Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: Godi
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

 

A.

1. Tana ali dadi (Tana mamei)

2. Maro, more muşeată ( Măi frumoaso)

3. Mintimena (Deşteapta)

4. Adunaţ-vă soia tută (Strângeţi-vă toate rudele)

5. Gioni armânu, gioni cu-anami (June aromân, june renumit)

6. Idilă (La şopatu) (Idilă (La izvor))

B.

1.Numtă arhundească (Nuntă boierească)

2.Ghin’ viniş, Lenă! (Bine ai venit, Leno!)

3. ‘Nă vândachi di lilici (Un mănunchi de flori)

4. Calea di asimi (Calea de argint) (YOU TUBE)

5. Câmbana Europâei (Clopotul Europei) (YOU TUBE)

 

3,4,5,7,9,10,11 – stihuri şi muzică G. GODI

8 – text prelucrat

6 – stihuri Petru Vulcan

 

Orchestraţie: Igor & Victor, Remus & Bogdan

 

Note M.T.:

1.Versiunile româneşti ale titlurilor melodiilor de pe casetă îmi aparţin.

2. La 2 melodii am ataşat fişiere video de pe You Tube.

 

Cântec: Rina - Rina / Loredana Groza

Sâmbătă, 21 Aprilie 2012 10:29


More lea dado,
Vrutã lea dado
Rina Rina Rina nanana
Rina Rina Rina nanana

(O, tu mamă

Dragă tu mamă

Rina Rina Rina na Rina nana
Rina Rina Rina na Rina nana)

Chiro lungu ni’ansurat
Vini dzâua numta’s fac

(Vreme lungă neînsurat

Veni ziua nuntă ca să fac)
Fata armânã il aştepta
El ca visul ei era..
Rina Rina Rina nanana
Rina Rina Rina nanana

More lea dado
Vruta lea dado
Rina Rina Rina Rinanana
Rina Rina Rina Rinanana

(O, tu mamă

Dragă tu mamă

Rina Rina Rina na Rina nana
Rina Rina Rina na Rina nana)


Umpleţi cupele cu vin
Oaspeţii ca sa’i cinstim
Şapte sate aici se adunã
nuntim o sãptãmânã
Rina Rina Rina Rinanana
Rina Rina Rina Rinanana

More lea dado,
Vruta lea dado
Rina Rina Rina Rinanana
Rina Rina Rina Rinanana

(O, tu mamă

Dragă tu mamă

Rina Rina Rina na Rina nana
Rina Rina Rina na Rina nana)Estã nveastã io ţ’aduşi
Soacrâ tini ca’s ti faţ

(Astă noră eu ți-am adus

Soacră tu ca să te faci)
Lacrimi mari de bucurie
Nuntã mare o sa fie
Rina Rina Rina Rinanana
Rina Rina Rina Rinanana
Rina Rina Rina Rinanana
Rina Rina Rina Rinanana

 

 

SURSA

Ioana , Loredana Groza & Gică GodiRina, ”giony”, Versuri, la 12 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/loredana-groza---gica-godi---rina/801 (Audio)

 

 


1)Ayapi mari ayapi – Fericire mare, fericire

Ghini vinişi nveasta nauî
Ghini vinişi
Dumnidzã s-ţã lunineadzî
Calea ţi-anchisişi

(Bine ai venit mireaso

Bine ai venit

Dumnezeau să-ți lumineze

Calea pe care ai pornit)

Mana dzãsi “oarî buna
Hil’ea mea.”
Soacra dzãsi “ghini vinişi
Nveasta mea”

(Mama îți zise ”Drum bun

Fata mea.”

Soacra îți zise: ”Bine ai venit

Nora mea.”)

Refren - Refren
Ayapi mari ayapi
Dol’I s-aveţ
Cu dor ş-cu harauã
Bana s-u triţeţ
(Fericire mare, fericire

Amândoi să aveți

Cu dor și cu bucurie

Viața s-o treceți)


Di la a tãi pãrinţã buni
Cara fudzişi
Tu-aestî soi tinisitã
Tora ghini vinişi.

(De la ai tăi părinți buni

Dacă ai plecat

În această cinstită familie

Acum bine ai venit)

Cuscîrli hîrioşi ţã oarã
“ghini vinişi
Cu vinita la noi
tinisişi.”
(Cuscrii bucuroși îți urează

”Bine ai venit

Cu venirea la noi

Ne ai cinstit”)


Refren -
Refren

Tiniri voi s-v-aveţ ayapi
Mari ayapi
Banã lungã ş-sãnãtati
Banã ş-sãnãtati.

(Tineri voi s-aveți fericire

Mare fericire

Viuață lungă și sănătate

Viață și sănătate)

Refren -
Refren

 

SURSA

Ioana,Gica Godi - Ayapi mari ayapi, ”giony”, Versuri, 22 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gica-godi---ayapi-mari-ayapi/649 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

2)Cãmbana Europãei – Clopotul Europei

Bati Nauã Hãrãyii
Cãmbana Europãei,
Etã nãu, di isihii
Ti tuti miletsli a ei!

(Bate Noua Dimineață

Clopotul Europei

Epocă nouă, de pace

Pentru toate popoarele ei!)

Europã, hii nãdia,
La a tãu keptu s-n-apridunj,
sh-noi himu a ta fumealj
Cu naima vecl'i-arãdãtsinj

(Europă ești speranța

La al tău piept să ne strângi

Că și noi suntem din familia ta

Cu cele mai vechi rădăcini)

Refren - Refren
Europã, Europã,
Mutrea sh-cãtã noi,
S-hãrseasc-a mea dunjiauã
Ca ierghili di ploi.
(Europă, Europă

Uităt-te și la noi

Să se bucure al meu neam

Ca iarba de ploaie)


Cãts dushmani avea Balcanlu,
Tuts di noi s-ankidicarã,
S-deadirã cu Sãtãnãlu,
Armãnamea ta s-u kearã.

(Câți dușmani avea Balcanul

Toți de noi se împiedicară

S-au dat cu Satana

Neamul aromân ca să-l piardă)

Iryãtarits nu-astrãxirã
Averli tsi-anghilicea,
Ehtsãrl' i foclu bãgarã
Yramusti shi Moscopolea.
(Invidioșii nu suportau

Averile ce străluceau

Dușmanii au ars

Gramostea și Moscopolea.)

 

Refren - Refren

Mash niori sh-bumbunidzari,
Mashi nival'iuri di lãiets,
Adu sh-pi-a-noastã sucachi
Soarli cu a lui mushutets!

(Doar nori și tunete

Doar troiene de nenorociri

Adu și pe-a noastră cale

Soarele cu ale lui frumuseți!)

Mutã caplu, Armãname,
Nãmuzea s-nu kiremu,
Boatsea s-n-avdã tutu laolu
Shi s-curmamu lailu blãstemu!

Ridică capul, neam aromân

Tradiția să nu ne-o pierdem

Vocea să ne-o audă toată lumea

Și să curmăm nenorocitul blestem!)

Refren
- Refren

S-avinãmu pamoara lai,
Tsi-anvãleashti ca nival' iu
Patrida tsi n-ari armasã,
Mashi a nostu dultsi graiu.

(Să gonim nenorocirea

Ce ne acoperă ca troianul

Patria ce ne-a rămas

Doar al nostru dulce grai.)

Grailu sãmtu, armãnescu,
Hlambura a Farãl' ei,
Sã-lu vigl' emu cu nicu, cu mari
Tu-armãneshtsãli fumel' i.

(Graiul sfânt aromân

Steagul Neamului

Să-l veghem cu mic, cu mare

În familiile aromâne.)

Refren
- Refren

 

SURSA

Stelian Maliu, Gica Godi - Cambana Europei, ”giony”, Versuri, 10 iunie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gica-godi---cambana-europei/62 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

3)Adunats-va soia tuta – Adunați-vă toate rudele

I-adunats-vã soia tutã, more,
Ta s-fãtsimu mari numtã,

(Ia strângeți-vă toate rudele, măi

Ca să facem o mare nuntă )

Ta s-fãtsimu numt-armãneascã, more,
Laolu ta s-ciuduseascã.

(Ca să facem nuntă aromânească, măi

Lumea să se uimească)

Va s-adunã njcu shi mari, more,
S-veadã nveasta cã-i ti hari.

(Se vor strânge cu mic, cu mare, măi

Să vadă mireasa că-i frumoasă)

Cã-i ti hari shi mavrumatã, more,
Shi-i di soi alãvdatã.

(Că-i frumoasă și cu ochi negri, măi

Și-i de rude lăudată)

Cã-i ti hari sh-cu oclj'i njrl'i, more,
Tsi-i durnjea tihea tu sirni!

(Că-i frumoasă și cu ochii albaștri, măi

Că-i dormea norocul în avere)

Trei dipli s-gioacã corlu, more,
S-nu-lu ancapã tutu uborlu.

(Trei rânduri se joacă hora, măi

Să n-o încapă toată curtea)

Socurlu s-gioacã, s-deapirã,
Haide, s-tragã caplu ca pi parã.

(Socrul joacă, se întinde

Haide să tragă hora pe bani)

Shi soacra sh-cantã di harauã, more,
Sh-treac-arãdzli ditu yuneaua.

(Și soacra cântă de bucurie, măi

Și trec obiceiurile rânduitre )


Ftsets-vã crutsea s-prucupseascã, more,
Dã, Doamne, s-ankirdãseascã,

(Făceți-vă crucea să se procopsească, măi

Dă, Doamne, să aibe noroc)

Dã, lãi Doamne, Dumnidzã, o, more,
Nica mari nã bãgã!
(Dă, măi Doamne, Dumnezeu, o, măi

Lângă mare ne-a așezat!)

 

SURSA

Stelian Maliu, Gica Godi - Adunats-va soia tuta, ”giony”, Versuri, 7 iunie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gica-godi---adunats-va-soia-tuta/56 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required