Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Colinde: Voi cu anghilji deadunu & Astãdzã easti colinda & O, bradu musheatu & Tora seara, seara-i mari & Albi lilici di meru & Cu Hristolu shi crutsea & Trã multsã anj Crãciunlu & Urãri ti Crãciunu / LA STEAUA
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
31-07-2012

Colinde: Voi cu anghilji deadunu & Astãdzã easti colinda & O, bradu musheatu & Tora seara, seara-i mari & Albi lilici di meru & Cu Hristolu shi crutsea & Trã multsã anj Crãciunlu & Urãri ti Crãciunu / LA STEAUA

Rate this item
(0 votes)

Voi cu anghilji deadunu – Vreau împreună cu îngerii 


Voi ta s'negu cu tutu laolu 
Ta s'lu vedu pi Hristolu 
Pi Hristolu a meu musheatu 
Tsi ti lumi fu amintatu 

(Vreau să merg cu tot poporul

Ca să-l văd pe Hristos

Pe Hristos al meu frumosul

Care pe lume fu născut)

Refren - Refren
Voi cu anghilji deadunu 
S'cãntu aestu lucru bunu 
S'dau hãbari  din tseru 
S'dipusi Hristolu a meu 

(Vreau împreună cu îngerii

Să cânt acest lucru bun

Să dau de veste că din cer

Se coborî Hristos al meu)

Shi cu Stã Mãria mamã 
Voi ta s'shedu s'u'ntrebu niheamã 
Cum ficiorlu atselu tsirescu 
Ari prosupu uminescu 

(Și cu Sfânta Maria mama

Vreau să șed s-o întreb ceva

Cum feciorul acel ceresc

Are chip omenesc)

Refren -
Refren

 

SURSA

Maria,  Pareia La Steaua - Voi cu anghilji deadunu, ”giony” / Versuri, 3 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/pareia-la-steaua---voi-cu-anghilji-deadunu/1083 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Astãdzã easti colinda  - Astăzi se colindă

Astãdzã easti colinda 
Sãrbãtoari di daima 
Fciorii dit tutu laolu 
Spunu : S'amintã Hristolu ! 

(Astăzi se colindă

Sărbătoare străveche

Feciorii din tot poporul

Spun: S-a născut Hristos!)


Mãni ni'datã hãryia 
Di'unã featã Stã Mãria 
Di'unã featã nimãrtatã 
Di Dumnidzãlu aleaptã 

(Mâine zorii sunt anunțați

De o fată Sfânta Maria

De o fată nemăritată

De Dumnezeu aleasă)


S'aibã un hiljiu hãriosu 
S'bagã numa di Hristos 
Shi ii vremu mari tinji 
Cu a lui mari vluyii 

(Să aibă un fiu vesel

Îi pune numele Hristos

Și îi arătăm mare cinste

Cu a lui mare binecuvântare)


 elu vini aoa tru lumi 
S'nã ljeartã atseali nibuni 
 elu vini aoa tru lumi 
S'nã ljeartã atseali nibuni 

(Că el a venit aici în lume

Să ne ierte cele rele

Că el a venit aici în lume

Să ne ierte cele rele)


Astãdzã easti colinda 

(Astăzi se colindă)

 

 

SURSA

Maria, Pareia La Steaua - Astãdzã easti colinda,”giony” / Versuri,3 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/pareia-la-steaua---ast--dz---easti-colinda-/1082 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

O, bradu musheatu  - O, brad frumos

O, bradu musheatu 
O, bradu musheatu 
Cu frãndza totna veardi 
Tini hii pomlu alãvdatu 
Tsi frãndza nu u keari 

(O, brad frumos

O, brad frumos

Cu frunza mereu verde

Tu ești pomul lăudat

Ce frunza nu o pierde)


Refren - Refren
O, bradu musheatu 
O, bradu musheatu 
Cu'a ta cãrunã veardi 

(O, brad frumos

O, brad frumos

Cu a ta cunună verde)


O, bradu musheatu 
O, bradu musheatu 
Virdeatsa ta i'vreari 
Shi cãndu u vedu hiu hãriosu 
Shi inj mi umpli di hari 

(O, brad frumos

O, brad frumos

Verdeața ta e iubire

Și când o văd sunt vesel

Și mă umpli de bucurie)


Refren -
Refren

O, bradu musheatu 
O, bradu musheatu 
Tsi frãndza nu alãxeashti 
Mi hãidipseshtsã 
Sh'mi fatsã ma bunu 
Sh'putearea meau creashti 

(O, brad frumos

O, brad frumos

Ce frunza nu o schimbi

Mă răsfeți

Și mă faci mai bun

Și puterea mea crește)


Refren -
Refren

 

SURSA

 

Maria, Pareia La Steaua - O, bradu musheatu, ”giony” / Versuri, 3 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/pareia-la-steaua---o--bradu-musheatu-/1081 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Tora seara, seara-i mari – În seara asta e o seară mare

Tora seara i seară mari, 
Dumnidzalim mari! 
Ma căţe i seară mari, 
Dumnidzalim mari! 
Easti seară ti Cârciun, 
Dumnidzalim mari! 
Ţi u deadi Domnul bun, 
Dumnidzalim mari! 

(În seara asta e o seară mare

Dumnezeule mare!

Dar de ce e seară mare

Dumnezeule mare!

Este seară de Crăciun

Dumnezule mare!

Ce o dădu Domnul bun

Dumnezeule mare!)


S-amintă un hil’iu muşat, 
Dumnidzalim mari! 
Maş di dadă amintat, 
Dumnidzalim mari! 
Ama iu lu amintă, 
Dumnidzalim mari! 

(Se născu un fiu frumos

Dumnezeule mare!

Doar de mamă făcut

Dumnezeule mare!

Dar unde l-a născut

Dumnezeule mare!)

 

Loc muşat anvărligheat, 
Dumnidzalim mari! 
Tu pâhnia a boilor, 
Dumnidzalim mari! 
Tu cutarlu a oilor, 
Dumnidzalim mari! 
(Loc frumos împrejmuit

Dumnezeule mare!

În ieslea boilor

Dumnezeule mare!

În îarcul oilor

Dumnezeule mare!)

 

Ma cu ţi lu înfăşe, 
Dumnidzalim mari! 
Cu ună faşi di mitasi, 
Dumnidzalim mari! 
Împiltită ţinţi - şasi, 
Dumnidzalim mari! 

(Dar cu ce îl înfășă

Dumnezeule mare!

Cu o fașă de mătase

Dumnezeule mare!

Împletită în cinci-șase

Dumnezeule mare!)


Ş-cara vini Ayiu-Yiani, 
Dumnidzalim mari! 
Di îl lo ş-lu pâtidză, 
Dumnidzalim mari! 
Ama iu îl pâtidză, 
Dumnidzalim mari! 

(Și dacă veni Sfântul Ion

Dumnezeule mare!

De-l luă și-l boteză

Dumnezeule mare!

Dar unde îl boteză

Dumnezeule mare!)


Tu arâulu a Iordanlui, 
Dumnidzalim mari! 
Ma ţi numă-i gri laolu, 
Dumnidzalim mari! 
Iisus, Iisus, Hristolu, 
Dumnidzalim mari! 

(în râul Iordanului

Dumnezeule mare!

Dar cu ce nume îl chemă poporul

Dumnezeule mare!

Iisus, Iisus, Hristos

Dumnezeule mare!)


Ma ţi hari îl’i deadi dhoara, 
Dumnidzalim mari! 
Ţerlu ş-loclu tut unoară, 
Dumnidzalim mari! 
Ţerlu ta s-lu mutrească, 
Dumnidzalim mari! 
Loclu s-lu cumândusească, 
Dumnidzalim mari! 

(Dar ce daruri îi se dădură

Dumnezeule mare!

Cerul și Pământul împreună

Dumnezeule mare!

Cerul ca să-l aibă-n pază

Dumnezeule mare!

Pământul să-l stăpânească

Dumnezeule mare!)

 

 

 

 

SURSA

Flory Caragop, Pareia La Steaua - Tora seara, seara-i mari, ”giony” / Versuri, 5 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/pareia-la-steaua---tora-seara--seara-i-mari/899 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Albi lilici di meru – Albe flori de măr

Ia, sculatsã voi celnitsã mãri, 
Albi lilici di meru 
Sculatsã voi, armãnj oieri 
Albi lilici di meru 
 yinu culindãrii , 
Albi lilici di meru 
Noaptea ninga, tru hãryii 
Albi lilici di meru 
Shi v'aducu unu Dumnidzã, 
Albi lilici di meru 
Cari v'ascapã di arãu, 
Albi lilici di meru 
Dumnidzã nou amintatu , 
Albi lilici di meru 
Mashi tru spargãnu nfãshatu , 
Albi lilici di meru 
Dumnidzã nipsimãtosu, 
Albi lilici di meru 
Ca un soari lunjnosu 
Albi lilici di meru 
Albi lilici di meru 
Albi lilici di meru 
Albi lilici di meru 

(Ia sculați voi oieri mari

Albe flori de măr

Sculați voi aromâni oieri

Că vin colindătorii

Albe flori de măr

Noaptea încă în zori

Albe flori de măr

Și vă aduc un Dumnezeu

Albe flori de măr

Care vă scapă de rău

Albe flori de măr

Dumnezeu nou născut

Albe flori de măr

Doar în scutec înfășat

Albe flori de măr

Dumnezeu adevărat

Albe flori de măr

Ca un soare luminos

Albe flori de măr

Albe flori de măr

Albe flori de măr

Albe flori de măr)

 

  

 

SURSA

Maria, Pareia La Steaua - Albi lilici di meru, ”giony” / Versuri,  4 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/pareia-la-steaua---albi-lilici-di-meru/897 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cu Hristolu shi crutsea – Cu Hristos și crucea

Armãnj alãxitsã'vã cã'i sãrbãtoari 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(Aromâni îmbrăcați-vă de sărbătoare

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)


Dishcljidetsã inima mari 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(Deschideți inima mare

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)

Sh'tu casa a voastã armãnească, 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(Și în casa voastră aromânească

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)

Prucukia sh'vrearea s'creascã , 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 
(Pricopseala și iubirea să crească

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)

Taifa tutã  s'hãrsească 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(Familia toată să se bucure

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)

C'adzã Hristolu i'amintatu 
Shi di dunjeauã alãvdatu 
C'adzã Hristolu i'anyiatu 
Sh'armãnlu iasti pãtidzatu 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(Că azi Hristos s-a născut

Și-i de lume lăudat

Că azi Hristos a înviat

Și aromânul este botezat

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)

Tu albi s'lu astiptatsã in casi 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(În haine albe să-l așteptați în case

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)

Sh'cu cãndilili apreasi 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(Și cu candelele aprinse

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)

Anviscutsã cu stranj nami 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(Îmbrăcați cu haine noi

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)


Iisus s'lu'ashtiptãmu in cali 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(Iisus să-l așteptăm în cale

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)

Has cupii di oi sh'di njeali 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 
Cu Hristolu sh'crutsea 

(Cu turme de oi și de miei

Cu Hristos și crucea

Cu Hristos și crucea)

 

 

SURSA

Maria,  Pareia La Steaua - Cu Hristolu shi crutsea, ”giony” / Versuri, 4 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/pareia-la-steaua---cu-hristolu-shi-crutsea/896 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Trã multsã anj Crãciunlu  - La mulți ani Crăciun

Trã multsã anj Crãciunlu 
Noi  urãmu 
Trã multsã anj deadunu 
Hãrioshi s'bãnãmu 
Sh'ninga va  grimu 
 ti'atsea nkisimu 
Tora , pi arcoari 
Cu neaua'n cicioari 
Tora , pi arcoari 
Cu neaua'n cicioari 

(La mulți ani Crăciun

Noi vă urăm

La mulți ani împreună

Veseli să trăim

Și încă vă vom grăi

Că ceea am pornit

Acum pe frig

Cu neaua în picioare)

 

Bis - Bis

 

 

SURSA

Maria, Pareia La Steaua - Trã multsã anj Crãciunlu, ”giony” / Versuri,4 noiembrie 2009 , http://giony.ro/versuri-p/pareia-la-steaua---tr---mults---anj-cr--ciunlu/895 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Urãri ti Crãciunu – Urări de Crăciun

Anlu nãu cu sãnãtati 
Ti paplu ti dada shi tati 
Shi ti voi ficiori shi steali 
Ti cupii di oi şi njeali 

(Anul nou cu sănătati

Pentru bunicul, pentru mama și tata

Și pentru voi feciori și stele

Pentru turme de oi și miei)


Anghili s'vã veaglji casa 
S'hibã totna mplinã masa 
Mashi bunetsã sh'harei s'avetsã 
Shi s'avdzãm mashi ti ghinetsã 

(Îngerii să vă vegheze casa

Să fie totdeauna plină masa

Doar de fericire și de nunți să aveți parte

Și să auzim doar de bine)


Dumnidzã tuti s'li adavgã 
S'treacã armãnlu banã albã 
Ninti cu crutsea shi Hristolu 
S'nu kearã v'oarã laolu 

(Dumnezeu toate să le sporească

Să treacă aromânul viață alba

Înainte cu crucea și Hristos

Să nu piară vreodată poporul)

 

 

 

SURSA

Maria, Pareia La Steaua - Urãri ti Crãciunu, ”giony” / Versuri, 4 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/pareia-la-steaua---ur--ri-ti-cr--ciunu/894 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Marţi, 31 Iulie 2012 19:15
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required