Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Ah läi gione livendu & Câtsâ niori adunâ tserlu & Numtâ di chihâiadzâ & Tufeki & Vini toamna vimtu sh`ploili & Msheatâ iasti primveara / Nelu Peanci
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
07-07-2012

Cântece: Ah läi gione livendu & Câtsâ niori adunâ tserlu & Numtâ di chihâiadzâ & Tufeki & Vini toamna vimtu sh`ploili & Msheatâ iasti primveara / Nelu Peanci

Rate this item
(0 votes)

 

Ah läi gione livendu – Ah măi june voinic

muzica & versuri -Nelu Peanci 

1. A lea vruta mea 
Voi s'tsâ dzâcu tsiva 
Alea tsi nji'adrashi 
Fâr di minti mi alâsashi 

(A tu iubita mea

Vreau să-ți zic ceva

A tu ce mi-ai făcut

Mi-ai luat mințile)

Ânji mâyipsishi 
Lea featä inima 
Suflitlu'nji plândzi 
Lea dupu vrearea ta 

(Mi-ai vrăjit

Tu fată inima

Sufletul îmi plânge

Tu după iubirea ta)

R : Ah läi gione 
Livendu sh'multu 'msheatu 
Inima tini'nji loashi 
Sh'cu unu ponu'nji mi alâsashi 

(Ah măi june

Voinic și foarte frumos

Inima tu mi-ai răpit-o

Și cu un dor m-ai lăsat)

Dzuua tutâ 
Vrute singurâ'nji hiu 
Seara ti'ashteptu s'yinji 
Shi'mbratsâ sâ'nji mi tsânji 
(Ziua toată

Iubite singură sunt

Seara te aștept să vii

Și în brațe să mă ții)


2. Ah lele câtse 
Ti voi ahâtu di multu 
Anda imnu shedu 
Canda'nji pari  ti vedu 
(Ah lele de ce

Te iubesc așa de mult

Când merg mă opresc

Când îmi pare că te văd)


Ai imnatu 'msheatu 
Sh'truplu ligânatu 
Suptsâri shi analtâ 
Ca tini nu ari altâ 
(Ai mersul frumos

Și trupul legănat

Subțire și înaltă

Ca tine nu este alta)


R: 

idyea-1. 
(aceeași)-1

R: 

R: 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Ah läi gione livendu,  ”giony” / Versuri, 9 iunie 2012, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---ah-l--i-gione-livendu-n.peanci-theya-peanci/3114 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Câtsâ niori adunâ tserlu – Câți nori se strâng pe cer

1.Câtsâ niori adunâ tserlu 
Tutsâ di mini lâcrâmeadzâ 
Câtsâ niori adunâ tserlu 
mea vreari vor s`uhteadzâ 

(Câți nori se strâng pe cer

Toți pentru mine plâng

Câți nori se strâng pe cer

După a mea iubire oftează)


2.Câtâ frândzâ câtâ iarbâ 
Ma di dorlu a meu s`usucâ 
Câtâ frândzâ câtâ iarbâ 
mea vreari vor s`njiu aducâ 

(Câtă frunză, câtă iarbă

Doar de dorul meu se usucă

Câtă frunză, câtă iarbă

A mea iubire vor să mi-o ducă)


3.Câtsâ birbilj ânji cântâ vrearea 
Tu pâduri s`asprândescu 
Câtsâ birbilj ânji cântâ vrearea 
Di harau ei s`hârsescu 

(Câte privighetori îmi cântă iubirea

În păduri se răspândesc

Câte privighetori îmi cântă iubirea

De dragul ei se bucură)

 

4. Ydyea strofa -1- (Aceeași strofă – 1)


SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Câtsâ niori adunâ tserlu, ”giony” / Versuri, 31 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci----c--ts---niori-adun---tserlu.-n.peanci--t.peanci/2841 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

NUMT di CHIHÂIADZ – Nuntă de boieri

 

muzica & versuri - Nelu Peanci 

1-a: Cânticu ma s`avdza dado,sh`soia s`aduna 
` Nveasta nauâ tu pragu i`ashtipta 
Unu câti unu dado ei s`ghinuiau 
Sh`cu harau corlu lu`anchiseau 

(Cântecul dacă se auzi, mamă, și neamul se strângea

Mireasa în prag îi aștepta

Unul câte unul, mama, ei se salutau

Și cu bucurie hora o porneau)

 


R : Aestâ`i numtâ,moi mari numtâ 
Numtâ di chihâiadzâ 
Ma tsi numtâ aleaptâ numtâ,moi 
Numtâ di arhundadzâ 

(Aceasta-i nuntă, măi, mare nuntă

Nuntă de boieri

Dar ce nuntă aleasă nuntă, măi

 

Nuntă de oameni bogați)

1-b: Yrambolu sh`nveasta nauâ,corlu lu`anchiseau 
Socrulu,soacra,nunlu sh`nuna ,ninga ei giucau 
Fratsâ,suräri ei si hârseau,gimbushi mari adrau 
Paplu,maia sh`soia tutâ,tu coru s`acâtsau 

(Mirele și mireasa hora o porneau

Socrul, soacra, nașu și nașa lângă ei jucau

Frați, surori ei se bucurau, petrecere mare făceau

Bunicul, bunica și neamul tot în horă se prindeau)


R : 

2-a: Nunlu `nveasta nauâ dado,`ncapu elu u scutea 
Ninga ea yrambolu lu`adutsea 
Soia dinâintea loru,giucau sh`ansâreau 
Pi yrambo sh`pi`nveastâ âi mishteau 

(Nașul, mireasa, mama, în capul horei o punea

Lângă ea mirele aducea

Neamul înaintea lor jucau și săreau

Pe mire și pe mireasă îi cinsteau)


R : 

2-b: Socrulu,soacra cu harau hlambura giucau 
Yrambolu sh`nveasta nauâ multu si hârseau 
Numtarii n`troarâ tutsâ,n`coru ei s`acâtsau 
Multu `msheatu ei ma giucau sh`ashi ei cântau 

(Socrul, soacra cu bucurie steagul îl jucau

 

Mirele și mireasa mult se bucurau

Nuntașii toți în horă se prindeau

Foarte frumos ei jucau și așa ei cântau)


R : 

3-a: Ti preaclea nauâ nunlu,ndauâ zboari dzâtsi 
Tru mults`anji sh`agapi voi s`avetsâ 
. Tora noi cu tutsâ numtarii kelchea u mutämu 
Banâ lungâ a vauâ  urämu 

(Pentru noua pereche nașul două vorbe zice

La mulți ani și fericire voi să aveți

Acum noi cu toți nuntașii paharul îl ridicăm

Viață lungă vou vă urăm)


R : 

3-b: Paplu câtâ maia greashti,o lea moashe lea 
Greali sh`la alantsâ aushi s`yinâ troarâ`ncoa 
Cânticu di zâmani aushescu s`acâtsämu 
Adutsets`nji hlambura  tora voi s`giucämu 

(Bunicul către bunica grăiește, o tu moașă tu

Grăiește și celorlalți bătrîni să vină-ncoa

Cântecul bătrânesc strămoșesc să începem

Aduceți-mi steagul că acum vreau să jucăm)


R : 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - NUMTÂ di CHIHÂIADZÂ, ”giony” / Versuri,  15 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---numt---di-chih--iadz-----nelu-peanci---theya-peanci/2833 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

TUFEKI - Puști

1.Tufeki câdzurâ njii di ori 
Pisti mârati vlahuri hori 
Di njii di ori pi anoshtsâ fratsâ 
I`aflämu pitu cäiuri vâtâmatsâ 
Ma lâ agiundzi ia sculatsâ 
Bre gionji ficiori, bre gionji ficiori 

(Împușcături căzură mii de ori

Peste bietul Vlahoi-Hori

De mii de ori pe ai nostri frați

I-am găsit pe drumuri uciși

Dar ne ajunge, ia ridicați-vă

Bre viteji flăcăi, bre viteji flăcăi)

 

2.Noi himu ai Pindului ficiori 
Noi himu`sh`bunji noi himu sh`aräi 
Tufekili shtimu s`li mânuimu 
Nu  `ia fricâ ca s`murimu 
 pitu aestâ va s`duchimu 
 himu armânji ditu muntsâ`i Pind 

(Noi suntem ai Pindului feciori

Noi suntem și buni, noi suntem și răi

Puștile știm să le mânuim

Nu ne e frică că vom muri

Că prin aceasta vom simți

Că suntem aromâni din munții Pind)


3.Nu`avetsâ tu vini sândzâ voi 
Nu hitsâ Armânji nu hitsâ ca noi 
Ma cându`a s`grimu a nostu zboru 
Va s`hibâ zboru câdzutu ditu nioru 
C`aestâ`i bana di ficioru 
Càshi vremu noi,ashi vremu noi 

(Nu aveți în vene sânge voi

Nu sunteți Aromâni, nu sunteți ca noi

Dar când vom grăi a noastră vorbă

Va fi o vorbă căzută din nor

Că asta-i viața de flăcău

C-așa vrem noi, așa vrem noi)


4.Tufeki câdzurâ njii di ori 
Pisti mârati vlahuri hori 
Di njii di ori pi anoshtsâ fratsâ 
I`aflämu pitu cäiuri vâtâmatsâ 
Ma lâ agiundzi ia sculatsâ 
Bre gionji ficiori, bre gionji ficiori 

(Împușcături căzură mii de ori

Peste bietul sat Vlahoi-Hori

De mii de ori pe ai nostri frați

I-am găsit pe drumuri uciși

Dar ne ajunge, ia ridicați-vă

Bre viteji flăcăi, bre viteji flăcăi)

 


SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Tufeki , ”giony” / Versuri,  5 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---tufeki---nelu-peanci---theya-peanci/2828 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Vini toamna vimtu sh`ploili – A venit toamna, vântul și ploile

1.Aidi vini toamna vimtu sh`ploili 
Fugu armânji tutsâ cu oili 
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide a venit toamna, vântul și ploile

Pleacă aromânii toți cu oile

Haide pleacă departe ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


Aidi vini toamna vimtu sh`ploili 
Fugu armânji tutsâ cu oili 
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide a venit toamna, vântul și ploile

Pleacă aromânii toți cu oile

Haide pleacă departe ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


2.Aidi neguri neguri neguri groasi 
Shi di vimtu furtunoasi 
Aidi iarba tutâ lai n`padi 
Shi cu frândza cadi cadi 

(Haide neguri, neguri, neguri groase

Și vânt furtunoase

Haide iarba toată pe jos

Și cu frunza cade cade)


Aidi neguri neguri neguri groasi 
Shi di vimtu furtunoasi 
Aidi iarba tutâ lai n`padi 
Shi cu frândza cadi cadi 
(Haide neguri, neguri, neguri groase

Și de vânturi furtunoase

Haide iarba toată e pe jos

Și cu frunza cade, cade)


3.Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati 
Vearsâ niorii cu gâleata 
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari 
Di mârata pravdâ moari 

(Haide cu văi atât de frumoase

Varsă norii cu găleata

Ziua ploaie și noaptea frig

Că bietul animal moare)


Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati 
Vearsâ niorii cu gâleata 
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari 
Di mârata pravdâ moari 

(Haide cu văi atât de frumoase

Varsă norii cu găleata

Ziua ploaie și noaptea frig

Că săracul animal moare)


4.Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii 
Fugu màratsii fugu armânjii 
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide behăie oile, latră câinii

Pleacă bieții, pleacă aromânii

Haide pleacă departe, măi, ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii 
Fugu màratsii fugu armânjii 
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 
(Haide behăie oile, latră câinii

Pleacă bieții, pleacă aromânii

Haide pleacă departe, măi, ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


5. IDYEA strofa - 1 – 
(ACEEAȘI strofă – 1)

 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Vini toamna vimtu sh`ploili, ”giony” / Versuri, 19 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---vini-toamna-vimtu-sh-ploili-n.peanci-theya-peanci/2820 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

'Msheatâ iasti primveara – Frumoasă este primăvara

muzica & versuri Nelu Peanci 

1.'Msheatâ iasti primveara 
Adii vimtu anjiurismatù 
Ah lele tsi dor mi ia 
Di tini lea vruta mea. 

(Frumoasă este primavera

Adie vântul înmiresmat

Ah lele ce dor mă ia

De tine, tu iubita mea)


refren: 

 

Ah lea vrutâ tini scumpa mea 
Lilici 'msheatâ di primveara. 
Va' nj ti veglju bana tutâ 
Vârnâ gioni s' nu ti' arupâ. 
bis refren 

(Ah tu iubito tu scumpa mea

Floare frumoasă de primăvară

Te voi veghea viața toată

Vreun june să nu te rupă)


2. Lilicea di trandafilâ 
Naima 'msheata' i ditù gârdinâ. 
U mutrescu sh' tutù suschirù 
 nu' amù vruta ninga mini. 

(Floare de trandafir

Cea mai frumoasă-i din grădină

O tot privesc și tot suspin

Că nu o am pe iubita lângă mine)


refren 

3. Noaptea cându ânji mi bagù 
Io la tini minduiescù. 
Tu yisù ânji ti vedù cumù yinji 
Ama nu vrei ta s' armânji. 

(Noaptea când mă culc

Eu la tine mă gândesc

În vis te văd cum vii

Dar nu vrei să rămâi)


refren 

strofa 1 

refren 

 

 

 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Msheatâ iasti primveara, ”giony” / Versuri, 12 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci----msheat---iasti-primveara-n.peanci-theya-peanci/2650 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Marţi, 17 Iulie 2012 16:11
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required