Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Blesteme grămostene în antologia N. Caraiani – N. Saramandu
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
15-07-2011

Blesteme grămostene în antologia N. Caraiani – N. Saramandu

Rate this item
(0 votes)

În 1982 filologii aromâni Nicolae Caraiani şi Nicolae Saramandu publicau Folclor aromân grămostean, antologie în care au inclus 621 de Blesteme, pe care le-au dublat cu versiuni proprii româneşti.


 

1.A, mur’ lai stease! – Ah, păcătosule!

2. Acasî s-nu calţî. – Pe-acasă să nu calci.

3. Acîtîrîsite! – Afurisitule!

4. Aclo s-armîni. – Acolo să rămîi.

5. Aclo s-baţ lupăţli. – Acolo să baţi lopeţile (acolo să-ţi sapi groapa).

6. Aclo s-putridzăşti. – Acolo să putrezeşti.

7. Aclo s-ţî hibî. – Acolo să-ţi fie (acolo să-ţi fie sfîrşitul).

8. Acna-ţ (a-ţ) di capu! – De cap să-ţi fie.

9. Agiunu ca cîni s-ti vedu.- Flămînd ca un cîine să te văd.

10. Agiutoru ş-di la ghifţî s-cafţî. – Să ceri ajutor şi de la ţigani.

11. Aγiu Γeani s-ti-adunî (s-nu ti-aflî, s-ţî pîlteascî). – Sfîntul Ion să tea dune (să nu-l apuci, să-ţi plătească).

12. Ahîtu s-apuţ. – Atît s-apuci (să nu mai apuci zile multe de trăit).

13. Ahîtu s-ti-amu. – Atît să te am (să nu te mai am).

14. Alargu di lumi s-cheri. – Departe de lume să mori.

15. Amarea s-ti-adunî. – Marea să te adune(să te înece).

16. Anapuda s-ţî fugî tuti. – Anapoda să-ţi meargă toate.

17. Anda s-ti vedu mortu, va s-giocu. – Cînd te-oi vedea mort, am să joc.

18. Anlu nău s-nu ti aflî. – Anoul nou să nu te găsească (anoul nou să nu-l apuci).

19. Anvîlitu pi faţî s-ti torńi (s-ti vedu). – Acoperit pe faţă să te întorci (să te văd mort).

20. Apa (arîulu) s-ti-aneacî. – Apa (rîul) să te înece.

21. Apî ditu scafî s-nu beai. – Apană din cană smălţuită să nu bei.

22. Arami s-ţî hibî bana (giuneaţa, pînea ţi u mîţ). – De haram să-ţi fie viaţa (tinereţea, pîinea ce o mănînci).

23. Araţi s-ti başu. – Rece să te sărut.

24. Arcatu pi grendî s-ti vedu. – Întins pe grindă să te văd ( să te văd mort).

25. Arcatu pi pîltări s-ti vedu. – Întins pe spate să te văd (să te văd mort).

26. Arcoatîru pitu mesi s-ţî treacî. – Roată pest emijloc să-ţi treacă.

27. Arinî s-ti faţ. – Nisip să te faci (praful să se aleagă de tine).

28. Arizili s-ti faţ. – Să te faci de batjocură.

29. Arîńi vruşi, di-arîńi s-nu-ascachi. – Rîie ai vrut, de rîie să nu scapi (răul pe care l-ai dorit să fie la tine).

30. Armânia cu ocl’il’i s-nu u vedz. – România să nu o vezi cu ochii.

31. Aruptu ca ghiftu s-imńi. – Rupt (zdrenţăros) ca un ţigan să umbli.

32. Ascîrchinatu s-nu mori. – Să mori nemîngîiat.

33. Aspindzuratu s-avdu cî cripaşi. – Spînzurat să aud că ai crăpat (ai murit).

34. Astal’i cîni ta s-mori. – Un cîine să-ţi taie calea, ca să mori.

35. Astrindzi mortulu ta s-nedz dupî elu. – Îmbrăţişează mortul ca să mergi după el.

36. Aţea ţi cafţî s-nu u-afli. – Ceea ce cauţi să nu găseşti.

37. Aţeali să ai şi-alti nu. – Acelea să ai şi altele nu (de cap să-ţi fie).

38. Avlachea s-ti ducî iu lipseaşti. – Gîrla să te ducă unde trebuie.

39. Axinu-ţ! – De-ai pocni!

40. Azgrîmatu di cîtuşi s-ti vedu. - Zgîriat de pisică să te văd.

41. Azgrumatu cu pînea n-gurî s-ti vedu. – Înecat cu pîinea în gură să te văd.

 

1.Babuγearu s-ti l’ea. – Sperietoarea să te ia.

2.Baligî noaptea s-calţî. – Baligă noaptea să calci.

3.Bana fîrmacu s-ţî hibă. - Viaţa otravă să-ţi fie.

4. Bana s-nu ţ-u vrei. – Viaţa să nu ţi-o doreşti.

5. Banî di cîni s-ai. – Viaţă de cîine să ai.

6. Banî lungî s-nu-ai. – Viaţă lungă să n-ai.

7. Bańi tu bana ta s-nu faţ. – Scăldă (îmbăiere) să nu faci în viaţa ta.

8. Barba tu locu s-ţ-u vedu. – Barba în pămînt să ţi-o văd.

9. Binălu s-ţî si-aprindî. – Bineaua (casa) să ţi se aprindă.

10. Bişiţ s-ţî si facî gura. – Să ţi se umple gura cu băşici.

11. Bîgatu pi dinţî s-ti vedu. – Întins pe burtă să te văd (vedea-te-aş mort).

12. Bîrgaci di guşi s-porţî. – Căldăruşă (de cerşetor) să porţi la gît.

13. Bîrgîdanlu s-ti upîrascî. – Mămăliga să te opărască.

14. Bîrnu di guşi s-ţ-arucu. – Să-ţi arunc ştreangul de gît.

15. Bîsearica s-nu ti-ancurunî. – Să nu te cununi la biserică.

16. Blîsteamili s-ti-agiungî. – Blestemele să te ajungă.

17. Boaţea s-nu ţ-u-avdu. – Să nu-ţi aud glasul.

18. Boaţea s-ţî chearî. – Să-ţi piară glasul.

19. Boaţi di γumaru s-ai. – Voce de măgar să ai.

20. Borgea s-ti mîcî. – Datoriile să te mănînce.

21. Braţlu s-ţî seacî.- Braţul să-ţi sece.

22. Brava di mîńi s-ţî si-acaţî. – Broasca de la uşă să ţi se prindă de mîini (să paralizezi).

23. Budza s-ţî cadî. – Buza să-ţi cadă.

24. Buneaţî di la canu s-nu vedz. – Bunătate de la nimeni să nu vezi (să n-ai parte de bine).

25. Bunela ocl’il’i s-ţ-ascoatî. – Furculiţa sî-ţi scoată ochii.

26. Bunî-ţ oara cîtî groapî. – Ceas bun (drum bun) către groapă.

27. Bunlu s-ti-adunî. – Buba rea (dalacul) să te omoare.

28. Bunluchi fciori s-nu-ai. – Să n-ai parte de copii mulţi.

29. Burbunarica s-ţî parî dulţi. – Măcrişul să-ţi pară dulce.

30. Burduvali ti tini s-avdu. – Veşti rele să aud despre tine.

31. Butea cu γinu s-nu ti-ambeatî. – Butea cu vin să nu te îmbete.

32. Buturlu s-ti mîcî. – Răpciuga să te mănînce.

33. Buzălu s-ti creapî. – Braga să te otrăvească.


 

1.Ca chicuta di-apî s-cheri. - Ca picătura de apă să pieri.

2.Ca cirichelu s-ti vedu. – Ca ţestul să te văd.

3.Ca foclu s-ti-astindzî. – Ca focul să te stingi.

4. Ca ghiftu s-imńi. – Ca un ţigan să umbli.

5. Ca γumarŭ s-ti vedu ancîrcatu. – Să te văd încărcat ca un măgar.

6. Ca harlu s-ti vedu. – Să te văd ca dracul.

7. Ca lilici s-amuţ. – Ca floarea să amuţeşti.

8. Ca loclu s-ti vedu. – Ca pămîntul să te văd.

9. Ca lumbarî s-ti tucheşţî. – Ca lumînarea să te topeşti.

10. Ca pînea cuclui s-ti faţ. - Ca ciuboţica-cucului să te faci.

11. Ca seu s-ti tucheşti. – Ca seul să te topeşti.

12. Ca tîtumi s-ti usuţ. – Ca tutunul să te usuci.

13. Ca turbatŭ s-aladz. – Ca turbat să alergi.

14. Ca ţeara s-ardzî. – Ca lumînarea să arzi.

15. Calu maţilî s-ţ-ascoatî. – Calul maţele să-ţi scoată.

16. Caplu s-ţî frîndzî. – Capul să ţi-l frîngi.

17. Caplu ş-cicioarli s-ţî mîţ. – Mînca-ţi-ai capul şi picioarele.

18. Caplu tu halé s-ţî-lu bagu. – Băga-ţi-aş capul în privată.

19. Caplu ţ-va stulcinari. – Crăpa-ţi-aş capul.

20. Casa focŭ ş-pulbiri s-ţî si facî. – Casa foc şi pulbere să ţi se facă.

21. Casa s-nu ti-ancapî. – Casa să nu te încapă.

22. Chealea s-ţ-arγîsescu. – Tăbăci-ţi-aş pielea.

23. Cheatrî chindisitî s-ţî bagŭ la capŭ. – Piatră scrisă (cruce) să-ţi pun la cap.

24. Cheatrî s-ti fţeai. – Să te fi făcut piatră.

25. Cheţari tu locŭ di pîni s-mîţ. – Pietre în loc de pîine să mănînci.

26. Cheţarli a tali pi caplu a tău. – Pietrele tale pe capul tău.

27. Chicuta aţa laia! – Picătura cea neagră!

28. Chicuta s-ţî chicî. – Picătura (cea neagră) să te pice.

29. Chiperŭ laiŭ limba s-ţ-ardî. – Piper negru să-ţi ardă limba.

30. Chirutŭ s-ti vedŭ. – Pierdu (dispărut) să te văd.

31. Cicioarli s-ţî frîndzî. – Picioarele să-ţi frîngi.

32. Cinghiné lai ş-corbî. – Ţigancă (femeie) nenoroctă.

33. Cingulŭ pi capŭ s-ţî cadî. - Cana de smalţ în cap săi-ţi cadă.

34. Cinuşi s-ti fţeai. - Cenuşe să te fi făcut.

35. Ciofcî s-ţ-aurlî la uşi. – Corbul să-ţi urle la uşă.

36. Cirńidî s-ti-agudeascî. – Cărămidă să te lovească.

37. Citacŭ stesŭ! – Diavol nenorocit!

38. Ciupulica s-ti mîcî. – Dezastrul să te mănînce.

39. Cîndila la capu s-ţî ardî. – Candela la cap să-ţi ardă.

40. Cîndu s-featî mlarea, atumţea s-faţ ş-tini. – Cînd o făta catîrca atunci să naşti şi tu.

41. Cîni alŭ chirîtă. – Cîine ticălos.

42. Cîni ambitatŭ. – Cîine îmbătat.

43. Cîni arîńiosŭ s-ti vedŭ. – Cîine rîios să te văd.

44. Cîni turbatŭ s-ti mîşcî. – Cîine turbat să te muşte.

45. Cîrciunlu s-nu ti-aflî. – Crăciunul să nu te găsească (în viaţă).

46. Cîsuri s-ti faţ. – Schilod să ajungi.

47. Cîsutŭ di strańi s-ti facî Aţelŭ-di-Analtu. – Cusut de haine (imobil, ţeapăn) să te facă Cel-de-Sus.

48. Cîti lilici tu-amari, ahîtî hîiri s-ai. – Cîte flori pe mare atîta bunăstare să ai.

49. Cîtî aumbrî faţi aclu, ahîtî aveari s-ai. – Cîtă umbră face acul atîta avere să strîngi.

50. Cîtranea cîtrani s-ti facî. – Catranul catran să te facă.

51. Cîtŭ carpó di mlari, ahîtu s-ai ş-di fciori. – Cîtă prăsilă ai de la catîrcă, atîta să ai şi de la copii.

52. Cîtŭ perŭ pi palmî, ahîtî pruruchii s-ai. – Cît păr în palmă, atîta pricopseală să ai.

53. Cîtŭ ti voiŭ, ahîtu s-ti-amu. – Cît te vreau, atît să te am.

54. Cîţauî lai ş-corbî. – Femeie nenorocită.

55. Corbu s-ti vedu. – Nenorocit să te văd.

56. Cripatlu s-ţî da. - Moartea să dea peste tine.

57. Cu cinuşi gura s-ţî si umplî. – Cu cenuşă să ţi se umplă gura.

58. Cu mîńli pi cheptu s-ti vedŭ. – Cu mîinile pe piept să te văd.

59. Cu oamińi arada s-nu imńi. – Să nu umbli în rind cu oamenii.

60. Cu patru cicioari s-ti vedŭ. – În patru picioare să te văd.

61. Cu unŭ ciciorŭ s-avdu cî hii. – Cu un picior să aud că eşti.

62. Cucotlu la uşi s-ţî cîntî.- Cocoşul să-ţi cînte la uşă.

63. Cucuveaua s-ti blastimî. – Cucuveaua să te blesteme.

64. Cucuveaua s-ti blastimî. – Cucuveaua să-ţi cînte pe casă.

65. Cufoarea s-ti mîcî. – Boala să te mănînce.

66. Cumăţ s-ti faţ. – Bucăţi să te faci.

67. Cumnicîturî s-nu ţî da Dumnidză. – Cuminecătură să nu-ţi dea Dumnezeu.

 

1.Dă-l’i-u cu dzaţili. – Dă-i-o înzecit (Dă-l dracului).

2. Deadunu cu fumeal’ea s-ti-angropu. - Împreună cu familia să te îngrop.

3. Defi s-ti faţ. – Praful să se aleagă de tine.

4. Demunlu di peri s-ti tragic. – Satana de păr să te tragă.

5. Di-acasî la groapî s-ti-aducu. – De-acasă la groapă să te duc.

6. Di bîgatu s-nu ti-ascol’i. – Să nu te scoli de unde eşti culcat.

7. Di capu s-ţî hibî. – De cap să-ţi fie.

8. Di cuţîtu s-ti-astindzî. – De cuţit să nu scapi.

9. Di ehţrî s-nu-ascachi. – De duşmani să nu scapi.

10. Di focu s-nu-ascachi. – De foc să nu scapi.

11. Di fumeal’i hîiri s-nu-ai. – De la copii să nu ai folos.

12. Di furi s-ţî hibî bitisita. – De la hoţi să-ţi fie sfîrşitul.

13. Di la fciori harauî s-nu-ai. – De la copii bucurie să nu ai.

14. Di la oi s-nu ti torńi. – De la oi să nu te (mai) întorci.

15. Di mprostu s-ti tucheştî. – Din picioare să te topeşti.

16. Di ocl’i s-ti-acaţî. – De ochi să tea puce.

17. Di ocl’i s-ţî hibî. – De ochi să-ţi fie (Luate-ar dracu).

18. Di poartî-poartî s-ţî hibî. – Din poartă în poartă să umbli.

19. Di pragu s-ti aspindzuri. – De prag să te spînzuri.

20. Di strańi s-ţî plîndzî. – De haine să te plîngi.

21. Di tufechi s-cheri. – De puşcă să mori.

22. Di ţiva s-nu prucpuseşţî. – De nimic să nu te pricopseşti.

23. Dicuńeari fciorl’i s-ţ-agiungî. – Cerşetori să-ţi ajungă copiii.

24. Diparti di casî s-mori. – Departe de casă să mori.

25. Distimeli lai pi capu s-ţî vedu. – Să te văd cu basma neagră pe cap.

26. Dişcl’itoarea s-ţ-ancl’idî gura. – Lacătul să-ţi închidă gura.

27. Ditu arîdîţinî s-ti usuţ. – Din rădăcină să te usuci.

28. Ditu cunachi s-nu-ascachi. – Din închisoare să nu scapi.

29. Dîmarî lai ş-corbî. – Neam blestemat şi nenorocit.

30. Dîmlaia s-ti-agudeascî. – Damblaua să te lovească.

31. Dorńi ca nidurńitu. – Dormi ca nedormit.

32. Draţl’i s-ti mutî. – Dracii să te ia.

33. Ducheanea di γerńi s-ţî si umplî. – Prăvălia să ţi se umple de viermi.

34. Dulumălu s-ţî vindzî ş-hîiri tutu s-nu vedz. – Dulama să-ţi vinzi şi pricopseală să nu vezi.

35. Dumnidză s-ţ-astingî casa. – Dumnezeu să-ţi stingă casa (să-ţi distrugă) casa.

36. Duńeaua s-ti criseascî. – Lumea (mulţimea) să te judece.

37. Dupî capu s-ţî-lu bagu. – Să te speli pe cap cu el. (Să-ţi fie de cap)

38. Dupî capu s-ţ-u da. – Să te lovească boala la cap (Lovi-te-ar damblaua.)

39. Dupî soari s-nedz. – După soare să mergi (să mergi spre asfinţit, să te stingi, să mori).

40. Durilu s-ţî psuseascî. – Roibul să-ţi crape.

41. Du-ti şi s-nu ti torńi. – Du-te şi să nu te întorci.

42. Du-ti tu neclu. – Du-te la naiba.

43. Duvalé laiu pi capu s-porţî. – Maramă neagră să porţi pe cap.

44. Dzandza s-ti-agudeascî. – Furiile să te lovescă.

45. Dzua s-ti mîcî. – Ziua să te mănînce.


1. Efcula s-ti-acaţî blîsteamili. – Blestemele să te prindă uşor.

2. Ehle s-faţ iuţido. – Înşelătorie să faci pretutindeni.

3. Ehtru n-cali s-ti-astrîvuseascî. – Duşmanul în cale să te întîlnească.

4. Ermî ş-pustî s-ţî hibî bana. – Deşartă şi pustie să-ţi fie viaţa.

5. Ermu s-ti vedu. – Pustnic să te văd.

6. Ermulu s-ti mîcî. – Pustia să te mănînce.

7. Eta tutî s-ai maşi cripări. – Toată viaţa să ai necazuri.

8. Etuslu ţi γini s-nu ti-aflî. – Anul care vine să nu te afle (în viaţă).

9. Evî tu locu! – Vedea-te-aş în pămînt!

 

1.Faţa mplinî di gîrnuţî s-u-ai. – Faţa să ao ai plină de bube.

2. Feaminî s-nu ţî da Dumnidză. – Fiică să nu-ţi dea Dumnezeu.

3. Feata s-nu ti mutreascî. – Fiica să nu te îngrijească.

4. Featili s-ţî cîrleadzî. – Fiicele să cîrtească.

5. Ferari s-nu ţî hibî zborlu. – Vorba să nu-ţi fie ascultată.

6. Filcu puté s-nu hii. – Liniştit să nu fii niciodată.

7. Filii-filii s-ti faţ. – Felii-felii să te faci.

8. Fiscu s-hii tutî bana. – Singur să fii toată viaţa.

9. Fisul’ilu s-ti mîcî. – Fasolea să te otrăvească.

10. Fituru s-nu-armînî di tini. – Nici o fărîmă să nu rămînă di tine.

11. Fîrina s-ti creapî. – Făina să te omoare.

12. Fîrî mini unî dzuî s-nu bînedz. – Fără mine o zi să nu trăieşti.

13. Fîrmaclu s-nu ti-anfarmîcî. – Otrava să nu te otrăvească.

14. Fîrnulu pondu s-ţî-lu vedu. – Frîul calului să-l văd fără tine.

15. Fluria ţi u-ai , hîirea s-nu-l’i vedz. – Să n-ai parte de galbenul pe care-l ai.

16. Foamea s-ti tucheascî. – Foamea să te topească.

17. Foartica pi dauî s-ti facî. – Foarfecele pe din două să te facă.

18. Foclu s-ti-ardî. - Focul să te ardă.

19. Frica s-ti-aprindî. – Frica să te omoare.

20. Friptu s-ti mîcu. – Mînca-te-aş fript.

21. Frîndzi-ţ caplu (zverca). – Frînge-ţi capul. (Frînge-ţi gîtul).

22. Fudulu di urecl’i s-ti vedu. – Fudul de urechi să te văd.

23. Fumeal’ea tutî s-ţî creapî. – Familia toată să-ţi crape.

24. Fumlu s-ti-ambeatî. – Fumul să te ameţească.

25. Funea di guşi s-ţ-u vedu. – Funia de gît să ţi-o lege.

26. Fustanea pustî s-ţ-armînî. – Rochia să-ţi rămînă neîmbrăcată

 

1.Gaia s-ţî bea mintea. – Gaia să-ţi bea mintea.

2. Gaia s-ţî cîntî pi casî. – Gaia să-ţi cînte pe casă.

3. Gaileadz mări s-ţî da Dumnidză. – Griji mari să-ţi dea Dumnezeu.

4.Gardulu s-ti surpî. – Gardul să te doboare.

5.Gîitani pi tini s-nu-alîxeşti. – Haină cu găitan să nu îmbraci.

6. Gîl’ina s-ti-anfarmîcî. - .Găina să te otrăvească.

7.Gîmila s-ti calcî. – Cămila să te calce.

8. Gîrnu ti tini s-dau. – Colivă pentru tine să dau.

9. Gîrnuţlu s-ti-adunî. – Buba să te omoare.

10. Geadeea s-ti chearî. – Drumul să te piardă.

11. Ghideri di capu s-ai. - Nenorocire să ai pe cap.

12. Ghideri s-ti faţ. – Nenorocit să ajungi.

13. Ghiftu s-ti faţ. – Ţigan să ajungi.

14. Ghinuitu di can s-nu hii. – Nimeni să nu-ţi dea bineţe.

15. Ghiritu pi tini s-cadî. – Trăsnetul să cadă pe tine.

16. Ghizintia s-ti curmî. – Curticica să te curme (să te omoare).

17. Gioni ca alanţî gioni s-nu-agiundzî. – Flăcău ca ceilalţi să nu ajungi.

18. Giulî tu inimî s-ţî iasî. – Păs la inimă să faci.

19. Giumitati omu s-ti faţ. – Jumătate de om să ajungi.

20. Giunaticu mari s-ai. – Tinereţe mare să ai. (Să fii burlac multă vreme, să nu te însori curînd).

21. Gl’emlu s-ti tragî. – Ghemul să te tragă. (Să te aduni ca pe ghem).

22. Gl-eţlu s-ti-arîseascî. – Gheaţa să te răcească.

23. Golu ca ghiftu s-ti vedu. – Gol ca ţigan să te văd.

24. Grailu s-ţî chearî. – Să-ţi piară graiul.

25. Grendî pi capu s-ţî cadî. – Grindă în cap să-ţi cadă.

26. Grîmusteanu s-ti dińicî. – Un grămostean să te facă bucăţi.

27. Grîsimea s-ti tucheascî. – Grăsimea să te topească.

28. Groapa s-ti-anvileascî. – Groapa să te acopere.

29. Grundzî di cheţari pi capu s-ţî cadî. – Bolovani de piatră să-ţi cadă pe cap.

30. Gugoşlu s-ti-adunî (s-ti-agudescî, s-ti mîcî). – Glontele să te omoare (să te lovească, să te mănînce).

31. Gulişanu s-aladz pitu cîsîbă. – Despuiat de haine să umbli prin tîrg.

32. Gura la urecl’i s-ţî γinî. – Gura să-ţi ajungă pînă la urechi.

33. Gura s-ţ-amurtî (s-ţî cadî, s-ţî seacî). – Gura să-ţi amorţească (să-ţi cadă, să-ţi sece).

34. Gurbia s-ţî si-acaţî. – Scovarda să-ţi rămînă în gît.

35. Gurmadzlu s-ţî si-astupî (s-ţî si umflî). – Grumazul să ţi se astupe (să ţi se umfle).

36. Guva s-ti-apridunî. – Groapa să te primească.


1.Γerńil’i s-nuti mîcî. – Viermii să nu te mănînce (să nu putrezeşti în mormînt).

2.Γîrγîriciu la groapî s-ţî bagu. – Clopoţel să-ţi pun la groapă.

3.Γîrmari s-nu-ai puté. – Firifirici (bani) să nu ai niciodată.

4.Γora ţea urîta s-ti-avinî. – Să te fugărească Gora cea urîtă.

5.Γrambo s-nu ti faţ.- Mire să nu te faci.

6.Γramî lai di tini s-agiungî. – Slova neagră de la tine sa ajungă.

7.Γumaru ghiftescu s-ti faţ. – Măgarr ţigănesc să te faci.

8.Γuneaua s-nu ti-aproachi. – Odaia de dormit să nu te primească.

9.Γunusaru orbu s-agiundzî. – Spoitor orb să ajungi.

 

1.Haftu pisti hafţî s-agiundzî. -Prostul proştilor să ajungi.

2.Hanea s-ţî si ardî. – Prăvălia să ţie se ardă.

3.Harauî di la fciori s-nu-ai. – Bucurie de la copii să nu ai.

4.Harauî n-casî s-nu-ai. – Bucurie să nu ai în casă.

5. Harei s-nu faţ tu bana ta. – Nuntă să nu faci în viaţa ta.

6. Harişu fcioru s-nu ţî da Dumnidză. – Copil dărăgălaş să nu-ţi dea Dumnezeu.

7. Harlu s-ti-adunî (s-ti-angroapî, s-ti mîcî, s-ţî greascî). – Talpa iadului să te primească (să te îngroape, să te mănînce, să te cheme)

8. Hasu omu s-nu hii canî oarî. – Om adevărat să nu fii niciodată.

9. Hatrî pţînî s-ai di partea fciorloru. – Mîngîiere puţină să ai din partea copiilor.

10. Hearea s-ţî creapî. – Fierea să-ţi crape.

11. Heavrea s-ti-acaţî (s-ti mîcî, s-nu ţî treacî). – Frigurile să te apuce (să te mînînce, să nu-ţi treacă).

12. Hicatlu s-ţ-adunî. – Să faci puroi la ficat.


1. Ianina s-ti-ardzî. – În Ianina să te ardă.

2.Ianomatli s-nu ti-ariseascî. – Drobul să nu-ţi placă.

3. Iarbî pi faţî s-ţî creascî. – Iarbă pe faţă să-ţi crească.

4. Iγuri s-nu-ai tu ţiva. – Succes să nu ai la nimic.

5. Ihtibari canu s-nu ţî da. - Cinstire să nu-ţi dea nimeni.

6. Ilechea s-ţî vindzî ş-tutu s-mori di foami. – Vesta să-ţi vinzi şi tot să mori de foame.

7. Inima s-ti-acaţî (s-ti doarî, s-ti mîcî). – Să te apuce dureri de inimă (inima să te doară, să mori de inimă).

8. Iocu s-ti faţ. – Să piei de pe faţa pămîntului.

9. Irbapi iuva s-nu hii. – Să nu fii bun de nimic.

10. Isnafi s-nu-aanvîrteşti. – Să n-ai parte de meserie.

11. Iu ti duţ s-nu ti torńi. – De unde te duci să nu te întorci.

12. Iu va ti frîndzî s-ti duţ. – Să te duci acolo unde o să-ţi frîngi gîtul.

13. Iuvá s-nu ti-aproachi. – Nicăieri să nu fii primit.

14. Izmîciunea s-nu ti aflî. – Culesul viilor să nu te găsească (în viaţă).

 

1.Jalea tutî bana s-ti ţînî. - Jalea să nu te părăsească toată viaţa.

2. Jali mari pi tuţ s-v-acaţî. – Jalea mare pe toţi să vă apuce.

3. Jarlu s-ti-ardî. – Jarul să te ardă.

4. Jgl’ioatî s-ţî da cafi omu. – Fiecare om să-ţidea un picior în spate.

5. Jumbu s-apiri. – Să te trezeşti ştirb.

 

 

1.La amarea a’ea laia s-ti duţ. – Să te duci la marea cea neagră.

2.La mirminţî s-ti portu. – La cimitir să te duc.

3. Lamba s-ti-aprindî. – Lampa să te aprindă.

4. Laptili n-focu s-ţî da. – Laptele-n foc să-ţi dea.

5. Larea s-ţî hibî tu-alantî etî. – Spălarea să-ţi fie pe lumea cealaltă.

6. Laolu s-ti blastimî. - Poporul să te blesteme.

7. Lăschi s-ti-anvileascî. – Noroaie să te acopere.

8. Lemnu secu s-ti faţ. – Lemn sec să te faci.

9. Licińi di la mirminţî s-nu-ai. – De la cimitir să nu te întorci.

10. Ligatu cu funi s-ti vedu. – Legat cu funia să te văd.

11. Lihoanî ml’eari-ta s-nu-agiungî. – Lăuză nevastă-ta să nu ajungă.

12. Lilinghi s-nu-ańiurdzeşti. – Brînduşe să nu miroşi.

13. Lima s-ţ-u da. – Lăcomia să te apuce.

14. Limba s-ţî mîşţî. – Limba să-ţi muşti.

15. Limbidî s-hii ca arîulu mintitu. – Limpede să fii ca rîul tulburat.

16. Lindina s-ti mîcî. – Lindina să te mănînce.

17. Linguricea s-ti-adunî. – Lingureaua să te mănînce. (Să mori de dureri la lingurea).

18. Livendu s-nu ti faţ. – Voinic să nu te faci.

19. Lîhtîrsitu s-hii tutî bana. – Speriat să fii toată viaţa.

20. Lîngoarea s-ti bitisească. – Boala să-ţi aducă sfîrşitul.

21. Lînî n-gurî s-ţî creascî. – Lînă-n gură să-ţi crească.

22. Lîturi tu nări s-ai. – Lături în nări să ai.

23. Lîvosu cîni ţi eşţî! – Cîine mîrşav ce eşti!

24 Loclu s-ti-adunî (s-ti mîcî, s-ti-anvîlescî). – Pămîntul să te înghită (să te mănînce, să te acopere)

25. Locu s-mîşţî. – Pămînt să muşti.

26. Luchii (luplu) s-ti mîcî. – Mînca-te-ar lupii (lupul).

27. Luna ntr-ocl’i s-ţî da. – Luna în ochi să-ţi dea.

28. Lunea s-nu-apiri. – Ziua de luni să n-o apuci.

29. Luńinî s-nu vedz cu ocl’il’i. – Lumină să nu vezi cu ochii.

30. Luschida ocl’il’I s-ţ-ascoatî. – Aşchia ochii să-ţi scoată.

 

 

1. L‘epuru di nări s-ti tragî. – Iepure să te tragă de nas.

2.L’irtatu s-nu hii di vîrnu.- Iertat să nu fii de nimeni.

 

 

1.Ma ghini s-plîngî mă-ta di cîtu mana. – Mai bine să plîngă maică-ta decît mama.

2.Macaroni s-ţî si facî perlu. – Să ţi se ridice părul măciucă în cap.

3. Marţa s-nu ti află. – Ziua de marţi să nu te găsească în viaţă.

4. Marţulu s-ti-adunî. – Luna martie să-ţi aducă sfîrşitul.

5. Maţîli azvarna s-li tradz. – Maţele tîrîş să le tragic.

6. Măndzîlia meali pi tini s-cadî. – Batjocura mea pe tine să cadă.

7. Milăńi ş-cîtrăńi s-ai tutî bana. – Supărări şi necazuri să ai toată viaţa.

8. Milii s-ţî cadî. – Leşin să-ţi vină.

9. Minghiuşi pi nari s-porţî. – Să porţi belciug la nas.

10. Mirahunî s-ţî hibî gura. – Blestemată să-ţi fie gura.

11. Misali ti tini s-tindu. – Parastas să fac pentru tine.

12. Mixosu cîni ţi eşti! – Cîine mucos ce eşti!

13. Mîcarea s-ti-anfarmîcî. – Mîncarea să te otrăvească.

14. Mîhîlălu cu cheţări s-ti-avinî. – Mahalaua să tea lunge cu pietre.

15. Mîna s-ţî seacî. – Mîna să-ţi sece.

16. Mîndîlîchi pţînî s-ţî facî fciorl’i – Supărare puţină să ai de la copii. (Să nu ai parte de copii).

17. Mîńli ş-cicioarli s-ţî si usucî. – Mîinile şi picioarele să ţi se usuce.

18. Mîrazea s-ti-acaţî. – Melancolia să te cuprindă.

19. Mîrγitu s-imńi tutî bana. – Murdar să umbli toată viaţa.

20. Mîrîturi multi s-ti-agiungî. – Necazuri multe să te ajungă.

21. Mîrtiili s-ti-acaţî. – Păcatele să se răzbune pe tine.

22. Mlarea s-ti-arcutească. – Catîrul să te trîntească.

23. Ml’earea s-tia-vinî. – Nevasta să tea lunge.

24. Mnatî s-ti faţî. – Să te chirceşti cât un pumn.

25. Moartea s-ti curî. – Moartea să te cureţe.

26. Mortu niangrupatu! – Mort neîngropat!

27. Mplinu di prońi s-ti vedu. – Plin de puroi să te văd.

28. Mprostu s-dorńi. – Să dormi de-a-n-picioarelea.

29. Muhla s-ti mîcî. – Mucegaiul să te mănînce.

30. Mul’iţa s-ti mîcî. – Molia să te mănînce.

31. Muntili s-ti-angl’itî. – Muntele să te înghită.

 

1.Naca crèchi tu-aestă oarî! – De-ai crăpa în clipa asta!

2.Nafima-ţ tat-tu ţi ti-ari. – Blestemat să fie taică-tu ce te are.

3.Nafoarî di hoarî s-cheri. - Afară din sat să pieri.

4. Nahti s-nu hii pute. – Să nu fii niciodată pe pace.

5. Naltî şi-uscatî, laia turbatî! – Naltă şi uscată, nenorocită turbată.

6. Namisa di morţî s-ti bagu. – Între morţi să te pun.

7. Narea s-ţî si usucî. – Nasul să ţi se usuce.

8. Natu tu leagînu s-nu nfaşi. – Prunc în leagăn să nu înfaşi.

9. Naua s-nu u-ai. – Să n-ai parte de nora cea mică.

10. Năulu anu s-ti pitreacî iu va elu. – Noul an să te trimită unde vrea el.

11. N-capu s-ţ-u da. – Damblaua să te loveascî.

12. N-cicioari s-plîscîneşţî. – Din picioare să te lovească.

13. Neaua s-ti batî. – Zăpada să te bată.

14. Nelu tu dzeaditu s-nu badz. – Inel în deget să nu pui.

15. Niapucate, s-nu ti-amu! – Blestemate, nu te-aş mai avea!

16. Niaveari mari s-ai. – Sărăcie mare să ai.

17. Nica aestî noapti s-ţî hibî. – Numai noaptea asta s-o mai apuci.

18. Nifapte, ti ţi ti-amu? – Ne-născutule (nenorocitule), de ce te am?

19. Nilatî inimî s-ai. – Necurată inimă să ai.

20. Niori pi capu s-ţî si vearsî. – Nori pe cap să ţi se verse.

21. Nipîrtica s-ti mîşcî. – Vipera să te muşte.

22. Nipîtidzatu s-armîni. – Nebotezat să rămâi.

23. Niputearea s-nu ti-alasî. – Boal să nu te lase.

24. Nisîturatu s-hii totna. – Nesăturat să fii totdeauna.

25. Nitutu tu minti ţi hii! – Netot la minte ce eşti!

26. Niţi soţl’i s-nu ti-angroapî. – Nici tovarăşii să nu te îngroape.

27. Nîpoi s-ţî fugî tuti. – De-a-ndărătelea să-ţi meargă toate.

28. Nîrîitu s-imni tutî eta. – Mînios să umbli toată viaţa.

29. Notlu s-ti batî. – Austrul să te bată.

30. Ntregu s-ti-aflu. – Întreg să te găsesc (în mormînt).

31. Nuca s-ţ-astupî gurmadzlu. – Nuca (nodul gîtului) să-ţi astupe grumazul.

32. Numa s-ţî creapî. – Numele să-ţi crape (să ţi se stingă).

33. Nuntru s-ti mîcî. – Să te roadăpe dinăuntru.

34. N’eara s-ţî parî amarî. - Mierea să-ţi pară amară.

35. N’icî ti fţeşi, aşi s-crechi. – Mică te-ai născut, aşa să crăpi.

36. N’iclu ţi va lu-ai, sicatu s-s-facî. – Copil ce-o să-l ai, schilod să se nască.

37.N’ilî canu s-nu ţî aibî. –.Nimeni să-ţi arate milă.

38. N’iluitu s-nu hii di canu. - Nimănui să nu-i fie milă de tine.

39. N’irî-ţ, lăi cîne! – Mirarea-ţi cîine! (Cîine buimac!)

40. N’irlu pi tini s-nu-alîxeşţî. – Haine ca toată lumea să nu îmbraci

 

1.Oarfînu di strain s-hii. – Sărac de haine să fii.

2.Oarî-ţ bunî cîtî tu necu. – Drum bun spre pierzanie.

3. Oasili tu hîpsînă s-ţî putridzascî. – Oasele în închisoare să-ţi putrezească.

4.Oaspiţ n-casî s-nu ţî calcî. - Prieteni în casă să nu-ţi calce.

5. Ocl’il’I s-ţ-ansarî (s-ţ-ascoatî, s-ţî iasă). – Ochii să-ţi sară (să ţi-i scoată, să-ţi iasă).

6. Ocl’i-ţ şi-urbarea-ţ. – Ochii-ţi şi orbirea-ţi!

7. Ocna-ţ ca di pucna. – Sări-ţi-ar ochii.

8. Ocna-ţ ş-di capu. – De cap să-ţi fie.

9. Ohtulu tu ohtu s-ti pingî. – Din dâmb în dîmb să te izbeşti.

10. Ondusu s-ai pi inimî. – Să ai păs la inimă.

11. Opistaru di guşi s-ţî vedu. – Vedea-te-aş oblînc la gît.

12. Orbu s-ti vedu. – Orb să te văd.

13. Ornili s-ti mîcî. – Vulturii să te mănînce.

14. Oslu-a tat-tui! – Osul lui taică-tu!

15. Oslu di carni s-ţî da. – Osul să ţi se atingă de carne (Os prin os să-ţi treacă).

 

1.Panî s-ti faţ. – Nurdar ca funinginea să fii.

2. Paracripatu s-hii tutî bana. – Necăjit să fii toată viaţa.

3.Parafta ţi-agiundzî, hîbărli s-ţi γinî. – De îndată ce ajungi, să vină veşti că ai murit.

4. Paştili s-nu ti-aflî. – Paştele să nu te găsească în viaţă.

5.Perlu s-ţî cadî. – Părul să-ţi cadă.

6. Peru pi limbî s-ţî creascî. – Păr pe limbă să-ţi crească.

7. Pi pînticî s-ti tradz. - Să te tîrîi pe burtă.

8. Pi sulî s-ti frigu. – Să te frig în frigare.

9. Piducl’i s-ti mîcî. – Păduchii să te mănînce.

10. Pija s-armîńi. – Nebotezat să rămâi.

11. Piscuri ti tini s-adaru. – Prescuri pentru tine să fac.

12. Pisti canu s-nu ţ-aibî. – Încredere nimeni să nu aibă în tine.

13. Pişniclu să-ti ardî. – Cuptorul să te ardă.

14. Piştireauî s-ti fţeai. – Împietrit ca o stîncă să te fi născut.

15. Pîltărli s-ti-acaţî. – Durerile de spate să te apuce.

16. Pîltîniţa s-ţî cadî. – Cosiţa să-ţi cadă.

17. Pînea s-nu ţî hibî bunî. – Pîinea să nu-ţi pară bună.

18. Pînî ti Sumchetru s-nu ti-amu. – Pînă la Sînpetru să nu te mai am.

19. Pîrînţîl’i s-ti-avinî di n-casî. – Părinţii să te alunge din casă.

20. Pîrîpusitu s-crechi. – Paraponisit (supărt, mîhnit) să crăpi.

21. Plîmînl’i s-ţî si usucî. – Plămînii să ţi se usuce.

22. Ploaci la capu să-ţî bagu. – Lespede la cap să-ţi pun.

23. Ploaia s-ti batî. – Ploaia să te bată.

24. Polimlu s-ti chearî. – Războiul să te piardă.

25. Pondu s-ti vedu. – Pustiit (sihăstrit) să te văd. (Blestemat să fii).

26. Pondu s-ţî ved fîrnulu. – Fără stăpîn să-ţi văd frîul (calului).

27. Porcu surdu s-ti faţ. – Porc surd să te faci.

28. Pravdî pisti locu s-ti faţ. – Vită să ajungi pe faţa pămîntului.

29. Preasinli s-nu ti-agiungî. – Păresimile (postul paştelui) să nu te găsească în viaţă.

30. Preftu la capu s-ţî cîntî. – Preot la cap să-ţi cînte.

31. Psoflu s-ti mîcî. – Moartea să te mănînce.

32. Psohiu ca cîni s-ti vedu. – Mort ca un cîine să te văd.

33. Puhondru laiu ş-corbu! – Nenorocit blestemat!

34. Pustî şi-ermî s-ţî hibî bana. – Pustie să-ţi fie viaţa.

35. Puşcl’ea s-ti-adunî. – Puşcheaua să te cureţe (să te mănînce).

36. Putanî s-ti vedu. – Femeie de nimic să te văd.

37. Puté s-nu ti torńi di iu hii. – De unde eşti să nu te întorci niciodată.

.

1. Rauli s-ţî si-arupî. – Zulufii să ţi se rupă.

2. Renda s-ti-arîndiseascî. – Rindeaua să te strunjească.           

3. Riza di pi trupu s-ţî vindzî şi s-nu-ai ti mîcari. – Cămaşa să-ţi vinzi şi să nu ai de mîncare.

4. Rizili s-ti faţ. - De batjocură să te faci.

5. Rîsadini s-ti vedu. – Răsad (în pămînt) să te văd.

6. Ruvelea s-ti mîcî. – Revolverul să te mănînce ( să te omoare).


1.Sacu di guşi s-ţî badz. – Sac (de cerşetor) să-ţi pui de gît.

2.S-ai prucuchii cîţ peri pi limbî. – Să ai pricopseală cît păr pe limbă.

3. S-aladz ca cîni turbatu. - Să umbli ca cîine turbat.

4. S-aladz di paru-paru. S-aladz ca pîrălu. – Să umbli din par în par. Să umbli precum banul. (Să nu stai locului).

5.Samuvilu laiu ş-corbu! – Vîrcolac (strigoi) nenorocit!

6. S-apustuseşţî la mirminţi. – Să te odihneşti la cimitir.

7. Sarchi di gaileadz s-porţî. – Potop de griji să duci.

8. S-armînî cîţ pîtidzai io. – Să rămînă cîţi am botezat eu.

9. S-aruţ topea. – Să dai ortu popii.

10. S-aurl’i ca cîni turbatu. – Să urli ca cîine turbat.

11. Scami pitu ocl’i s-ţî iasî. – Să-ţiiasă scame prin ochi.

12. Schińi ocl’il’i s-ţ-ascoatî. – Spinii ochii să-ţi scoată.

13. S-crechi. – Să crăpi.

14. S-crechi şi s-plîscîneşţî. – Să crăpi şi să pocneşti.

15. Sfulgulu s-ti-agudeascî. – Trăsnetul să te lovească.

16. Sicatu di mîńi ş-di cicioari s-ti fţeai. – Schilod de mîini şi de picioare să te fi născut.

17. Sicatu s-ti vedu. – Schilod să te văd.

18. Sihati lai cîndu ti fţeşi! – Ceasul rău cînd te-ai născut.

19. Singuru s-hii tutî bana. – Singur să fii toată viaţa.

20. S-mori aγońea. – Să mori curînd.

21. S-nedz la draţ ş-la piramadz. – Să mergi la draci şi la Satana. (Du-te la toţi dracii).

22. S-nedz tu pînîvrăchi. – Să te pierzi în şalvari.

23. S-nu-ai fîrinî tu trastu. – Să n-ai făină în traistă.

24. S-nu-apiri. – Să n-apuci zorile.

25. S-nu-apuţ. – Să n-apuci!

26. S-nu hii tu duńeauî. – Să nu exişti pe lume.

27. S-nu ti-aflî altî dzuî. – Altă zi să nu t egăsesc (în viaţă).

28. S-nu ti-amu. – Să nu te am.

29. S-nu ti –ascol’i di bîgatu. – De unde eşti culcat să nu te scoli.

30. S-nu ti mîcî loclu. – Să nu te mănînce pămîntul. (Să nu putrezeşti în pămînt).

31. Soţl’i s-nu ti va. – Tovarăşii să nu te iubească.

32. S-plîscîneşţî. – Să plesneşti.

33. S-taţ ca porcu surdu. – Să taci ca porcul surd.

34. S-ti adunî şi s-ti mîcî. – Să te adune (să pieri) şi să te mănînce.

35. S-ti-aspindzuru di limbî. – Spînzura-te-aş de limbă.

36. S-ti-astindzî. – Să te stingi (din viaţă).

37. S-ti curî Dumnidză. – Să te cureţe Dumnezeu.

38. S-ti doarî bîrîclu. – Să ai dureri de burtă.

39. S-ti frîndzî pi patru. – Să te frîngi în patru.

40. S-ti mîcî inima cu sîndzi şi prońi. – Inima să te omoare (să te mănînce) cu singe şi puroi.

41. S-ti plîndzî di ocl’i. – Să te plîngi de ochi (din cauza ochilor).

42 S-ti spulbiri di-aua. – Să piei de aici.

43. S-ti tal’i Stîmăria. – Sfînta Maria să te taie.

44. S-ti usuţ ca lilicea. – Să te usuci ca floarea.

45. S-ti vedu cu lingura di bîrnu. – Să te văd cu lingura (de cerşetor) la brîu.

46. Stogu di oasi s-ti faţ. – Grămadă de oase să te faci.

47. Stogu s-ti-aduńi. – Să te strîngi grămadă.

48. S-turbedz, nihite! – Să turbezi, blestematule!

49. S-turghi ca luplu. – Să turbezi ca lupul.

50. S-ţ-algheascî perlu. – Să-ţi albească părul.

51. S-ţiuri ca cîni. - Să scheuni ca cîine.

52. S-ţî cadî dinţîl’i. - Să-ţi cadă dinţii.

53. S-ţî cadî mîna. – Să-ţi cadă mîna.

54. S-ţî γinî gura la ureacl’i. – Gura să-ţi vină la ureche.

55. S-ţî l’eai perl’i. – Du-te învîrtindu-te.

56. S-ţî mîcu gîrnulu. – Mîncaţi-aş coliva.

57. S-ţî muţ pol’ili n-capu. – Să-ţi ridici poalele în cap.

58. S-u-ascoţ pi limbî. – Să scoţi bubă rea pe limbă.

59. Suflitlu pi l acuru s-ţî iasî. – Sufletul să-ţi iasă prin fund.


1.Şahulu corbî! – Neroadă nenorocită!

2. Şapşalu laiu ş-corbu! – Prost nenorocit!

3. Şcurtulu s-ti curî. – Luna februarie să te cureţe.

4. Şeati pisti locu s-hii. – Haimana să fii pe faţa pămîntului.

5. Şineaclu s-ti mîcî. – Gerul să te omoare.

6. Şiripatu s-hii de Dumnidză. - Dumnezeu să te otrăvească.

7. Şoaricu ocl’il’i s-ţ-ascoatî. – Şoarecele să-ţi scoată ochii.

8. Şpirtulu s-ti-aprindî. – Chibritul să te aprindă.

9. Şpirtusea-ti di-aua! – Ia-ţi tălpăşiţa de aici!

10. Ş-tu locu s-nu-ai izini. – Nici în pămînt să nu fii primit.

11. Şumuroańi s-ti-avinî. – Cîrtiţele să te fugărească.

12. Şupla s-nu ti-ariseascî. – Plăcinta de dovleac să nu-ţi placă.


 

1.Tahina s-nu-apiri. – Dimineaţa să no apuci.

2.Taifa s-ţî chearî. – Familia să-ţi piară.

3.Tarta s-mori. – Pe loc să mori!

4.Tat ţi ti-ari! – la naiba cu taică-tu ce te are!

5.Ti ligarî hii, corbe! – Eşti bun de legat, nenorocitule!

6.Ti-apî s-crechi. – Să crăpi de sete.

7. Ti fîţeşi cu limbî di nipîrticî. – Te-ai născut cu limbă de viperă.

8. Tihi s-nu-ai la nsurari. – Noroc să n-ai la însurătoare.

9. Tihilaiu cîni! – Cîine nenorocit.

10. Tilefi s-ti faţ. – Praful să se aleagă de tine.

11. Timńitorlu la capu s-ţ-anvîrtescu. – Să-ţi cădelniţez cădelniţa la cap.

12. Timtu s-ti-aflu. – Întins (lat) să te găsesc.

13. Tirtipi n-casî s-nu-ai. – Rînduială să n-ai în casă.

14. Tizlarea s-ti l’ea. – Moartea să te ia.

15. Tîmîhearî s-ţî hibî fumeal’ea. – Lacomă să-ţi fie familia.

16. Torlu s-ţî chearî. – Să-ţi piară urma.

17. Trastu di guşi s-porţî. – Traistă (de cerşetor) să porţi la gît.

18. Treacî cu canu s-nu-ai. - Înţelegere să n-ai cu nimeni.

19. Trimiru nî banî s-ţîńi. – Să ţii post toată viaţă.

20. Trisal’iu s-ţ-arucu. – Să împart colivă pentru tine.

21. Trîpîlicu s-ti-aneacî. – Gîrla să te înece.

22. Tu bana-ţ cîruni s-nu başi. – În viaţa ta să nu săruţi cununiile.

23. Tu banî budza s-nu ţ-arîdî. – Să n-ai parte de bucurii în viaţă.

24. Tu cheali scheri. – Să crăpi în piele. (Să fierbi în suc propriu).

25. Tu hicati s-ti-agudeascî. – Să te lovească durerea la ficat.

26. Ti lăi s-ti vedu. – Să te văd în doliu.

27. Tu leagînu s-nu leadzîńi. – Să nu legeni (copil) în leagăn.

28. Tu locu s-ti-aurlu (s-ti bagu). – În pămînt să te arunc (să te bag).

29. Tu strańi s-nu-ai cîmeaşi. – În haine (hainele de înmormîntare) să n-ai cămaşă.

30. Tu strańi s-nu ţî hii. – Hainele să nu te primească.

31. Tu ţarî s-ti bagu. – În pămînt să te bag.

32. Tufechea s-ti curî. Puşca să te cureţe.

33. Turbişia s-ti-acaţî. – Pandaliile să te apuce.

34. Turbulu s-ţî da. – Turbarea să dea peste tine.

35. Tusea s-nu ţî treacî. – Tusea să nu-ţi treacă.

36. Tuti ml’erli s-ti blastimî. – Toate femeile să te blesteme.


1.Ţaplu s-ti-ambutî. – Ţapul să te împungă.

2. Ţara s-nu ti va. – Ţărîna să nu te primească.

3. Ţasi ca niţîsutî. – Să ţeşi ca apucata (de parcă n-ai mai ţesut).

4. Ţerlu s-nu ti-aproachi. - Cerul să nu te primească.

5. Ţigîrsitu pi heari s-ti vedu. – Fript pe grătar să te văd.

6. Ţinî puté s-nu ţińi. – Cină niciodată să nu cinezi.

7. Ţirlu s-ti-anţearnî. – Ciurul să te cearnă.

8. Ţiva di tini s-nu-armînî. – Nimic să nu rămînă din tine.

9. Ţîruhili s-nu ţî vrei. – Opincile să le suporţi.

10. Ţîţa s-ţî si usucî. – Ţîţa să ţi se usuce.

 

1.Udophiu n-casî s-nu-ai. – Ordine în casă să nu ai.

2. Udu ca cîni s-hii. – Ud ca un cîine să fii.

3. Ugeaclu s-ţî si-astingî. - Hogeacul să ţi se stingă. (Casa să ţi se risipească).

3. Umtu cu cîtrani s-ti vedu. – Uns cu catran să te văd.

4. Unu eşţî, s-nu ti aveamu. – Unul eşti, să nute fi avut.

5. Urbarea s-ţ-u da. – Orbirea să dea peste tine.

6. Urdzîcî pi cheptu s-ţî creascî. – Urzică pe piept să-ţi crească.

7.Urγia s-ti-acaţî (s-ti-agiungî, s-ti mîcî). Urgia să tea puce (să te ajungă, să te mănînce).

8. Urîtî mutrită s-ai. – Urîtă înfăţişare să ai.

9. Ursa pitu mesi s-ti calcî. – Ursul peste mijloc să te calce.

10. Uşa iuţido s-ţî hibî ncl’isî. – Pretutndeni uşa să-ţi fie închisă.


1.Va ti-arupu! – O să te rup!

2. Va ti disicu! – O să te despic!

3. Va ti tuchescu! – O să te topesc!

4. Valé s-nu poţ s-ti faţ. – Înstărit să nufii nicidată.

5. Valea s-ti-angl’itî – Rîul să te înghită (să te înece).

6. Varvara s-nu u-aştepţî. – Sărbătoarea Sfintei Varvara să n-o apuci.

7. Videalî s-nu-ai. – Să n-ai lumina ochilor.

8. Viţinl’i cu leamni s-ti-avinî. - Vecinii să tea lunge cu lemne.

9. Vîcaru a hoarîl’ei s-agiundzî. – Să ajungi văcarul satului.

10. Voina s-ti mîcî. – Armata să te mănînce.

11. Vulpi pi pîltări s-ti tragî. – Să te tragă vulpea pe spate. (Vedea-te-aş mort).


1. Xichi s-ţî hibî bana (pînea).Lipsită să-ţi fie viaţa (pîinea).

2. Xinitu s-hii ti casî.- Străin să fii pentru casă.

3. Xodγi mări ti fciori s-faţ. – Cheltuieli mari să faci pentru copii.

 

1.Zacatili (zîgurli) s-ti mîcî. - Bolile să te mănînce.

2. Zborlu mutu s-ţî hibî. – Vorba să-şi fie mută.

3. Zboru s-hii la duńeauî. – Să intri în gura lumii.

4. Zbuldzulu s-ţî si-acaţî. – Bulzul să ţi se oprească în gît

5. Zdurmintau s-tia-aflu. – Zdrobit să te găsesc.

6. Ziγa s-nu ti γixeascî. – Cîntarul să nu te cîntărească.

7. Zîndanea s-ţî l’ea bana. – Închisoarea să-ţi ia viaţa.

8. Zîăvonlu s-ti –anvîleascî. – Volaul de mireasă să te acopere. (Să mori tînără, nemăritată).

9. Zmeanî pi curu s-nu-ai. - Să n-ai izmanăpe fund.

10. Zmeanî s-hii ti tutî lumea.Ca o izmană (de batjocură) să fii pentru toată lumea.

11. Zmelciu s-ti-anfarmicî. – Melcul să te otrăvească.

12. Zori mari s-vedz tu banî. – Nevoi mari să ai în viaţă.

13. Zulapea s-ti mîcî. - Sălbăticiunile să te mănînce.

14. Zurleaţa s-ţî γinî. – Nebunia să-ţi vină.

15. Zvacu s-ti faţ. – Praful să se aleagă de tine.

16. Zvarna s-ti tradz tutî eta. – Să te tîrăşti toată viaţa.

17. Zverca pi dauî s-ţî si facî. - Ceafa pe din două să ţi se facă.

18. Zvolu s-ti mîcî. – Bulgărele de pămînt să te mănînce.

 

 

SURSA

Nicolae Caraiani şi Nicolae Saramandu (editori), Folclor aromân grămostean, editura Minerva, Bucureşti, 1982, pp. 60-93.

 

Last modified on Sâmbătă, 31 Decembrie 2011 18:24
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required