Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » O scurtă istorie a versiunilor aromâne ale poemului eminescian Luceafărul (Garofil 2013)
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
10-02-2013

O scurtă istorie a versiunilor aromâne ale poemului eminescian Luceafărul (Garofil 2013)

Rate this item
(0 votes)

 

La 10 februarie 2013, publicistul aromân Dumitru Garofil (1944 Beidaud/Tulcea*România - ) din Constanța a distribuit în grupul de discuții ”Armânamea” din site Yahoo textul Unã njicã Isturii a Poemlui “LUTSEAFIRLU”… ( O scurtă istorie a poemului ”LUCEAFĂRUL”…), care este o prezentare a realizării volumului Ploaea di Lutseafiri, publicat de D. G. în 2002 la editura Cartea Aromână din Constanța. Versiunea românească îmi aparține.

 

<Vã pãrãstãsim unã njicã isturii mutrinda turnarea / transpunirea / xiyisearea pri Armãneashti a poemlui “LUCEAFÃRUL”, ngrãpsit di Mihai Eminescu.

(Vă prezentăm o mica istorie privind traducerea / transpunerea / interpretarea în Aromână a poemului ”LUCEAFĂRUL”, scris de Mihai Eminescu.)

 

1.Sigura, cã multsã Armãnj, shtiu cã “LUCEAFÃRUL” (Poem cu 98 strofi), s-transpusi sh-pri Limba Armãnã. Ama, poati cã nu suntu multsã atselj tsi cunoscu sh-cãti turlii di transpuniri suntu ngrãpsiti sh-tipusiti pãnã tora… Niscãntsã Armãnj – dit multsãlj tsi dyivãsirã Poemlu “LUCEAFÃRUL”, s-minduirã ta s-lu transpunã pri Armãneashti.

(1. Desigur că mulți Aromâni știu că ”LUCEAFĂRUL” (Poem cu 98 de strofe) a fost transpus și în Limba Aromână. Dar, poate că nu sunt mulți aceia care și câte variante de transpuneri au fost redactate și publicate până acum… Niște Aromâni – din mulții care au citit Poemul ”LUCEAFĂRUL” , s-au gândit să-l transpună în Aromână.)

 

2. Ntsãrtsu, cãndu cãftam prit cãrtsã, zuari shi rivisti veclji ta s-adunãm matiriali litirari shi s-li ufilisim tu Rivista di Litiraturã shi Studii Armãni, Rivistã tsi u tipusim Costantsa, aflai shi ndoauã transpuniri a LUCEAFÃRULUI…. Sigura, cã dyivãsilj aesti turlii di transpuniri shi-nj vinji ideea ta s-adar unã Carti tu cari s-arãdãpsescu tuti turliili di transpuniri tsi li-aflai. Ama, nu mash ahãntu, cã mi-acãtsai shi ngrãpsilj unã noauã transpuniri…

(2. Acum câțiva ani, când căutam prin cărți, ziare și reviste vechi ca să strângem material literare și să le folosim în Revista de Literatură și Studii Aromâne, Revistă pe care o publicăm la Constanța, am găsit și câteva transpuneri ale LUCEAFĂRULUI… Desigur că am citit aceste variante de transpuneri și mi-a venit ideea ca să redactez o Carte în care să includ toate variantele de transpuneri pe care le-am găsit. Dar, nu numai atât, m-am apucat să redactez o nouă transpunere…)

 

3. Tu anlu 2001, bitisilj armãnipsearea poemlui shi andridzearea Cartiljei – Tehnoridactari Computerizatã – cu 8 (optu) transpuniri cu Autorlji a lor, minduindalui ca Titlul di Carti s-hibã “PLOAEA DI LUTSEAFIRI”… Ufilisinda Printerlu, ndrepshu unã Carti (manuscris) tsi u pãrãstãsilj la ma multsã Armãnj, ti mutreari shi ma s-lji-ariseascã shi au mirachi sh-puteari finatsiarã, s-tipusim Cartea. Nai multu lu-arisi Lefterie NAUM di Bucureshti, deadun cu membrilj fondatori di la Fundatsia Culturalã Aromãnã “SÃMTA ANA” shi Cartea s-tipusi tru anlu 2002. Lefterie Naum, lu-aveam cunuscutã cu ndolj anj ninti, cãndu, deadun sh-cu Justin TAMBOZI, cu nispetea yurtiseariljei tu anlu 2000 a Iventlui: “2000 – Anul EMINESCU” / “2000 – Anlu EMINESCU”, mindium, andreapsim sh-tipusim Cartea “EMINESCU Aromãn / Romãn”, carti cu 532 padzinj. (Justin TAMBOZI, fu Armãnlu cu mari tinjilji prit lao sh-cu mari vreari trã Cultura Armãneascã – Omlu, tsi astãdz numata easti cu noi / ãl ljirtã Atsel di-Analtu)…

(3. În anul 2001 am terminat propria versiune aromânească a poemului și redactarea Cărții – Tehnoredactare Computerizată – cu 8 (opt) transpuneri cu Autorii lor, gândindu-mă ca Titlul Cărții să fie “PLOAEA DI LUTSEAFIRI”. Folosind Printerul am realizat o Carte (manuscris), pe care am prezentat-o pentru lecturare mai multor Aromâni și, în cazul în care le-ar fi plăcut, să o publicăm, dacă le-ar fi făcut plăcere și ar fi avut putere financiară. Cel mai mult a plăcut lui Lefterie NAUM din București și membrilor fondatori ai Fundației Culturale Aromâne ”SFÂNTA ANA” și Cartea a fost publicată în anul 2002. Pe Lefterie Naum îl cunoscusem cu doi ani înainte, când, împreună cu Justin TAMBOZI, cu ocazia sărbătoririi în anul 2000 a evenimentului ”2000 – Anul EMINESCU” / ”2000 – Anlu EMINESCU”, am schițat, redactat și publicat Cartea ”EMINESCU Aromăn / Romăn”, carte cu 532 pagini. (Justin TAMBOZI a fost Aromânul aflat la mare cinste în comunitate și cu mare dragoste pentru Cultura Aromână – Omul care astăzi este pomenit de noi, fiind iertat de CeL de Sus.)

 

4. Pri ninga aesti 8 (optu) turlii di transpuniri, tru anjlji 1999-2001, Armãnlu Constantin (Dinchi) GRASU, di Costantsa, Prufesor Dr. tu Matimaticã, adrã transpunirea a “LUCEAFÃRULUI”, ama nu u tipusi... Prufesorlu Dinchi, aflã cã mini am tu umuti s-adar unã Carti cu tuti transpunirli a Autorlor tsi-lj shteam pãnã tu atsel chiro. Ãlj feci tãmbihi ta s-nj-aducã manuscrislu s-lu ngrãpsescu tu Carti anamisa di alanti transpuniri. Numata ãnj deadi apandasi…

(4. Pe lângă aceste 8 (opt) variante de transpuneri, în  anii 1999-2001 Aromânul Constantin (Dinchi) GRASU din Constanța, Profesor Dr. în Matematică, a redactat transpunerea ”LUCEAFĂRULUI”, dar nu a publicat-o… Profesorul Dinchi a aflat că eu am de gând să redactez o Carte cu toate transpunerile Autorilor de care știam până în acel moment. I-am comunicat să-mi aducă manuscrisul ca să-l includ în Carte alături de celalte transpuneri. Nu mi-a răspuns….

 

5. Dupu 4 (patru) anj di la tipusirea Cartiljei “PLOAEA DI LUTSEAFIRI”, tu anlu 2006, s-alãnci unã altã transpuniri a Poemlui “Luceafãrul”… Armãnlu Naclu-al GOGA, tipusi “LUTSEAFIRLU” tu Rivista “Grailu Armãnescu(Rivista-a Uniiljei ti Culturã-a Armãnjlor dit Machidunii, Redactor-Shef: Dina CUVATA). Transpunirea ari 96 strofi shi s-tipusi tu fragmenti / cumãts, tu patru numiri di Rivistã, alãnciti unã dupu-alantã: Anlu IX, Numirli: 1 (31),  2 (32),  3 (33) shi  4 (34), 2006. (Tu Bibliuteca Fundatsiiljei “CARTEA  AROMÃNÔ, apruchem multi numiri dit “Grailu Armãnescu”, cum, sh-alti Rivisti Armãneshtsã tipusiti tu Machidunii).

(5. După 4 (patru) ani de la publicarea Cărții “PLOAEA DI LUTSEAFIRI”, în anul 2006 a apărut o altă transpunere a Poemului ”Luceafărul”… Aromânul Naclu-al GOGA a publicat ” LUTSEAFIRLU” în Revista “Grailu Armãnescu” (Revista Uniunii pentru Cultură a Aromânilor din Macedonia, Redactor-Șef Dina CUVATA). Transpunerea are 96 de strofe și a fost publicată în fragmente / bucăți în patru numere consecutive ale Revistei: Anul IX, Numerele: 1 (31), 2 (32), 3 (33) și 4 (34), 2006. (La Biblioteca Fundației ”CARTEA AROMÂNĂ” am primit multe numere din “Grailu Armãnescu, precum și alte Reviste Aromâne publicate în Macedonia.)

 

6. Tu 15-li di Yinar 2013, Armãnlu Nicolae (Nico) CHIHAIA, ngrãpsi sh-pitricu prit Internet unã altã transpuniri a “Luceafãrului”… (“Aestu an, 2013, s-umplu 130 anj di anda Poetlu Mihai EMINESCU nyrãpsi Pirmitlu = aesti suntu zboarãli autorlui N. CHIHAEA)

(6. La 15 ianuarie 2013, Aromânul Nicolae (Nico) CHIHAIA a redactat și a trimis prin Internet o altă transpunere a ”Luceafărului”… (”În acest an, 2013, s-au împlinit 130 de ani de când Poetul Mihai Eminescu a scris Basmul” = acestea sunt cuvintele autorului N. CHIHAEA)…

 

7. Poati suntu sh-alti transpuniri, ama, tu-aestã oarã cunushtem mash atseali ti cari ngrãpsim tu-aestã “Njicã Isturii a LUTSEAFIRLUI”…

(7. Poate că există și alte transpuneri, dar la această oră le știm doar pe acelea pe care le-am inclus în această ”Mică Istorie a LUCEAFĂRULUI”…)

 

8. Ma s-avets ntribãri icã alti lucri trã limbidzari, andicra di atseali ngrãpsiti ma nsus, atumtsea, dats apandasi prit E-mail….

(8. Dacă aveți întrebări sau alte probleme de clarificat în legătură cu cele scrise mai sus, atunci comunicați-le prin E-mail…)>

Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required