Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Ș-putearea – Și puterea
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
28-03-2012

Ș-putearea – Și puterea

Rate this item
(0 votes)

INTRODUCERE:

Sfântul Nicola Velimirovici (1880 Serbia – 1956 SUA) a fost episcop sârb al Ohridei și Jicei. În 2005 editura Predania a publicat traducerea românească a lucrării sale Tâlcuire la Tatăl nostru, care cuprinde comentariul fiecărui vers al rugăciunii creștine fundamentale ‘’Tatăl nostru’’. Pe baza acestei traduceri, poetul aromân contemporan Yioryi (Gheorghe) Vrana a publicat la aceeași editură versiunea aromână a lucrării prelatului sârb.

 Ș-putearea – Și puterea


A Ta easti putearea, câ ţe, a Ta easti Amirâriľea.

A Ta este puterea, fiindcă a Ta este Împărăţia.

 

Aţeľiţi taha si-acľeamâ amiradz suntu niputuţ.

Aşanumiţii împăraţi sunt neputincioşi.

 

Singura a loru puteari amirâreascâ sta tu titlurili a loru amirâreşti ţi suntu maşi titlurili a Tali.

Singura lor putere împărătească stă în titlurile lor împărăteşti, ce sânt de fapt doar titlurile Tale.

 

Eli cheru pritu ţarâ ş-ţara neadzi iu va vimtulu.

Ei rătăcesc prin ţărână, şi ţărâna merge unde vrea vântul.

 

Himu hulandari, aumbri ş-ţarâ ţi s-minâ.

Sântem pribegi, umbre şi ţărână mişcătoare

 

Ama ş-cându chiremu pri-aoa, pri-aclo, ş-nâ minămu, tut’ pritu putearea a Ta u-adrămu.

Dar şi când rătăcim şi ne mişcăm, tot prin puterea Ta o facem.

 

Pritu putearea a Ta bânămu ş-pritu putearea a Ta va-nyiemu.

Prin puterea Ta fiinţăm şi prin puterea Ta vom viia.

 

Macâ omlu u-adarâ ghineaţa u-adarâ cu putearea a Ta,pritu Tini; ş-macâ lu-adarâ arăulu, lu-adarâ cu putearea a Ta, ama pritu elu işişi.

Dacă omul face binele, îl face cu puterea Ta, prin Tine; iar dacă face răul, îl face cu puterea Ta, însă prin sine.

 

Tuti ţi si-adarâ si-adarâ cu putearea a Ta, ufilisitâ trâ-bunu, i trâ-arău, trâ achicâseari, i fârâ achicâseari.

Tot ce se face, se face cu puterea Ta, folosită bine sau rău, întru înţelegere sau fără de înţelegere.

 

Macâ omlu u ufiliseaşti putearea a Ta dupâ vrearea a Ta, Tatâ, atumţea putearea a Ta easti a Ta; ş-macâ omlu u ufiliseaşti putearea a Ta dupâ vrearea a lui, atumţea putearea a Ta si-acľeamâ a lui şi easti arauâ.

Dacă omul foloseşte puterea Ta după voia Ta, Tată, atunci puterea Ta este a Ta; iar dacă omul foloseşte puterea Ta după voia sa, atunci puterea Ta se cheamă a lui, şi este rea.

 

Io dzâcu Dumnidzale, câ atumţealui cându adari ţi vrei cu putearea a Ta, ea easti bunâ, ama cându dhicunearľi ţi u-mprumutarâ putearea di la Tini, s-fudulescu adrândalui

iţi voru cu putearea a Ta, di cara easti a loru, ea easti arauâ.

Eu zic, Doamne, că atunci când Tu faci ce vrei cu puterea Ta, ea este bună, însă când cerşetorii, care au împrumutat putere de la Tine, se trufesc făcând ce vor cu puterea

Ta ca şi cum ar fi a lor, ea este rea

 

Şi acşi ari maşi unu nicuchiru, ama suntu oamińi ţi u ufilisescu cu zorea putearea a Ta, e, ufilisescu cumâtici di-tu putearea a Ta, ţi cu ńilâ mari u dai mprumutu di la measa a Ta aţea avuta aiştoru muritori ftohi di pristi locu.

Şi astfel, există un singur stăpân, dar sânt şi oameni ce întrebuinţează în chip samavolnic puterea Ta, da, întrebuinţează părticele ale puterii Tale, pe care cu milostivire o dai cu împrumut de la masa Ta cea bogată acestor muritori săraci de pe pământ.

 

Caftâ câtrâ noi Tatâ Putute, caftâ câtrâ noi ş-nu ti-ayuńisea s-pitreţ putearea a Ta a ţarâľei, pânâ nu va si-ndreagâ doi udadz ta s-ti-ncapâ: bunâvrearea ş-tâpińiusirea – bunâvrearea ta s-hibâ ufilisitâ trâ-bunu, dhoara mprumutatâ di la Dumnidză ş-tâpińiusirea ta si ş-thimiseascâ totna câ tutâ putearea di-tu lumi easti a Ta, Mari Dhurusitoru di puteari.

Caută spre noi, Puternicule Tată, caută spre noi şi nu te grăbi să trimiţi puterea Ta ţărânii pământeşti până ce nu va pregăti două odăi ca să Te încapă: bună-voirea şi smerenia – bună-voirea ca să întrebuinţeze spre bine darul împrumutat de la Dumnezeu şi smerenia ca să-şi aducă aminte întotdeauna că toată puterea din lume este a Ta, Mare Dătătorul de putere.

 

A Ta easti putearea sântâ ş-mintimenâ – ama cându si-aflâ tu mâńili a noastri, putearea a Ta easti tu piricľiu si s-mâryeascâ şi si si-adarâ nisântâ şi zurleascâ.

A Ta este puterea sfântă şi înţeleaptă – dar când se află în mâinile noastre, puterea Ta este în primejdie să se spurce şi să ajungă ne-sfântă şi nebunească.

 

Tatâ Cari hii tu ţeruri, agiutâ-nâ s-cunuştemu ş-cathiunâ dzuâ si-adrămu maşi unu lucru: si ştimu câ tutâ putearea easti maşi a Ta şi si-u uflisimu putearea a Ta dupâ vrearea a Ta.

Tată, Care eşti în ceruri, ajută-ne să cunoaştem şi în fiecare zi să facem un singur lucru: să ştim că toată puterea este a Ta şi să întrebuinţăm puterea Ta după voia Ta.

 

 

Mutrea, himu nihârsiţ câ ţe mpârţâmu aţea ţi easti ti nimpârţâri la Tini: u-mpârţâmu

putearea di luńinâ, şi u-mpârţâmu putearea di vreari, şi u-mpârţâmu putearea di pisti – şi-aestâ easti itia aţea di prota ti câdearea a noastrâ – u-mpârţâmu putearea di

tâpińiusiri.

Iată, sântem nefericiţi, fiindcă am despărţit ceea ce-i de nedespărţit la Tine: am despărţit puterea de lumină, şi am despărţit puterea de dragoste, şi am despărţit puterea de credinţă, şi în cele din urmă – iar asta este pricina cea dintâi a căderii noastre – am despărţit puterea de smerenie.

 

Tatâ, adarâ unâ, Ti pâlâcârsimu, aţea ţi hiľiľi a Tăľi cu zurleaţâ mpârţârâ.

Tată, uneşte, rugămu-Te, ceea ce fiii Tăi nebuneşte au despărţit.

 

Ti pâlâcârsimu: analţâ la tińia di prota, putearea a Ta ţi fu alâsatâ tu-apâryisiri şnitińisitâ:

câ ţe, cum’ ţi s-himu, himu ficiuriţľi a Tăľi.

Ne rugăm Ţie: ridică la cinstea cea dintâi puterea Ta, care a fost lăsată în părăsire şi necinstită: fiindcă, iată, oricum am fi, sântem copiii Tăi.

 

 

 

SURSA

Ayiulu Nicola Velimirovici Dispothi ali Ohridâ și ali Jici, Exiyisiri la Tatălu a nostru, aprideuțeari Yioryi Vrana, editura Predania, București, 2012, pp. 46-49.

Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required