Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Vruta mea & Cãnticlu al papu & Cu mãna mea & S'dutsea la shopatu & Feata al tati & Tsi yisu & Toarnã'ti & Mi sprigiuru & La valea di Ianina & Cantic di jali & Cãtu ti voi / Bogdan Lascu
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
08-08-2012

Cântece: Vruta mea & Cãnticlu al papu & Cu mãna mea & S'dutsea la shopatu & Feata al tati & Tsi yisu & Toarnã'ti & Mi sprigiuru & La valea di Ianina & Cantic di jali & Cãtu ti voi / Bogdan Lascu

Rate this item
(1 vote)

Vruta mea  - Iubita mea


Mutrescu în dzeanâ, în sus, 
Mutrescu la tser, 
Dumnidză agiutâ`mi 
Vrearea s`nu niu chier. 

(Privesc în sus, mai sus

Privesc la cer

Dumnezeu ajută-mă

Iubirea să nu mi-o pierd)

Voi perii a tăi di soari 
Sâ`i hâidipsesc tu mânâ, 
Voi dorlu a tău mari 
Feată, tini armână ! 

(Iubesc părul tău ca soarele

Să-l mângâi cu mâna

Iubesc dorul tău mare

Fato, tu aromâno!)

Refren-Refren
Vruta mea, steaua mea, 
Hai la veachea vreari 
Hai more la protlu dor 
S`n`anvâlim tu steali. 

(Iubita mea, steaua mea

Hai la vechea iubire

Hai măi la primul dor

Să ne acoperim cu stele)

Dit lutseafir trandafil 
Doamne fă`l cu hari 
Tu lilicea lui s`pitrec 
Vrearea tsi`nhi mi doari. 

(Din luceafăr trandafir

Doamne fă-l cu har

În floarea lui să trimit

Iubirea ce mă doare)

Când va`l bashi va`s disghiardâ 
Pi suratea ei, 
Sh`vrearea mea va`s tsearnâ 
Pi inima ei. 

(Când îl va săruta va dezmierda

Fruntea ei

Și iubirea mea se va presăra

Pe inima ei)

Refren-
Refren

Am steali more pi dor 
Am ghets pi harau` 
Ta`s angâldzăscu friglu 
Pi inima tau`. 

(Am stele măi în dor

Mi-a înghețat bucuria

Ca să încălzesc sufletul

Vreau inima ta)

Ochii anghilicesc di vreari 
Tu inimâ nhi`am un dor 
Mas nu î`nhi ti iau pi tini 
Di mirachi as mor. 

(Ochii strălucesc de iubire

În inimă mi-am un dor

Dacă nu te voi lua pe tine

De regret voi muri)

Refren-
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Bogdan Lascu - Vruta mea , ”giony” / Versuri, 19 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---vruta-mea-/2340 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cãnticlu al papu – Cântecul bunicului

Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'gioclu al papu sã'l giucãmu 
Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'cãnticlu al papu sã'l cãntãmu 

(Haide în curte măi să ieșim

Și jocul bunicului să-l jucăm

Haide în curte măi să ieșim

Și cântecul bunicului să-l cântăm)


Bunã ts'oarã picurare 
Dã'nj cutia s'fatsi hari 
Bunã ts'oarã picurare 
La bãbukia a li primuveara 
Dã'nj sh'unã tsigarã carti 
Ca sa'nj trecu la mei farmatsã 
Dã'nj more shu'nã tsigari 
La bãbukia a li primuveara 

(Bună-ți ziua păcurare

Dă-mi tutun să fac țigară

Bună-ți ziua păcurare

La începutul primăverii

Dă-mi și o foaie pentru țigară

Ca să-mi treacă a mea supărare

Dă-mi măi și o țigară

La începutul primăverii)


Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'gioclu al papu sã'l giucãmu 
Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'cãnticlu al papu sã'l cãntãmu 

(Haide în curte măi să ieșim

Și jocul bunicului să-l jucăm

Haide în curte măi să ieșim

Și cântecul bunicului să-l cântăm)


Sufli perlu'tsã neali neali 
Cu cari va'nj acatsu vreari 
Feata perlu'tsã neali neali 
La bãbukia a li primuveara 
Feata perlu'tsã dispiltitsã 
La cari va'nj ti maritsã 
Feata perlu dispiltitu 
La cari va'nj ti maritu 

(Păru-ți bucle, bucle

Pe cine vei iubi

Fată păru-ți bucle, bucle

La începutu  primăverii

Fată păru-ți despletit

Cu cine te vei mărita

Fată păru-ți despletit

Cu cine te vei mărita)

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Cãnticlu al papu , ”giony” / Versuri, 24 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---c--nticlu-al-papu/2135 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Cu mãna mea – Cu mâna mea

Vrutã di cãndu ti vidzui, 
di cu njcã 
Scrisã'n steali nj'u shtiui 
Ti'alãsai vrutã arãhati 
Bana s'ts'u banedzã 
Arãulu sh'ghini cum va s'yinã 
Sã'l vedzã sã'l aledzã 

(Iubito de când te-am văzut

De când erai mica

Scris în stele am știut

Te-am lăsat iubito în liniște

Viața să ți-o trăiești

Răul și binele cum vor veni

Să-l vezi, să-l alegi)

 

Refren-Refren
Cu mãna tu mãna mea 
Sh'cu cãrunili pi frãmti 
Ti vedu tu'albii vruta mea 
Sh'inima s'umpli di cãnticu 
Agãrshitsã suntu anji grei 
Cãtu inj fushi vrutã diparti 
Shi'nj tritseamu io noptsãli 
La cãndilã cu'a ta carti 

(Cu mâna în mâna mea

Și cu cununile pe frunte

Te văd în albe haine iubita mea

Și inima se umple de cântec

Uitați sunt anii grei

Cât mi-ai fost iubito departe

Și-mi treceam eu nopțile

La candelă cu a ta scrisoare)


Sh'ti mutreamu vruta di aynanghea , 
an di an 
Vrerli tsã li misuramu 
Pãnã ti seara tsi tsã urghii 
Lãcrinj shi suskinj 
Dauã zboarã vrutã s'dzãcu 
minduia la mini 

(Și te priveam iubito față în față

An de an

Iubirea ți-o măsuram

Până seara ce blestem

Lacrimi și suspine

Două vorbe iubito să zic

Gândește-te la mine)


Refren-
Refren

 

Sh'vini oara ca sã'nj fugu , 
Pisti amãri 
Sã'nj mi keru vruta tu xenj 
Vreamu vrutã, sã'nj hiu diparti 
Suflitu'ts s'mi caftã 
Shi ts'arodzã vrutã mashi moartea 
Pi noi s'nã dispartã 

(Și veni timpul ca să-mi plec

Peste mări

Să mă pierd iubito între străini

Vream iubito să-mi fiu departe

Sufletu-ți să mă caute

Și să rogi iubito doar moartea

Pe noi să ne despartă)


Refren-
Refren

 

  

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Cu mãna mea, ”giony” / Versuri, 24 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---cu-m--na-mea/2134 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

S'dutsea la shopatu – Se ducea la izvor

U vidzui, s'dutsea la shopatu 
Inshii in cali nintea ei 
Featã dã'nj  kicã di apã , 
S'tsã bãneadzã tutsã a tãi 

(O văzui, se ducea la izvor

Ieșii în calea ei

Fato dă-mi puțină apă

Să-ți trăiască toți ai tăi)


Mintimenã'nj deadi stamna 
Sh'mini intr'oclji u mutrii 
Ma di arshini laia featã 
Ca mirgeana s'arushii 

(Înțeleapta-mi dădu ulciorul

Și eu în ochi o privii

Dar de rușine drag afată

Ca mărgeanul se roși)


Nu  veadi vãrnã lele 
Tsi ahãntu ti arushunedzã 
Ma musheata dzãsi : 
Gione, lasã'mi ashi s'bãnedzu 

(Nu ne vede nimeni lele

Ce te rușinezi atât

Dar frumoasa zise

June lasă-mă să trăiesc așa)


Cãndu vru ta sã'nj da stamna 
Di sumu grunjiu u kipurai 
Feata s'trapsi nanaparti 
Shi'o di nãsa mi aprukeai 

(Când a vrut să-mi dea ulciorul

De bărbie am ciupit-o

Fata se trase deoparte

Și de ea mă apropiai)


Feata'shi caftã nãpoia stamna 
Sh'io s'u dau mini nu vrui 
Nãsa trapsi stamna s'freadzi 
Sh'io armashi cu a ei frãmturi 

(Fata își ceru înapoi ulciorul

Și eu să-l dau n-am vrut

Ea trase ulciorul și se sparse

Și eu am rămas cu cioburile)


Sh'di atumtsea'i nãrãitã 
Vruta mea cu ocljiu laiu 
Cãndu treatsi la fãntãnã 
Nu'nj da apã , nitsi graiu 

(Și de atunci este supărată

Iubita mea cu ochii negri

Când merge la fântână

Nu-mi dă apă, nu-mi grăiește)


 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - S'dutsea la shopatu, ”giony” /Versuri, 7 martie 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---s-dutsea-la-shopatu/1756 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Feata al tati – Fata tatii

Iasti tati hãrãsitu njca mea 
Ca sh'ari unu anghil njcu oh sivdaia mea 
Iasti tati hãrãsitu njca mea 
Ca sh'ari unu anghil njcu oh sivdaia mea 

(Este tata bucuros mititica mea

Că are un înger mic, oh iubirea mea

Este tata bucuros mititica mea

Că are un înger mic, oh iubirea mea)

 

Refren-Refren
Feata al tati puj di lãndãrushi 
Mi'acãtsashi cu bratsãli di gushi 
Nj'aprinseshi in suflitu  cãndilã 
Nj'aduseshi tu banã mashi lunjnã 

(Fata tatii pui de rândunică

Mă prinseși cu brațele de gât

Mi-aprinseși în suflet o candela

Mi-aduseși în viață doar lumină)


Ghini vinishi tu'a meau bana 
Ghini vinishi s'nã'adutsã harauã oh lilicea mea 
Ghini vinishi tu'a meau bana 
Ghini vinishi s'nã'adutsã harauã oh lilicea mea 

(Bine ai venit în viața mea

Bine ai venit să mi-aduci bucurie oh floarea mea

Bine ai venit în viața mea

Bine ai venit să mi-aduci bucurie oh floarea mea)


Refren-Refren

 

Dumnidzãu s'tsã lunjneadzã calea ta 
Shi Elu din dzeanã va'nj ti veaglji tutã bana ta 
Dumnidzãu s'tsã lunjneadzã calea ta 
Shi Elu din dzeanã va'nj ti veaglji tutã bana ta 

(Dumnezeu să-ți lumineze calea ta

Și El de sus te va veghea toată viața ta

Dumnezeu să-ți lumineze calea ta

Și El de sus te va veghea toată viața ta)

 

Refren-Refren

 

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Feata al tati, ”giony” / Versuri,  14 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---feata-al-tati/1655 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 
 

Tsi yisu – Ce vis

Nj'aducu aminti sh'treamburu 
Di dzuua cãndu fudzishu 
Nãpoia ta lãi gione 
 oarã nu mutrishi 
Tu keptu mainjli'nj sicarã 
Oclji nj'avea urghitã 
Cãtu plãmshu atumtsea lãcrinj 
Sh'di bana mea kirutã 

(Mi-aduc aminte și tremur

De ziua când ai plecat

În spatele tău măi june

O data nu ai privit

În piept mâinile-mi secară

Ochii mi-au orbit

Câte lacrimi am vărsat atunci

Și de viața mea pierdută) 

 

Refren-Refren
Tsi yisu vrutã inj s'pari 
Sh' blãstemu pi a meau casã 
Ficiorlu a tãu ditu xeani 
Feata nj'u caftã nveastã 
Va s'dau mãna cu tini 
Rãkiia va s'u bemu 
Sh'tu etã di'aua sh'ninti 
Cuscrã sh'cuscru s'nã grimu 

(Ce vis iubito mi se pare

Și blestem pe a mea casă

Feciorul tău din străinătate

Fata mi-o cere de nevastă

Voi da mâna cu tine

Rachiul îl vom bea

Și în viață de acum înainte

Cuscră și cuscru ne vom spune)


Nu vrushi s'tsã adutsã aminti 
Di zboarli tsi'nj dzãtseai 
Di noptsãli di vreari 
Sh'di yisili tsi aveamu 
Sh'nu ti duru lãi corbe 
 hoara'shi arãdea 
Di laia featã mbogrã 
Tsi gionli'shi ashtipta 

(N-ai vrut să-ți aduci aminte

De vorbele pe care mi le ziceai

De nopțile de dragoste

Și de visele noastre

Și nu te-a durut măi nefericitule

Că satul își râdea

De nefericita biată fată

Care junele își aștepta)


Refren-
Refren

Anji tritseau sh'tricurã 
Shi yisili di featã 
Ma nu potu s'agãrshescu 
Di'a ta numã sh'di njatã 
Bana arihati s'pari 
Nu'i scrisã ta sã'nj trecu 
Va s'yini di canãoarã 
Sh''va'nj badzã lãngori in keptu 

(Anii treceau și au trecut

Și visele de fată

Dar nu pot să uit

Al tău nume și a ta frumusețe

Viața liniștită pare

Nu-i scris ca s-o trec

Vei veni ca altădată

Și mă vei îmbolnăvi în suflet)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Tsi yisu, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---tsi-yisu/945 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Toarnã'ti – Întoarce-te

Hai aspun'nj calea la tini 
S'tsã hãrsescu nelu di'asimi 
Hai dishcljidi'nj bratsãli a tali 
Di nji di ori s'ti' stringu cu vreari 

(Hai spune-mi calea spre tine

Să-ți laud inelul de argint

Hai deschide-mi brațele tale

De mii de ori să te strâng cu drag)


 

Refren-Refren
Tornã'ti , dzãnã ditu yisi 
Hai tornã'ti , ca tu pirmithi 
Nu agãrshea vrearea curatã 
Armãni daima a mea 
Oh lea dultsi featã 

(Întoarce-te zână din vise

Hai întoarce-te ca în basme

Nu uita iubirea curate

Rămâi mereu a mea

Oh tu dulce fată)


Zborlu a tãu iasti kemarea 
Elu va s'yinã s'nj'ardã vrearea 
Njiurizma di meari coapti 
Lutseafirlu di njeadzã noapti 

(Vorba ta este chemarea

Ea va veni să-mi ardă iubirea

Mireasma de mere coapte

Luceafărul din miez de noapte)l


Refren-
Refren

Vruta mea , lunjnã yie 
Izvoru dultsi ditu hãryie 
Arãkea'mi s'nu'nj dukescu 
S'nu'nj mi'alashi, sã'nj mi pidhipsescu 

(Iubita mea lumină vie

Izvor dulce din zori

Răpește-mă să nu simt

Să nu mă lași să mă pedepsesc)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Toarnã'ti, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---toarn---ti/944 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Mi sprigiuru – Mă jur

Ti vedu cafi dzuuã 
Featã calea mari 
Puteamu s'grescu vrutã 
S'tsã dzãcu'shi di'a mea vreari 
Gura inj si acatsã 
Cicioarli inj si taii 
Dzuua , prãndzul mari 
Noapti laii inj s'pari 

(Te văd în fiecare zi

Fato pe calea mare

Puteam să grăiesc iubito

Să-ți zic și de a mea iubire

Gura mi se închide

Picioarele mi se taie

Ziua la prânz

Noapte neagră mi se pare)

 

Refren-Refren
Inj priunu mãnjli pi frãmti 
Sh'pi dzãnuclji mi arucu 
Pãlãcãrsescu pi Dumnidzãlu 
Ta s'nj'astingã shi'a meu focu 
Mi sprigiuru vrutã pi steali 
Mi sprigiuru vrutã pi lunã 
Nveastã noauã va'nj hii 
Nveastã noauã va'nj hii 

(Îmi pun mâinile pe frunte

Și pe genunchi mă arunc

Rog pe Dumnezeu

Ca să-mi stingă al meu foc

Mă jur iubito pe stele

Mă jur iubito pe lună

Mireasă îmi vei fi

Mireasă îmi vei fi)


Featã nu hiu naltu 
Featã nu hiu msheatu 
Zboarã multi vrutã 
Nu shtiu s'uidisescu 
Ma tu aestu keptu 
Inima di malãmã 
Sh'tu'a mea minti vrutã 
Fatsa ta icoanã 

(Fato nu sunt înalt

Fato nu sunt frumos

Vorbe multe iubito

Nu știu să potrivesc

Dar în acest piept

Inima de aur

Și în a mea minte iubito

Fața ta icoană)


Refren-
Refren

Nu shtiu cum tsã aravdzã 
S'tsã aradzã cu'a tali soatsã 
La oclji a mei tukitsã 
S'tsã ashutsã pãltãrli arãtsã 
Sã'nj mi torni n'cali 
Loclu sã'nj mi'nghitã 
S'nu shtiamu di'a mea vreari 
Sh'di bana mea tiksitã 

(Nu știu cum rabzi

Și îți râzi cu ale tale prietene

La ochii mei topiți

Să-ți întorci spatele rece

Să mă întorc în cale

Pământul să mă-nghită

Să nu fi știut de a mea iubire

Și de viața mea cum fu scrisă)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Mi sprigiuru, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://www.aromanii.ro/aromanii/dictionar.php (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

La valea di Ianina – În valea din Iania

 

La valea di Ianina 
Unã featã ma plãndzea 
La valea di Ianina 
Unã featã ma plãndzea 

(În valea din Ianina

O fată ce plângea

În valea din Ianina

O fată ce plângea)


Unã featã lea mano lea 
Unã featã ma plãndzea 
Unã featã lea mano lea 
Unã featã ma plãndzea 

(O fată tu mama tu

O fată ce plângea

O fată tu mama tu

O fată ce plângea)


Unã featã ma plãndzea 
Ea valea pãlãcãrsea 
Unã featã ma plãndzea 
Ea valea pãlãcãrsea 

(O fată ce plângea

Ea valea ruga

O fată ce plângea

Ea valea ruga)


Ea valea lea mano lea 
Ea valea pãlãcãrsea 
Ea valea lea mano lea 
Ea valea pãlãcãrsea 

(Ea valea, tu mama tu

Ea valea ruga

Ea valea, tu mama tu

Ea valea ruga)


Ea valea pãlãcãrsea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Ea valea pãlãcãrsea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 

(Ea valea ruga

Să te întreb de Ianina

Ea valea ruga

Să te întreb de Ianina)


Sã'nj ti'antrebu lea mano lea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Sã'nj ti'antrebu lea mano lea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 

(Să te întreb, tu mama tu

Să te întreb de Ianina

Să te întreb, tu mama tu

Să te întreb de Ianina)


Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Ianina hoarã di furi 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Ianina hoarã di furi 

(Să te întreb de Ianina

Ianina sat de hoți

Să te întreb de Ianina

Ianina sat de hoți)

 

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - La valea di Ianina, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---la-valea-di-ianina-/941 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Cantic di jali – Cântec de jale

 

Un cãntic ca di jali 
Cãntam  oarã eu. 
Si dipuneam tru vali 
Dit un lai munti greu. 

(Un cântec ca de jale

Cântam o data eu

Și coboram în vale

De pe un munte greu)


Si valea-n turnã grailu 
Cu şcl’imuri suschiros, 
Di-arãsuna tut plailu, 
Si muntilii jilos. 

(Și valea îmi întoarse vorba

Cu plânset suspinat

De răsuna tot plaiul

Și muntele jeluitor)


-“Iu hits voi armaname, 
Fumel’I di fãrsiroţ! 
Iu hits voi gionj cu aname 
Voi Yrãmusteanj cu toţ! 

(Unde sunteți voi aromâni

Familii de fărșeroți!

Unde sunteți voi juni cu renume

Voi grămosteni cu toți!)


Armasirã cãlãrle 
Ca pondi fãr’di voi. 
Si s-dusirã fãlcãrle 
Cu turmili di oi. 

(Rămaseră colibele

Ca pustii fără voi

Și se duseră familiile

Cu turmele de oi)


Di la cãseri fluiara 
Ma nu s’avde prrit munţã 
Ni pravadã ca s’azghiarã 
Di jale him pitrumţã. 

(De la cășerii fluierul

Dacă nu se aude prin munți

Nici animal ca să țipe

De jale suntem pătrunși) 

SURSA

Ioana, Bogdan Lascu - Cantic di jail, ”giony” / Versuri, 14 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---cantic-di-jali/574 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Cãtu ti voi – Cât te iubesc


Vruta mea cu gura ca di njari 
Ti vidzui vrutã sh'tsã bãgai vreari 
Lilicea mea, pirdhica mea 
Tini hii marea sivdaii a mea 

(Iubita mea cu gura ca mierea

Te-am văzut și te-am îndrăgit

Floarea mea, potârnichea mea

Tu ești marea mea iubire)

 

Refren-Refren
Cãtu ti voi lilicea mea, 
Cãtu ti voi lea steaua mea 
Featã cu gura di njari 
Marea 
mea sivdaii. 

(Cât te iubesc floarea mea

Cât te iubesc tu steaua mea

Fată cu gura ca mierea

Marea mea iubire)


Luna di'analtu pãlãcãrsescu 
Ta s'tsã spunã cãt inj ti'arãsescu 
Lilicea mea, pirdhica mea 
Tini hii marea sivdaii a mea 

(Luna de sus o rog

Ca să-ți spună cât îmi placi

Floarea mea, potârnichea mea

Tu ești marea mea iubire)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Cãtu ti voi , ”giony” / Versuri,  2 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---c--tu-ti-voi/119 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
Last modified on Joi, 16 August 2012 20:29
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required