Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece/ VLAHOS: Tini lună anghilicioasâ & Suflit amar & Di Pilistera pân` la Pindu & Nu voi s-ti ved cu altu bârbat & Feata mea shi steaua mea & Lândzâdzâi câ`nhi ti`am tu vreari & O lăi munte, o lea dzeană & Mutâ nune hlambura & Un câti un & Gramus
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
26-08-2012

Cântece/ VLAHOS: Tini lună anghilicioasâ & Suflit amar & Di Pilistera pân` la Pindu & Nu voi s-ti ved cu altu bârbat & Feata mea shi steaua mea & Lândzâdzâi câ`nhi ti`am tu vreari & O lăi munte, o lea dzeană & Mutâ nune hlambura & Un câti un & Gramus

Rate this item
(2 votes)

NOTĂ

Versiuni românești de Marius Teja.Tini lună anghilicioasâ – Tu lună strălucitoare

Tini lună anghilicioasâ,
Eshtsâ analtâ, dipârtoasâ,
Tsi vedz` oaminji, tsi vedz` lumi,
Nu`l vidzushi pi gionli a meu ?!

(Tu lună strălucitoare

Ești sus, departe

Ce vezi oameni, ce vezi lumi

Nu-l văzuși pe junele meu?!)

Refren-Refren
Ts`ul vidzui, ts`ul cânâscui,
Lea mushată anvirinată…
Ts`ul vidzui, ts`ul cânâscui,
Lea mushată anvirinată…

(Îl văzui, îl cunoscui

Tu frumoasă necăjită

Îl văzui, îl cunoscui

Tu frumoasă necăjită)


Tini lună, tini bună,
Dzâ`i lea tini, acasâ z`yinâ
lu`ashteaptâ a lui ficiori,
Înveasta, lunâ dit niori…

(Tu lună, tu bună

Zi-i tu acasă să vină

Că-l așteaptă al lui feciori

Nevasta, lună din nori)

Refren-
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Tini lună anghilicioasâ , ”giony” / Versuri, 7 martie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---tini-lun---anghilicioas--/3047 (Audio)

 


 

Suflit amar – Suflet amar

Suflit amar, mi pidipsishi
Ca sâ`nhi chier inima ti`unâ featâ
Suflit amar, mi pidipsishi
Ca sâ`nhi chier inima ti`unâ featâ..

 (Suflet amar, mă pedepsiși

 Ca să-mi pierd inima pentru o fată

Suflet amar, mă pedepsiși

 Ca să-mi pierd inima pentru o fată)

 

Refren-Refren
Nu shtiu tse inima nhi`anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ashi..
Nu shtiu tse inima nhi`anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ashi..

 (Nu știu de ce inima mi-e întristată

 Nu știu de ce mă doare așa

Nu știu de ce inima mi-e întristată

 Nu știu de ce mă doare așa)


Dă`nhi un pahar, dorlu`i amar,
Ca sâ`nhi treacâ arăulu dit chieptu
Dă`nhi un pahar, dorlu`i amar,
Ca sâ`nhi treacâ arăulu dit chieptu..

 (Dă-mi un pahar, doru-i amar

 Ca să-mi treacă durerea din piept

Dă-mi un pahar, doru-i amar

 Ca să-mi treacă durerea din piept)


Refren-
Refren

Tsigarâ dă`nhi, nu`i fârmac
Ma arău ca dorlu di la vruta
Tsigarâ dă`nhi, nu`i fârmac
Ma arău ca dorlu di la vruta…

 (Țigară dă-mi că nu-i otravă

 Mai rea ca dorul de iubita

Țigară dă-mi că nu-i otravă

 Mai rea ca dorul de iubita)


Refren-
Refren

Itrii dă`nhi, vrută s`mi vrei,
Ca s`tsâ spun cânticlu a meu di vreari
Itrii dă`nhi, vrută s`mi vrei,
Ca s`tsâ spun cânticlu a meu di vreari..
(Leac dă-mi iubito să mă iubești

 Ca să-ți spun cântecul meu de iubire

 Leac dă-mi iubito să mă iubești

 Ca să-ți spun cântecul meu de iubire)

 

Refren-Refren
 

 

 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Vlahos - Suflit amar (BLUES), ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---suflit-amar-%28blues%29/2999 (Audio)

  

Di Pilistera pân` la Pindu,- Din Pilistera până în Pind

Di Pilistera pân` la Pindu 
S`dishteaptâ armânlu di cum avdi 
Câmbănji asunâ apirindu 
Di Pashti sh`di primuvearâ.. 

(Din Pilistera până în Pind

Se trezește aromânul cum aude

Clopotele sunând venirea

Paștelui și a primăverii)


Lutseashti fatsa ca di soari 
Shi`ambeatâ mintea di harau` 
Shi`nhi treamburâ, ciudii mari, 
Cu vintu, hlambura `tsea noaua`.. 

(Strălucește fața ca soarele

Și îmbată mintea de bucurie

Și-mi tremură, minune mari

Cu vântul, steagul cel nou)


Ieshi tu migdani vrută soi` 
Ta`s cutreamurâ dushmanjii 
Di`a tali armi, di`a ta boi` 
Di`a tăi ficiori – gionji ca aslanji.. 

(Ieși în față iubit neam

Ca să tremure dușmanii

De ale tale arme, de a ta statură

De ai tăi feciori, viteji ca leii)


S`avdza fluiarâ di harau` 
Noaptea tricu shi soarli deadi 
Shi`analtsâ hlambura `tsea noaua` 
 lumea adzâ iar ti veadi.. 

(Se auzi fluier de bucurie

Noaptea trecu și soarele răsări

Și înalță steagul cel nou

Că lumea azi iar te vede)

 

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Di Pilistera pân` la Pindu, ”giony” / Versuri, 1 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---di-pilistera-p--n--la-pindu/2930 (Audio)

 

 


 

Nu voi s-ti ved cu altu bârbat – Nu vreau să te văd cu alt bărbat

Ti vidzui lea vruta mea, 
Ti vidzui mini iara… 
Inima tsi`nhi lâcrâma, 
Suschira, ti câfta… 

(Te văzui tu iubita mea

Te văzui eu iar

Inima ce-mi lăcrima

Suspina, te căuta)

 

Refren-Refren
Nu, nu, nu voi s`ti ved cu altu bârbat 
 tse vrută`nhi mi`arâseshi, 
Hiu anfârmâcat… 
Nu, nu, nu voi s`ti ved cu altu bârbat 
 tse vrută`nhi mi`arâseshi, 
Hiu anfârmâcat… 

(Nu, nu, nu vreau să te văd cu alt bărbat

De ce iubito mă înșelași

Sunt nefericit

Nu, nu, nu vreau să te văd cu alt bărbat

De ce iubito mă înșelași

Sunt nefericit)


S`nu`nhi tsâ parâ vrută arău, 
Di mini sh`suflitlu a meu 
Tsi`i ca apa di izvor, 
Va seacă di a tău dor… 
(Să nu-ți pară iubito rău

De mine și sufletul meu

Ce-i ca apa de izvor

Va seca de al tău dor)

 

Io vrută când ti videam, 
Mari arău io ma nhi`adram, 
Inima tsi`nhi lâcrâma, 
Suschira, ti câfta… 

(Eu iubito când te vedeam

Mare rău eu îmi făceam

Inima ce-mi lăcrima

Suspina, te căuta)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Nu voi s-ti ved cu altu bârbat, ”giony” / Versuri, 18 noiembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---nu-voi-s-ti-ved-cu-altu-b--rbat/2920 (Audio)

 

 


 

Feata mea shi steaua mea - Fata mea și steaua mea

Yina lea feată, yina tin` cu mini, 
Yina lea feată, nu mutrea lumea, 
Yina lea feată shi`alasâ arshinea, 
Cu arshinea nu adari tsiva.. 
(Vino tu fato, vino tu cu mine

Vinou tu fato, nu te uita la lume

Vino tu fato și lasă rușinea

Cu rușinea nu faci nimic)

 

Refren-Refren
Feata mea shi steaua mea 
Yina lea feată, nu mutrea, 
Yina tini, feata mea, 
Shi`alasâ arshinea.. 

(Fata mea și steaua mea

Vino tu fato, să nu-ți pese

Vino tu, fata mea

Și lasă rușinea)


Gione,  shtii mi minduii la tini, 
La atseali zboarâ greali tsi`nhi dzâseshi, 
Va z`yin mâni sâ`nhi mi`adun cu tini, 
Sum aumbra atsea di la ciresh.. 

(June, să știi că mă gândii la tine

La acele vorbe grele ce-m ziseși

Voi veni mâine să mă întâlnesc cu tine

Sub umbra cea de la cireș)


Refren-
Refren

Tsi`alargu nhi si pari dzâua di mâni, 
Ca soarli sh`ca luna di pi tser, 
Va`nhi ti`ashteptu aclo iu apa curâ 
Iu săltsili adarâ cârunâ.. 

(Ce departe mi se pare ziua de mâine

Te voi aștepta acolo unde râul curge

Unde salciile fac cunună)


Refren-
Refren

  

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Feata mea shi steaua mea, ”giony” / Versuri, 4 octombrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---feata-mea-shi-steaua-mea/2866 (Audio)

 

 


 

Lândzâdzâi câ`nhi ti`am tu vreari – M-am îmbolnăvit pentru că te iubesc

 

Yislu tsi searâ di searâ 
Câtâ inima mea yini 
Nu`nhi mi`alasâ, nu`nhi mi`ascultâ 
Î`nhi ti caftâ mash pi tini... 

(Visul care seară de seară

Spre inima mea vine

Nu mă lasă, nu mă ascultă

Mi te caută doar pe tine)

 

Refren-Refren
Lândzâdzâi câ`nhi ti`am tu vreari 
Nu shtiu cum s`ti aduc nâpoi 
Mash di adun va n`avem hari 
Can nu a s`hibâ ca noi doi… 

(M-am îmbolnăvit pentru că te iubesc

Nu știu cum să te aduc înapoi

Doar împreună vom avea har

Nimeni nu va fi ca noi doi)


Yislu tsi searâ di searâ 
Câtâ tini mi pitreatsi 
Di dealihea vâr  oarâ 
Va`l biem ca apa aratsi… 

(Visul care seară de seară

Spre tine mă trimite

Cu adevărat vreodată

Îl vom bea ca apa rece)


Refren-
Refren

Dorlu di la tini vrută 
Câtâ inima mea yini 
Nu`nhi mi`alasâ, nu`nhi mi`ascultâ 
Î`nhi ti caftâ mash pi tini... 

(Dorul de tine iubito

Spre inima mea vine

Nu mă lasă, nu mă ascultă

Mi te caută doar pe tine)


Refren-
Refren

  

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Lândzâdzâi câ`nhi ti`am tu vreari (BLUES), ”giony” / Versuri, 22 mai 2011 , http://giony.ro/versuri-p/vlahos---l--ndz--dz--i-c---nhi-ti-am-tu-vreari-(blues)/2721 (Audio)

 

 

 

O lăi munte, o lea dzeană – O, măi munte, o, măi deal

 

O lăi munte, shi`o lea dzeană, 
Pleacâ`nhi ti nica niheamâ.. 
O lăi munte, shi`o lea dzeană, 
Pleacâ`nhi ti nica niheamâ… 

(O, măi munte și o, măi deal

Apleacă-mi-te încă puțin

O, măi munte și o, măi deal

Apleacă-mi-te încă puțin)


Pleacâ`ti shi fă`ti în padi 
Ta sâ`nhi ved casa ali dadi… 
Pleacâ`ti shi fă`ti în padi 
Ta sâ`nhi ved casa ali dadi… 

(Apleacă-te și fă-te câmpie

Ca să-mi văd casa mamei

Apleacă-te și fă-te câmpie

Ca să-mi văd casa mamei)


Fă`nhi`ti padi, fă`nhi`ti locu 
Ta sâ`nhi ved vatra cu focu.. 
Fă`nhi`ti padi, fă`nhi`ti locu 
Ta sâ`nhi ved vatra cu focu.. 

(Fă-mi-te cîmpie, fă-mi-te șes

Ca să-mi văd vatra cu foc

Fă-mi-te cîmpie, fă-mi-te șes

Ca să-mi văd vatra cu foc)


S`mi fâtseam azbuirâtor 
Ta`s azboir la niori.. 
S`mi fâtseam azbuirâtor 
Ta`s azboir la niori.. 

(Să mă fac pasăre

Ca să zbor la nori

Să mă fac pasăre

Ca să zbor la nori)


S`neg la dada tu ubor 
Ta sâ`nhi plângu a meu dor.. 
S`neg la dada tu ubor 
Ta sâ`nhi plângu a meu dor.. 

(Să merg la mama în curte

Ca să-mi plâng al meu dor

Să merg la mama în curte

Ca să-mi plâng al meu dor)


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - O lăi munte, o lea dzeană, ”giony” / Versuri, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---o-l--i-munte--o-lea-dzean--/2673 (Audio)

 

 

 

Mutâ nune hlambura – Sus nașule steagul

 

Vini dzâua di harau` 
Hiija s`fatsi înveastâ noau` 
Plângu chicutli din casâ 
Feata cuiblu a ei shi`alasâ. 

(Veni ziua nunții

Fiica se face mireasă

Plâng cu lacrimi acasă

Fata cuibul ei își lasă)

 

Refren-Refren
Mutâ nune hlambura 
Treili meari aroshi 
Shi purtati cu`a tăi sots` 
Trâdzedz` corlu pi`un cicior. 

(Sus nașule steagul

Cu trei mere roșii

Și purtate cu ai tăi prieteni

Trageți hora pe un picior)


Pi fatsa a ta curatâ 
Voi tas curâ bunâteatsi 
Shi din grailu a tău di njiari 
Voi s`aduts harau` mari. 

(Pe fața ta curată

Vreau să văd bunătate

Și cu vocea ta de miere

Vreau să aduci bucurie mare)


Refren-
Refren

Cu giuldănjili di flurii 
Shi`aliveii di aruveii 
Va`s ascapiri ca  steau` 
Hiija mea albâ ca neau`. 

(Cu salbele de galbeni

Și  de

Vei scânteia ca o stea

Fiica alba ca neaua)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Mutâ nune hlambura, ”giony” / Versuri, 17 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---mut---nune-hlambura/2655 (Audio)

 

 

 

Un câti un – Unul câte unul

 

Bati vintul, bati more, 
Bat fluieri pit munts` 
Deadi iarba, deadi more, 
Ies armânjii tuts`… 

(Bate vântul, bate măi

Cântă fluiere prin munți

Răsare iarba, răsare măi

Ies aromânii toți)

 

Refren-Refren
Un câti un, s`ti ia haraua, 
Sâ`i zâlipseascâ tutâ dunjiaua. 
Un câti un, s`ti ia haraua, 
Sâ`i zâlipseascâ tutâ dunjiaua. 

(Unul câte unul, să te bucuri

Să-i invidieze toată lumea

Unul câte unul, să te bucuri

Să-i invidieze toată lumea)


Bati vintul, bati more, 
Bati shi`s dirinâ 
Ies musheatili armâni 
Tâsh di Samarina… 

(Bate vântul, bate măi

Bate și se împrăștie

Ies frumoasele aromâne

Tocmai din Samarina)


Refren-
Refren

Tsi mushat î`shi pascu 
Primuveara oili 
Ies îmsheatili aromâni 
Tâsh di pirivoli.. 

(Ce frumos pasc

Primăvara oile

Ies frumoasele aromâne

Tocmai din Perivole)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Un câti un, ”giony” / Versuri, 3 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---un-c--ti-un/2641 (Audio)

 

 


 

Gramustea - Gramustea

Mi`anghisedz, tut ma`nhi ved 

Gramustea cu pirifanji 
Casi analti ca palati 
Înveasti îmsheati cu hârsafi.. 

(Visez, tot mi te mai văd

Gramustea mândră

Case înalte ca palate

Gospodine frumoase)

 

Refren-Refren
Gramustea noastâ`i alâvdatâ 
Iu chirushi cu mushuteatsâ 
Ti tini plângu, jilescu, 
Shi armânjii tora tsâ grescu.. 

(Gramustea noastră lăudată

Unde ai dispărut cu frumusețea ta

Pentru tine plâng, jelesc

Și aromânii acum te amintesc)


Mi`anghisedz, tut ma`nhi ved 
Aushii a noshtsâ iu mai shedu 
Uidisits` shi`armâtusits` 
Tinjisits` shi zâilipsits`.. 

(Visez, tot mi te mai văd

Bătrânii nostri unde mai șed

Perechi frumoase

Cinstite și invidiate)


Refren-
Refren

Mi`anghisedz, tut ma`nhi ved 
Numtsâ, corlu, feati, înveasti, 
Ardâpsiti ca daileani 
Gionji aleptsâ tuts` cu anami.. 

(Visez, tot mi te mai văd

Nunți, hoeă, fete, neveste

Mândre împodobite

Juni aleși toți cu renume)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, VlahosGramustea, ”giony” / Versuri, 30 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---gramustea/2638 (Audio)

 

 


 

Lea musheata armânâ – Tu frumoaso aromânăLea musheata armânâ, 
La shopatlu din vali 
Totna` când nedz` 
Î`nhi badz` mirachi mari. 

(Tu frumoaso aromână

La izvorul din vale

Mereu când mergi

Îmi faci o bucurie mare)

 

Refren-Refren
Oh lele le oh, 
Cât î`nhi ti`am tu vreari 
Oh lele le oh, 
Dă`nhi si`unâ bâsheari! 

(Oh lele le oh

Cât te iubesc

Oh lele le oh

Dă-mi și o sărutare!)

 

Ah armâna mea, 
Stai s`tsâ dzâc un zbor 
 tora cu tini 
Mini voi s`mi ansor. 
(Ah aromâna mea

Stai să-zic o vorbă

Că acum cu tine

Eu vreau să mă însor)

 

Refren-Refren

Ah armâna mea, 
Trup di fidanâ 
Cum sâ`nhi fac s`tsâ dzâc 
Pi suflit nhi`am  rana. 

(Ah aromâna mea

Trup ca vlăstar

Cum să fac să-ți zic

În suflet îmi am o rană)


Refren-
Refren

Mas vrei tini gione 
S`hiu înveasta tau` 
Hai la mini acasâ 
Tas fâtsem harau`. 
(Dacă vrei tu june

Să fiu nevasta ta

Hai la mine acasă

Ca să facem nuntă)

 

Refren-Refren

 


SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Lea musheata armânâ, ”giony” / Versuri, 23 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---lea-musheata-arm--n--/2632 (Audio)

 

 

 

 

 

Gura ta - Gura ta

Gura ta, gura ta more lea feată, 
Pari câ`i, pari câ`i cireashâ coaptâ! 
Gura ta, gura ta more lea feată, 
Pari câ`i, pari câ`i cireashâ coaptâ! 

(Gura ta, gura ta, măi tu fato

Pare că-i, pare că-I cireașă coaptă

Gura ta, gura ta, măi tu fato

Pare că-i, pare că-I cireașă coaptă)


Nu mutrea, nu mutrea gione la mini 
 nh`iasti,  nh`iasti arshini di lumi! 
Nu mutrea, nu mutrea gione la mini 
 nh`iasti,  nh`iasti arshini di lumi! 

(Nu te uita, nu te uita june la mine

Că-mi este, că-mi este rușine de lume

Nu te uita, nu te uita june la mine

Că-mi este, că-mi este rușine de lume)


Mas nu vrei, mas nu vrei s`tsâ ies în cali 
Feată dă`nhi, feată dă`nhi sh`unâ bâsheari! 
Mas nu vrei, mas nu vrei s`tsâ ies în cali 
Feată dă`nhi, feată dă`nhi sh`unâ bâsheari! 

(Dacă nu vrei, dacă nu vrei să-ți ies în cale

Fato dă-mi, fato dă-mi și o sărutare!

Dacă nu vrei, dacă nu vrei să-ți ies în cale

Fato dă-mi, fato dă-mi și o sărutare!)


Armână, armână s`tsâ dzâc un zboru 
Io cu tini, io cu tini voi s`mi ansoru! 
Armână, armână s`tsâ dzâc un zboru 
Io cu tini, io cu tini voi s`mi ansoru! 

(Aromânco, aromânco să-ți zic și un cuvânt

Eu cu tine, eu cu tine vreau să mă însor!

Aromânco, aromânco să-ți zic și un cuvânt

Eu cu tine, eu cu tine vreau să mă însor!)

·

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Gura ta, ”giony” / Versuri, 19 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---gura-ta-/2628 (Audio) 

 

 


 

Ghin` vinit oaspitsii a mei – Bine ați venit oaspeții mei

 

Ghin` vinit oaspitsii a mei 
Cu`ncherdu a voasti harei 
S`vâ bâneadzâ preachea noau` 
Sânâtati multâ a voau`.. 

(Bine ați venit oaspeții mei

Cu câștig să fie a voastră nuntă

Să vă trăiască noua pereche

Multă sănătate vouă)


Eu di la pârintsâ yin` 
Yin` cu suflit, nu cu schin 
Cu cumnati sh`cu cumnats` 
Nhi`alâsai surori sh`frats`.. 

(Eu de la părinți vin

Vin cu suflet, nu cu spin

Cu cumnate și cu cumnați

Îmi lăsai surori și frați)


Dada cându mi pitricu 
Deadi stani cât putu 
Bair galbin di flurii 
Urnimii pistii urnimii.. 

(Mama când m-a trimis

Dădu oi cât a putut

Salbă de galbeni

Sfaturi peste sfaturi)


A lăi oaminji mult cu dor 
Oarâ s`nu`nhi bâgats` la zbor, 
La mâcari sh`la huzmets` 
Cara`s vrets` ghinets` s`avets`.. 

(Măi oameni cu mult dor

Să nu țineți de seamă la vorbă,

La mâncare și la treburi

Dacă vreți fericire să aveți)


SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Ghin` vinit oaspitsii a mei, ”giony” / Versuri, 3 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---ghin--vinit-oaspitsii-a-mei/2611 (Audio)

 

 


 

Arucâ-ti tu bratsâli a meali – Aruncă-te în brațele mele

Nu shtiu  tse pi minduiari cându`nhi shed 
Nu shtiu, nu shtiu  tse mash pi tini voi s`ti ved. 
Nu shtiu  tse pi minduiari cându`nhi shed 
Nu shtiu  tse mash pi tini voi s`ti ved. 

(Nu știu de ce pe gânduri eu când stau

Nu știu, nu știu de ce doar pe tine eu vreau să te văd

Nu știu de ce pe gânduri eu când stau

Nu știu, nu știu de ce doar pe tine eu vreau să te văd)

 

Refren-Refren
Feată cari noptsâli le`adrashi cu hari 
Steauâ di vreari… 
Arucâ-ti tu bratsâli a meali 
S`ti ved cât te`am tu vreari 
 ti voi ta si`hii a mea, 
Si`hii a mea ti niturnari 
Va si`hii a meaaa... 

(Fato care nopțile le-ai făcut placate

Steaua iubirii

Aruncă-te în brațele mele

Să te văd cât te iubesc

Că te vreau să fii a mea

Să fii a mea fără întoarcere

Vei fi a mea)


Atumtsea io, pi minduiari cându`nhi shed 
Nu shtiu  tse mash pi tini voi s`ti ved 
Atumtsea io, pi minduiari cându`nhi shed 
Nu shtiu  tse mash pi tini voi s`ti ved 

(Atunci eu când pe gânduri când îmi stau

Nu știu de ce doar pe tine vreau să te văd

Atunci eu când pe gânduri când îmi stau

Nu știu de ce doar pe tine vreau să te văd)


Refren-
Refren
Ti ved lea vrută pi valea`n plinâ cu lilici 
Cum alâgai aclo tu`msheata pâdurici 
Ti ved lea vrută pi valea`n plinâ cu lilici 
Cum alâgai aclo tu`msheata pâdurici. 

(Te văd tu iubito în valea plină de flori

Cum alergai acolo în frumoasa pădurice

Te văd tu iubito în valea plină de flori

Cum alergai acolo în frumoasa pădurice)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Arucâ-ti tu bratsâli a meali, ”giony” / Versuri, 13 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---aruc---ti-tu-brats--li-a-meali/2569 (Audio)

 

  

Agapi multâ – Multă fericire

 

Un pui tsi azboairâ pit niori 
Mutreashti mash la ei 
La  featâ, lele, la  fcior 
La scumpa agapi a lor. 

(O pasăre care zboară printre nori

Privește doar la ei

La o fată, lele, la un băiat

La scumpa fericire a lor)


La  featâ, lele, la  fcior 
La scumpa agapi a lor. 
(La o fată, lele, la un băiat

La scumpa fericire a lor)

 

Refren-Refren
Agapi multâ, agapi multâ 
Voi doii s`avets 
Agapi multâ, agapi multâ 
Bana s`u tritsets`. 

(Multă fericire, multă fericire

Voi amândoi să aveți

Multă fericire, multă fericire

Viața s-o treceți)

 

Puilu pi veargâ shidea 
Sh`la ei ma`shi mutrea 
Ascultâ feată lilicea mea 
Ma z`yinhi cu agapea ta. 
(Pasărea pe o ramură stătea

Și doar la ei se uita

Ascultă fato floarea mea

Dacă vii cu fericirea ta)

 

Ascultâ feată lilicea mea 
Ma z`yinhi cu agapea ta. 
(Ascultă fato floarea mea

Dacă vii cu fericirea ta)

 

Refren-Refren

Feată, doii  cânâscum 
Sh`multu noi  vrum 
Feată, doii a  luăm, lele 
Sh`bana s`u bânăm. 
(Fato când ne-am cunoscut

Și mult ne-am iubit

Fato noi doi să ne luăm

Și viața s-o trăim)

 

Feată, doii a  luăm, lele 
Sh`bana s`u bânăm. 
(Fato noi doi să ne luăm

Și viața s-o trăim)

 

Refren-Refren

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Vlahos - Agapi multâ, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---agapi-mult--/2490 (Audio)

 


 

Lilicea atsea imsheatâ iasti ea – Floarea aceea frumoasă este ea

Aclo sus nalt` tu munti 
Unâ crutsi pi murmintu 
Ninga crutsi  lilici 
Ligânatâ mash di vintu. 

(Acolo sus înalt în munte

O cruce pe mormânt

Lângă cruce o floare

Legănată doar de vânt)


Turmili di oi sh`di căpri 
Tahinărli u`anjiurdzescu 
Pascu iarba di`anvârliga 
Ma picurarii nu`l cârtescu. 

(Turmele de oi și capre

Diminețile o miros

Pasc iarba împrejur

Dar păcurarii nu le deranjează)

 

Refren-Refren
Lilicea atsea 
Îmsheatâ iasti ea 
Ca mirgeana dit amari 
Pi murmintul di pi munti 
Siminatâ`n Grailu Mari. 

(Floarea aceea

Frumoasă este ea

Ca mărgeanul din mare

Pe mormântul de pe munte

 

Semănată în Graiul Mare)
Siminatâ`i di`unâ featâ 
Albâ, analtâ ca  dzânâ 
Shi udatâ cu gâleata 
Unâ`ntreagâ sâptâmânâ. 

(Semănată-i de o fată

Albă, înaltă ca o zână

Și udată cu găleata

O întreagă săptămână)


Ninga caplu a picurarlui 
Vâtâmatâ sus la stani 
Siminatâ`i fu lilicea 
Di`armâna ca fidanâ. 

(Lângă capul păcurarului

Ucis sus la stână

Semănată-i fu floarea

De aromânca ca vlăstarul)


Refren-
Refren

Ti`atsea turmi nu u pascu 
Pi lilicea ali vreari 
Cari a u pascu tu minutâ 
Pi murminti analtu chiari. 

(De aceea turmele nu o pasc

Floarea iubirii

Cele care o pasc într-un minut

Pe mormânt sus piere)


Refren-
Refren


 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Vlahos - Lilicea atsea imsheatâ iasti ea, ”giony” / Versuri, 23 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---lilicea-atsea-imsheat---iasti-ea/2460 (Audio)

 

 


 

Tu inimâ eu ti purtam – În inimă eu te purtam

Tu inimâ eu ti purtam 
Sh`mutream lea Marie 
Naca ti videam..

(În inimă eu te purtam

Și priveam, tu Marie

Încercam să te văd)

 

Refren-Refren
Spuni lea Marie un lai zbor 
 tse tini mi alâsashi, 
Mi agârshishi.. 
De si nu mi vreai 
Mintea nhi`u videai 
Naca ni pârintsâi la mini 
Nu`nhi ti da... 
(Spune tu Marie un nefericit cuvânt

De ce tu m-ai lăsat

M-ai uitat

Deși nu mă iubeai

Mintea mi-o vedeai

Încă însă părinții

Mie nu mi te dau)

 

Io ca soari, tini ca luna 
Doii noi Marieee 
Lumea lâcrâmam.. 

(Eu ca soare, tu ca luna

Amândoi noi Marie

Lumea lăcrima)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Tu inimâ eu ti purtam, ”giony” / Versuri,28 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---tu-inim---eu-ti-purtam/2403 (Audio)

 

  

Xeanili - Străinătatea

 

Cântâ cuclu pisti tser 
La atsei muntsâ, muntsâ xenji 
Multsâ anji tu xeani adrai 
Io aveari nhi`amintai. 
Xeanili cari li tricui 
Dzuuâ albâ nu vidzui 
Tut cu cântic anchiseau 
Ma cu plângu si turnau. 

(Cântă cucul peste cer

În acei munți, munți străini

Mulți ani în străinătate am stat

Eu avere multă am făcut.

În străinătatea în care am stat

Zi albă nu am văzut

Tot cu cântec începea

Dar cu plâns se termina.)

 

Refren 1 – Refren 1
Io tu xeani nu pot shed 
Hoara mea io voi s`u ved 
Ma sh`mârata dada mea 
Tsi cu plângu mi`ashtipta. 
(Eu în străinătate nu pot să stau

Satul meu eu vreau să o văd

Dar și biata mama mea

Care plânsă mă aștepta)

 

Refren 2 – Refren 2
Nu pot cama mini shed 
Isusita voi s`u ved 
Voi s`avem tut tsi`i mai bun 
Sh`bana s`u bânăm de`adun! 

(Nu mai pot eu să stau

Logodnica vreau să o văd

Vreau să avem tot ce-i mai bun

Și viața s-o trăim împreună!)


Cali lungâ, voi nu voi, 
Ditu` xeani yin nâpoi 
Oarâ bunâ sh`cali ambar 
Cu bineclu ancâlar. 
Mi turnai tu hoara mea 
Shopatlu iu curlidza 
Vruta mea iu`nhi mi`ashtipta 
Shi cu arâslu mi hârsea. 

(Cale lungă vreau, nu vreau

Din străinătate vin înapoi

Să fie într-un ceas bun și drum bun

Pe calul înșeuat

M-am întors în satul meu

Unde izvorul susura

Unde iubita mea mă aștepta

Și cu râsul ei mă bucura.)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos – Xeanili, ”giony” / Versuri, 27 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---xeanili/2395 (Audio)

 

 

 

Cafi dzâu ti videam - În fiecare zi te vedeam

Cafi dzâu ti videam 
Pi la poarta mea tritseai 
Cafi dzâu ti videam 
Vream s`tsâ grescu sh`nu puteam. 

(În fiecare zi te vedeam

Pe la poarta mea treceai

În fiecare zi te vedeam

Vream să-ți grăiesc și nu puteam.)

 

Refren 1 – Refren 1
Inima`nhi cripa, 
Tini nu î`nhi greai 
Inima`nhi cripa, vrută, 
 ti vream sh`muream. 

(Inima-mi crăpa

Tu nu-m grăiai

Inima-mi crăpa, iubito,

Că te iubeam și muream)

 

Refren 2 – Refren 2
Nu ti arshuneadzâ vrută 
Nu mutrea sub ocli tini 
Spuni`nhi numa ta 
Iau vrearea mea. 

(Nu te rușina iubito

Nu privi sub ochi tu

Spune-mi numele tău

Ia iubirea mea)

 

Cafi dzâu ti videam 
Pi la mini când tritseai 
Cafi dzâu ti mutream 
Ochii a tăi io îi câftam. 

(În fiecare zi te vedeam

Pe la mine când treceai

În fiecare zi te priveam

Ochii tăi îi căutam)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 – Refren 2

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Cafi dzâu ti videam, ”giony” / Versuri, 19 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---cafi-dz--u-ti-videam/2380 (Audio)

 

 

 

Noaptea cându yini –Noaptea când vine

 

Noaptea cându yini 
La firida mea 
Tu yis î`nhi ti`adutsi 
Pi tini steaua mea. 

(Noaptea când vine

La fereastra mea

În vis mi te adduce

Pe tine steaua mea.)

 

Lilici aroshi ditru mai 
Dultsea mea featâ cu perlu lai. 
Lilici aroshi ditru mai 
Dultsea mea featâ cu perlu lai. 
(Flori roșii din mai

Dulcea mea fată cu părul negru

Flori roșii din mai

Dulcea mea fată cu părul negru.)


Luna ti analtsâ 
Un cântic ts`adutsi 
Cu bratsâli caldi 
Pi chieptu ca  crutsi. 

(Luna te înalță

Un cântec ți-aduce

Cu brațele calde

Pe pieptul ca o cruce.)


Dă`nhi tini feată mâna ta 
Mas` vrei ca s`hii înveasta mea. 
Dă`nhi tini feată mâna ta 
Mas` vrei ca s`hii înveasta mea. 

(Dă-mi tu fată mâna ta

Dacă vrei să fii nevasta mea.

Dă-mi tu fată mâna ta

Dacă vrei să fii nevasta mea.)


Pi bratsâli a meali 
Vruta mea sâ`nhi shedz` 
Tserlu c`un lutseafir 
Vruta mea su`l vedz`. 

(Pe brațele mele

Iubita mea să-mi șezi

Cerul ca un luceafăr

Iubita mea să-l vezi.)


Doii lea feată s`anghisăm 
 banâ`msheatâ   bânăm. 
Doii lea feată s`anghisăm 
 banâ`msheatâ   bânăm. 

(Amândoi fată să visăm

Că viață frumoasă vom trăi

Amândoi fată să visăm

Că viață frumoasă vom trăi) 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Noaptea cându yini, ”giony” / Versuri, 10 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---noaptea-c--ndu-yini/2269 (Audio)

 

 


Lilici di vreari – Floarea iubirii

Mi`alinai în sus, 
Pi dzeana musheatâ 
Vruta ta sâ`nhi ved 
Aclo ea mi`ashteaptâ. 

(Mă urcai sus

Pe dealul frumos

Iubita ca să-mi văd

Acolo ea mă așteaptă.)

Aclotsi`n dzeanâ 
Vruta mi`ashtipta 
Lilici galbini ma nhi`arupea 
Di vreari dado, lea dado, dada mea. 

(Acolo sus

Ea mă aștepta

Flori galbene îmi rupea

Din iubire mamă, tu mamă, mama mea.)

Refren - Refren
Dada mea,  tse lea dado 
Î`nhi bati ashi inima, 
 tse, lea dado, î`nhi plângu 
Lailu uhtedz, 
Serili cu vruta, dado, va`nhi mi`anghisedz. 

(Mama mea, de ce tu mama

Îmi bate așa inima

De ce, tu mamă, îmi plâng

Nefericitul oftez

Serile cu iubita, mama, mă voi visa)

Vruta nhi vidzui 
Arâsi a ei fatsâ, 
Zboarâ luai sâ`i dzâc 
Shi`nhi s`arcă pi bratsâ. 

(Iubita îmi văzui

Râse a ei față,

Vorbe începui să-i zic

Si mi se aruncă în brațe.)

Pi bratsâ vruta 
Cându niu tsâneam 
Lilici galbini ma nhi`arupea 
Di vreari dado, lea dado, dada mea. 

(În brațe iubita

Când mi-o țineam

Flori galbene ea îmi rupee

Din iubire mama, tu mamă, mama mea.)

Refren -
Refren

Feată io ti voi, 
Voi ta  shtii thini 
Inima mi doari 
Sh`uhtedz io ti tini. 

(Fato eu te iubesc

Vreau ca să știi tu

Inima mă doare

Și oftez eu pentru tine.)

 shtii lăi gione 
 sh`mini ti voi 
S`nâ luăm noi gione, s`him noi doi 
Di vreari dado, lea dado, dada mea. 

(Să știi măi june

Că și eu te iubesc

Să ne luăm noi june, să fim noi amândoi

Din iubire mama, tu mama, mama mea.)

Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Lilici di vreari, ”giony” / Versuri, 29 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---lilici-di-vreari/2251 (Audio)

 Last modified on Sâmbătă, 29 Decembrie 2012 21:13
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required