Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Urări anda s-aflâ un njic - Urări la nașterea unui copil
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
03-03-2012

Urări anda s-aflâ un njic - Urări la nașterea unui copil

Rate this item
(0 votes)

Urări anda s-aflâ un njic -  Urări la nașterea unui copil


I.)Anda unâ muljari easti nixoltâ (greauâ, ncârcatâ), muljerlj âlj oarâ – Când o nevastă este însărcinată (grea), nevestele îi urează:

Lifturii albâ! – Naștere ușoară!

 

II.)Anda s-aflâ njiclu. Di cara s-aflâ njicu – Când se naște copilul. După nașterea copilului se urează:

S-bâneadzâ omlu atsel năulu! – Să trăiască noul om!

S-hibă sânâtos! – Să fie sănătos!

S-nu s-lja di oclju! – Să nu-l ia deochiul! / Să nu-i fie deochi!

S-nu s-aurlă! – Să nu se deoache!

 

III.)Adets anda s-aflâ njiclu – Obiceiuri la nașterea copilului:

III.1.)Turta ali Stâmârii – Turta Sfintei Marii

Tu idyea dzuuâ anda s-aflâ njiclu, s-bagâ turta ali Stâmârii. – În aceeași zi în care s-a născut copilul se face turta Sfintei Marii

III.2.)Puyuniclu – Ospăț în a treia de la nașterea copilului

Treia seară s-bagâ puyuniclu. – În a treia seară se face ospățul.

S-greashti pi tsinâ la muljerli dit soi. – Se cheamă la cină nevestele din neam.

Eali yin cu unâ hari ti njic (tsiva dultsi), bagâ un pără di hier ningă njic shi-dzâc – Ele vin cu un cadou pentru nou-născut (ceva dulce), pun un ban de fier lângă copil și zic:

S-bâneadzâ! S-hibâ sânâtos ca herlu! – Să trăiască! Să fie sănătos!

III.3.)Culaclu – Colac / Turtă

Prota dumânicâ dupu tsi s-aflâ njiclu, ti prândzu, s-bagâ culaclu. – În prima duminică după nașterea copilului, la prânz, se face colacul / turta.

Yin muljerli dit soie shi nveastili năi. – Vin nevestele din familie și cele recent căsătorite.

Ninti s-fugâ, cathi muljari treatsi pi la njic sh-alasâ un hir di la stranjili a ljei sh-dzâtsi: - Înainte de a pleca, fiecare nevastă trece pe la nou-născut și lasă un fir din hainele sale și zice:

Alas semnu ta s-doarmâ njiclu! (ta s-nu s-aurlă / s-nu s-lja di oclju) – Las semn ca să doarmă copilul! (s- nu se deoache / să nu-i fie deochi)

III.4.)40 di dzâli – 40 de zile:

Dupâ 40 di dzâli dada / mana cu njiclu s-duc la bâsearicâ ta sâ-shi dghivârsearscâ. – După 40 de zile mama cu noul născut se duc la biserică să le citească preotul.

Dapoaia s-duc la trei casi dit soie. – Apoi se duc la trei familii din neam.

Tu prota casâ i si bagâ prândzul, s-da unâ hari a njiclui, s-da njiclu cu farina alba pi fatsâ shi-lj si da un ou shi s-dzâtsi – La prima familie li se pune masa de prânz, se presară pe fața nou-născutului făină alba și se spune:

S-hibâ albu ca oulu sh-ca farina! – Să fie alb ca oul și ca făina!

 

IV.)Pâtigiunea – Botezul

Di cara-i pâtidzat, nunlu adutsi njiclu acasă. – După botez nașul aduce nou născutul acasă.

Tu ushi lu-ashteaptâ dada a njiclui. – În pragul ușii îl așteaptă mama copilului.

Nunlu-lj da ficiuriclu tu ushi shi-lj dzâtsi a dadâljei: - Nașul îi dă copilul în pragul ușii și-i spune mamei:

Nj-l dădeshi pângân sh-tsă lu-adushi crishtin! – Mi l-ai dat păgân și ți l-am adus creștin!

 


Notă: Versiunile românești îmi aparțin.

 


SURSA

Mirela Sima (ed.), Marica Ciungu, Chiratsa Sima, Ecaterina Mihu, Urări di totna, Societatea Culturală Aromână, București, 2012.

Last modified on Vineri, 01 Iunie 2012 10:46
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required