier!)

Voi s`dau di budzâ, sâ`nhi vindic arana 
Mi`acatsâ hârghia sh`gulescu damigeana. 
Voi s`dau di budzâ, sâ`nhi vindic arana 
Mi`acatsâ hârghia sh`gulescu damigeana. 

 

(Vreau să strâng din buze să-mi vindec rana

 

Mă prinde dimineața și golesc damigeana
Vreau să strâng din buze să-mi vindec rana

 

Mă prinde dimineața și golesc damigeana)

S`beau unâ archii 
C`unâ chelchi nhicâ 
Pânâ tahina 
Va`nhi mi`adar cicricâ ! 

 

(Să beau un rachiu

 

Cu un pahar mic

 

Până dimineața

 

Mă voi face criță!)

Refren -
Refren

S`ne`am Bucureshti t`unâ dumânicâ 
S`n`aspunâ shicăi Palade, Romică. 
S`ne`am Bucureshti t`unâ dumânicâ 
S`n`aspunâ shicăi Palade, Romică. 

 

(Să mergem la București într-o duminică

 

Să ne spună bancuri Palade, Romică

 

Să mergem la București într-o duminică

 

Să ne spună bancuri Palade, Romică)

Refren -
Refren

Mutris`lu pi Romică i`arâdi mustatsa 
Ti Nicu Palade cu Nicu la Constantsa. 
Mutris`lu pi Romică i`arâdi mustatsa 
Ti Nicu Palade cu Nicu la Constantsa. 

 

(Priviți-l pe Romică, îi râde mustața

 

Pentru Nicu Palade cu Nicu la Constanța

 

Priviți-l pe Romică, îi râde mustața

 

Pentru Nicu Palade cu Nicu la Constanța)

Refren -
Refren

Ma z`yinâ Romică iara la Constantsa 
 shtii tini gione va tsâ tâiem mustatsa. 
Ma z`yinhi tini, lele, iara la Constantsa 
Va tsâ tudnem perlu sh`deadun cu mustatsa. 

 

(Dacă va veni Romică iar la Constanța

 

Să știi tu june că-ți vom tăia mustața

 

Dacă vei veni tu, lele, iar la Constanța

 

Îți vom tunde părul împreună cu mustața)

 Nicu Palade shi`el îi multu vrut 
Va`i tâiem mustatsa shi`ai tundem perlu tut. 
 Nicu Palade shi`el îi multu vrut 
Va`i tâiem mustatsa shi`azmultsem perlu tut. 

 

(Că Nicu Palade și el este foarte iubit

 

Îi vom tăia mustața și-i vom tunde părul tot
Că Nicu Palade și el este foarte iubit

 

Îi vom tăia mustața și-i vom tunde părul tot)

Tora bâtu vintul sh`tsâ  mută perlu 
Ia mutrits Palade, Palade chihâielu. 
Tora bâtu vintul sh`tsâ  mută perlu 
Ia mutrits Palade, Palade chihâielu. 

 

(Acum a bătut vântul și-ți zburlește părul

 

Ia priviți Palade, Palade boierul
Acum a bătut vântul și-ți zburlește părul

 

Ia priviți Palade, Palade boierul)

Refren -
Refren

Mas n`aspunâ doii  shicai bunâ 
Va`s arâdem, va  cadâ 
Dintsâii tuts din gurâ.. 

 

(Dacă ne vor spune amândoi o glumă bună

 

Vom râde, ne vor cădea

 

Dinții toți din gură)

 

 

 

 

 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci - Va`nhi beau unâ archii, ”giony” / Versuri,

 

18 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---va-nhi-beau-un---archii/2458 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja.Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 4 din 10

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required