Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: Uzum
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445


Shi' apiritu va s'curã dultsi,
Cafi searã di Cãrciunu,
C' unã vergurã Marie,
Shi cu'a ei hiljiu, Hristolu bunu
(Și zorii vor trece dulce
În fiecare seară de Crăciun

Că o fecioară Maria

Și cu al ei fiu, Hristos cel bun)

 

Tu noapti ishi dipusi
Anghilu bunu, cu peru arusu,
Ta sã'i dzãcã a li Marie,
Ca s' amintã pi Iisus.

(Într-o noapte a coborât

Îngerul cel bun, cu părul blond

Ca să-i zică Mariei

Ca să-l nască pe Isus.)

Da neauã, albi steali
S' agioacã pisti locu,
Sh'cu pira cãnjisitã,
S' aprindi lailu focu.

(Ninge, albe stele

Se joacă pe Pământ

Și cu scânteia tristă

Se aprinde nefericitul foc.)

Cu njtsii di' nvãrliga,
Fumealja tutsã di' adunu,
Adastã pi la geami.
S' lu veadã Pap Cãrciunu.
(Cu copiii împrejur

Familia cu toții împreună,

Așteaptă pe la fereastră

Să-l vadă pe moș Crăciun.)


Stã Mãria caplu' shi pleacã,
Shi oclji toarã dipuneau,
Ma aestã' i ngrãpsita,
Doamne, s'facã volja ta!

(Sfânta Maria capul își apleacă

Și privirea indată o cobora

Dacă aceasta-i scrisă

Doamne, să se facă voia ta!)

Iosif shi Maria arada
Fudzirã di Nazaret,
Betleem s' aflarã iarna,
Pi arcoari shi vimtu shkretu.

(Iosif și Maria împreună

Plecară din Nazaret

În Betleem i-a găsit iarna

Pe frig și vânt pustiu)

Nãvãyi , nãvãyi s' ashternu
Pi casi shi' pi sucãki
Shi lilicili di' asimi
S' acatsã pi lumãki
(Troiene, troiene, se astern

Pe case și pe drumuri

Și flori din argint

Se prind de ramuri.)


Mashi minduieri curati,
Tu inimã s' aspunu
Va s' hii ma bunu, armãne,
Tu noaptea di Cãrciunu.

(Doar gânduri curate,

În inimă se spun

Vei fi mai bun, aromâne,

În noaptea de Crăciun.)

Canu nu' i aprukea acasã,
Ngljtsatsã shi cãpãitsã.
Greu shi' aflarã un loc caldu.
T' unã avlii apãghitsã
(Nimeni nu-i primea în casă

Înghețați și obosiți

Cu greu găsiră un loc cald

Adăpost într-o curte.)


Shi' amintã Maria njclu,
Tu arcoari shi greu kiro,
Prãvdzãli adia pisuprã
S' lu ngãldzascã pi Hristo.

(Și născu Maria copilul

În frig și vreme rea,

Animalele suflau

Să-l încălzească pe Hristos.)

Va s' hii cu geanlu caldu,
S' alashi tutu tsi' i arãu.
S' lu adutsã cu tini' n casã
Pi hiljlu al Dumnidzãu

(Trebuie să ai sufletul cald

Să lași tot ce-i rău.

Ca să-l aduci cu tine-n casă

Pe fiul lui Dumnezeu.)

Ai oarã mãyipsitã,
Ai oarã di pirmithu,
Anda tu tutu laolu
Hristolu' i tinjsitu.

(Este clipa fermecată

Este clipa de basm

Când în toată lumea

Hristos este cinstit.)


SURSA

Flory Caragop, Flori Caragop - Seara di Carciun, ”giony”, Versuri, 22 decembrie 2009 http://giony.ro/versuri-p/flori-caragop---seara-di-carciun/1224 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Alargu, alargu – Departe, departe


Alargu, alargu, alargu hiu feată di tini 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 

(Departe, departe,departe sunt fată de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul, fată, la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul, fată, la tine)

 

Refren - Refren
Nu`nhi ti`anvirina, tini nhică lea, 
 tut va s`hii, va s`hii a mea 
Di`alargu va z`in, di mânâ a ti tsân 
Doii di vreari va ni`azburâm 

(Nu te supăra, tu mititico tu

Că tot vei fi, vei fi a mea

De departe voi veni, de mână te voi ține

Amândoi de iubire vom vorbi)

Cându as batâ vintul pisti a mea frunti aratsi 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 

(Când va bate vântul peste a mea frunte rece

Aud, fată mică, cum îmi grăiește și a ta voce
Aud, fată mică, cum îmi grăiește și a ta voce)

Refren –
Refren


lea primuveară, a lea imsheata primuveară, 
Nu ti dipiseshtsâ ca`s dipun la vruta`n hoarâ.. 
Nu ti dipiseshtsâ ca`s dipun la vruta`n hoarâ.. 
(A tu primăvară,a tu frumoasă primăvară

Nu te mai termini ca să cobor la iubita-n sat

Nu te mai termini ca să cobor la iubita-n sat)


Refren –
RefrenSURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Alargu, alargu , ”giony” / Versuri,  26 iunie 2012http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---alargu--alargu/3121 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Di-alargu vruta mea – De departe iubita mea


De'alargu vruta mea tsã ascriu 
S'ni aspuni di acasã voi  stiu 
Di multu vdzishi ma nu'aspuseshi 
Ia ca tricura trei meshi, lele 
Ia ca tricura trei meshi 

(De departe iubita mea îți scriu

Să-mi spui de acasă vreau să știu

De mult ai plecat, dar nu ai spus

Ia că au trecut trei luni, lele

Ia că au trecut trei luni)

Ma Dumnidzãlu tsi'ni adrã 
Cu greu blastem mi blastimã 
Un cani arau ca mi mascã 
Avdzai ca vruta si martã 

(Dar Dumnezeu ce mi-a făcut

Cu greu bluestem m-a blestemat

Un câine rău m-a mușcat

Am auzit că iubita s-a măritat)

Di arsini acasã nu potu s'negu 
Tru xinitie io va'nhi shedu 
Tsi ni'iaram gione ca stihiu 
Chirut tru xeani io va'ni hiu, lele 
Chirut tru xeani io va'ni hiu 

(De rușine acasă nu pot să merg

În străinătate eu voi sta

Că mi-eram un june

Pierdut în străinătate eu voi fi, lele

Pierdut în străinătate eu voi fi)

Tora armaname na murishi 
Frati cu sora dispartsashi 
Ah lai xeana corbã s'mori 
 luasi di acasa a nostsa fciori, lele 
 luasi di acasa a nostsa fciori 
(Acum neam aromân ai murit

Frate cu soră s-au despărțit

Ah neagră străinătate nenorocită să mori

Ne-ai luat de acasă ai nostri feciori, lele

Ne-ai luat de acasă ai nostri feciori)


SURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Di-alargu vruta mea, ”giony” / Versuri, 25 iunie 2012http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---di-alargu-vruta-mea/3120 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lilici di primveară – Floare de primăvară

Ore nu tsam dzasa feata armanâ 
Iesi cafi seara la fantanâ, lilici di primveară 
Ore nu-nji dzasesi ma nu mi alasară 
Mana sh cu tati s-iesu nafoară, lilici di primveară 
(O, nu ți-am zis fată aromână

Ieși în fiecare seară la fântână, floare de primăvară

O, nu mi-ai zis, dar nu m-au lăsat

Mama și cu tata să ies afară, floare de primăvară)

 

Refren - Refren
Mintea nji iasti mash la tini 
Fârâ tini io vas moru 
Mash a ta dulti basheari 
Nji astindzi a tau doru 

(Mintea îmi este doar la tine

Făr tine eu voi muri

Doar a ta dulce sărutare

Îmi stinge al tău dor)

Hai nu tsam dzasa feata njicâ 
Iesi pi la poarta fara fricâ, lilici di primveară 
Ah cum vas iesu ca va mi duchească 
Mana cu tati va mi variască, lilici di primveară 

(Hai nu ți-am zis fată mica

Ieși p ela poartă făr frică, floare de primăvară

Ah, cum să ies că mă vor simți

Mama cu tata mă vor certa, floare de primăvară)

Refren -
Refren

Hai tut mi duc lea sh tut mi tornu 
Sh mas nu ti vedu io nu nji am somnu, lilici di primveara 
Sh io tut la tini mi minduiescu 
Ma va s-mi ashtepta pana s-crescu, lilici di primveara 

(Hai, tot mă duc, tu, și tot mă întorc

Și dacă nu te văd, eu nu am somn, floare de primăvară

Și eu tot la tine mă gândesc

Dacă mă vei aștepta până voi crește, floare de primăvară)

Refren -
Refren


SURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Lilici di primveară, ”giony” / Versuri, 24 iunie 2012, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---lilici-di-primvear--/3117 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ma`msheatâ ca tiniMai frumoasă ca tine

Stau, mi mutrescu, 
Nafoarâ primuveara tsi yini 
Stau, mi minduiescu, 
Lea feată mash la tini.. 

(Stau, mă uit

Afară la primăvara care vine

Stau, mă gândesc

Tu fată doar la tine)

Refren 1 – Refren 1
Suntu ahâti vreri tsi`s dirinâ 
Shi`ahâts oaminji vrearea shi`u caftâ 
ma vrearea noastâ, lea feată, 
I`aleaptâ ... 

(Sunt atâtea iubiri care se destramă

Și atâția oameni iubirea și-o caută

Dar iubirea noastră tu fată

E aleasă)

Refren 2 -  Refren 2
Ma`msheatâ ca tini, 
Ma`msheatâ ca noi 
Ii vrearea lea feată 
Tsi u`avem mash noi doi.. 
Ma`msheatâ ca prâmveara 
Când yini lea feată 
Ii vrearea a noastâ 
Sh`nu hii tini cu a ta njiatâ.. 

(Mai frumoasă ca tine

Mai frumoasă ca noi

Este iubirea tu fată

Pe care o avem doar noi doi

Mai frumoasă ca primăvara

Când vine tu fată

Este iubirea noastră

Și nu ești tu cu a ta frumusețe)

Anjii s`duc lea feată 
Noi doii cu ei `nâ oarâ 
Vrearea mea dit suflit 
Lea feată nu va`s chiarâ! 

(Anii se duc tu fată

Noi doi cu ei odată

Iubirea mea din suflet

Tu fată nu va pieri!)

Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 - 
Refren 2

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - & George - Ma`msheatâ ca tini (BLUES),  9 decembrie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum-----george---ma-msheat---ca-tini-(blues)/2488 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Njiurisma di lilici – Mireasmă de floare

 

Ah tsi doru mi luã 
Di cãndu nu ti vidzui io 
Shi'nj spari featã 
 tora'nj ti kirui io 
 nu shtiu, nu shtiu 
Di vrei ta s'hii 
Mashi vruta mea 

(Ah ce dor m-a luat

De când nu te-am văzut

Și mi se pare fato

Că acum te-am pierdut eu

Că nu știu, nu știu

Dacă vrei ca să fii

Doar iubita mea)


Refren-Refren
Sh'tu njurizma di lilici 
Sã'nj ti bashu pi oclji a tãi 
Va'nj tsã aspunu tsi multu 
Featã , inj ti voi 

(Și în mireasma de flori

Să te sărut pe ochii tăi

Îți voi spune ce mult

Fato te iubesc)


Voi s'nj'aspui 
S'nj'aspui featã 
Cu grailu a tãu 
Mashi unu zboru 
 suflitu l'am multu greu 
Ma fudzishi sh'nu shtiu featã 
Tsiva di vrearea ta 

(Vreau să-mi spui

Să-mi spui fato

Cu vocea ta

Doar o vorbă

Că sufletul îl am foarte greu

Dar ai plecat și nu mi-a rămas fato

Nimic din iubirea ta)

 

Refren-Refren

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Njiurisma di lilici, ”giony” / Versuri,  13 octombrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---njiurisma-di-lilici-/2423 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Landzidzai ca te-am tu vreari – Bolnav pentru că te iubesc

Islu tsi seara di seara 
Cata tini mi pitreatsi 
Ta-s tsa ved a taua niata 
Inima u-am multu aratsi 

(Visul care seară de seară

La tine mă trimite

Ca să-ți văd a ta frumusețe

Inima o am foarte rece)


Lactrasit ini hiu tu boatsi 
Sh-un zbor io nu pot s-tsa grescu 
Cu-a tai ochi sh-cu a ta mutrita 
Ini mi-adari ta-s mi tuchescu 

(Înfiorată îmi este vocea

Și o vorbă eu nu pot să-ți zic

Cu ai tăi ochi și cu a ta privire

Mă faci să mă topesc)


Dorlu di la tini vruta 
Cata inima mea ini 
Nu-ni me-alasa nu mi-asculta 
Ini ti caftan mashi pi tini 

(Dorul pentru tine iubito

Spre inima mea vine

Nu mă lasă, nu mă ascultă

Mi te caută doar pe tine)

 

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Landzidzai ca te-am tu vreari, ”giony” / Versuri,  13 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---landzidzai-ca-te-am-tu-vreari/2213 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

DE-A TA TINJII – Pentru onoarea ta

Io shtiu ca adză hii cu mini 
Ama  măni a s'hii cu altu 
Iertată s'hii, mărtiia mari 
Nu'adrashi mărtia prota tini 
Iertată s'hii, mărtiia veaclji 
Nu'adrashi mărtia prota tini 

(Eu știu că azi ești cu mine

Dar că mâine vei cu altul

Iertată să fii, păcatul e mare

Nu ești prima care a păcătuit

Iertată să fii, păcatul e mare

Nu ești prima care a păcătuit)

 

Refren-Refren
Di'a ta tinji nai ma msheată 
Di tuti featili tsi'ari 
Io'nj tsă adraiu fustăni di'asimi 
Ti dzuua căndu a s'hii aileacă 
S'him doiji feată, tini sh'mini 
S'him doiji feată, tini sh'mini 

(Pentru a ta onoare, cea mai frumoasă

Dintre toate fetele din lume

Eu ți-am făcut rochie de argint

Pentru ziua când vei fi aleasă

Să fim împreună, tu și eu

Să fim împreună, tu și eu)


Cafi noapti mi'anyisedzu 
 mi mutrescu tu oclji a tăi 
Mi'aproki di tini vrearea'i mari 
Nu shtiu tsi mi tradzi năpoi 
Mi'aproki di tini vrearea'i mari 
Nu shtiu tsi mi tradzi năpoi 

(În fiecare noapte visez

Că mă uit în ochii tăi

Mă apropii de tine, iubirea-i mare

Nu știu ce mă trage înapoi

Mă apropii de tine, iubirea-i mare

Nu știu ce mă trage înapoi)


Refren-
Refren


 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - De-a ta tinjii, ”giony” /Versuri, 10 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---de-a-ta-tinjii/1886 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

C-AS MOR AUA TRU XEANI – Dacă voi muri aici în străinătate

C`as mor aua tru xeani 
Vruts oamini sa-ni tzapatz 
Murmintul pi`una dzeana 
Aclotzi s-mi alasatz - bis 

(Dacă voi muri aici în străinătate

Iubiți oameni să-mi săpați

Mormântul pe un deal

Acolo să mă lăsați)


Candila vara oara 
La cap s`nu nhi`aprindets 
Sh`cara s`nidzetz in hoara 
Acasa s`nu aspunetz - bis 
(Candela niciodată

La cap să nu-mi aprindeți

Și dacă veți merge în sat

Acasă să nu spuneți)

 

Ca io murii tru xeani 
Ti`un mari sh`greu caimo 
Shi`ni doarmi sus pi munti 
Marat suflitlu`a meu - bis 

(Că eu am murit în străinătate

De un mare și greu dor

Și-mi doarme sus pe munte

Bietul sufletul meu)

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Party - de masa - C`as mor aua tru xeani, ”giony” / Versuri,  7 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---party---de-masa---c-as-mor-aua-tru-xeani/1562 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

DZUA TI MUTREAM  - Ziua te priveam

Dzua ti mutreamu lea feata 
Noaptea te-anghisam - bis strofa 

(Ziua te priveam tu fată

Noaptea te visam)


Noaptea te-anghisam lea feata 
Tu noaua gardina - bis strofa 
(Noaptea te visam

În noua grădină)

 

Tu noaua gardina lea feata 
Aclo iu te-andridzeai - bis strofa 

(În noua grădină tu fată

Acolo unde te aranjai)


Aclo iu te-andridzeai lea feata 
Shi`ni te-armatuseai - bis strofa 

(Acolo unde aranjai

Și te împodobeai) 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Dzua ti mutream, ”giony” / Versuri, 5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---dzua-ti-mutream/1540 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cantic Ti Doi – Cântec pentru doi

Ma di candu lea ini luasi hari 
Tora io nu pot s`mi bag 
Mi bagashi pi minduiari 
Nu stiu io cum va s-ascap - bis 

(Dar de când tu îmi placi

Acum eu nu mai pot dormi

M-ai pus pe gânduri

Nu știu eu cum voi scăpa)


Candu ti ved feata inhi ini 
S-ansar io lea pi`un cicior 
Ma nu vedz nu-nhi shadi ghini 
Ca di io nu hiu ficior - bis 

(Când te văd fato îmi vine

Să sar eu pe un picior

Dar nu vezi că nu-mi șade bine

Că eu nu mai sunt flăcău)


Ahurhi feata sa`nhi para 
Doi feata ca na vremu 
Io ma`s nu ti bashi naoara 
Sa stii ca va ti blastem - bis 

(A început fată să mi se pară

Că noi fată ne iubim

Eu dacă nu te sărut o data

Să știi că te blestem)


Blastemlu a meu acatza 
Ma di cat io sti blastem 
Ma ghini a noasti bratsa 
Cu vreari noi s`li astrindzem - bis 

(Blestemul meu prinde

Dar decât să te blestem

Mai bine în ale noastre brațe

Cu iubire să ne strângem)

 

  

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Cantic ti doi, ”giony” / Versuri, 2 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---cantic-ti-doi/1506 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Adutseari aminti – Aducere aminte

 

Shideam maratlu singur 
Sh-aminti ni-adutseam 
Di zborlu`a tau di feata 
De`araslu`a tau imseat 

(Ședeam bietul singur

Și aminte mi-aduceam

De vorba ta de fată

De râsul tău frumos)


Ref: Ma tsi`s adar io tora 
Ca tini nu mi vrei 
Tsi s-adar ta-s mutreshtsa 
Tu ochii-a mei - bis refren 

(Dar ce să fac eu acum

Că tu nu mă iubești

Ce să fac ca să te uiți

În ochii mei)


Luna pi tser iasi 
Tu noptsali di veara 
Ashi tini tru minti 
Ini ieshi seara di seara 

(Luna pe cer iese

În nopțile de vară

Așa tu în minte

Îmi vii seară de seară)


Ref: Ma candu`as bata vintul 
Tu noptsali di veara 
Tini s`ts`aduts aminti 
Di mini feata - bis refren 
(Dar când va bate vântul

În nopțile de vară

Tu să-ți aduci aminte

De mine fată)

 

Vintul da pirdeadzii 
Aza ca alti ori 
Mini pi dupu iali 
Ti ved niscantiori 

(Vântul suflă perdeaua

Azi ca alte ori

Eu pe după ea

Te văd uneori)


Ref: Niu dor feata di tini 
Niu dor di niata ta 
Asteptu zina oara 
Ca sii a mea - bis refren 

(Mi-e dor fato de tine

Mi-e dor de frumusețea ta

Aștept să vină ceasul

Ca să fii a mea)

 

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Adutseari aminti, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---adutseari-aminti-/1486 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Feata te-am tu vreari – Fato te iubesc

 

Feata io multu ti voi pi tini 
inima feata multu`ni ti va 
va zin sa-ni ti iau feata la mini 
tze-ani mi doara caplu 
mas ti ved cu altu 
plangu, lailu sh-ini ti caftu 

(Fato eu te iubesc foarte mult

Inima fato mult te dorește

Voi veni să mi te iau fato la mine

Ce-o să mă doară capul

Dacă te văd cu altul

Plâng bietul și mi te caut)


Ref: Feata te-am tu vreari 
inima feata-ni ti va 
va ti iau cu mini 
tini steaua mea 
cu altu lea feata 
cu altu nu voi sti ved 
va ti iau cu mini 
cu tini ta shed 

(Fato te iubesc

Inima fato mi te dorește

Te voi lua cu mine

Pe tine steaua mea

Cu altul tu fato

Cu altul nu voi să te văd

Te voi lua cu mine

Cu tine ca să stau)


Vara oara tini feata armana 
vara oara tini mas mi aradz 
va tz-aspun andreptu io lea feata 
va tza para arau, va tza cada greu 
dorlu, di suflitlu`a meu 

(Vreodată tu fato aromână

Vreodată tu dacă mă înșeli

Îți spun sincer tu fato

Îți va părea rău, îți va părea greu

Dorul de sufletul meu)


Ref: -------------------------------- 


 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Feata te-am tu vreari, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---feata-te-am-tu-vreari/1485

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Spuni feata lea mushata – Spune fato, tu frumoaso

 

Spuni feata spuni, feata lea mushata 

pi cari ai tu vreari - bis strofa 
(Spune fato spune, fato tu frumoaso

Pe cine iubești)

 

Spuni feata, spuni feata lea mushata 
mas vrei sii a mea - bis strofa 

(Spune fato spune, fato tu frumoaso

Dacă vrei să fii a mea)

 

Intreaba dada, intreaba dada mea lai gione 
mas va sa-ni mi da - bis strofa 

(Întreab-o pe mama, întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea)


Ca hiu njica, ca hiu njica gione dada 
nu va s`mi marita - bis strofa 

(Că sunt mica, că sunt mica june, mama

Nu vrea să mă mărite)


Spuni feata, spuni feata lea mushata 
io ma tza am hari - bis strofa 
(Spune fato spune, fato tu frumoaso

Eu dacă îți plac)

 

Ti voi gione, ti voi gionli`a meu arman 
io multu te-am tu vreari - bis strofa 

(Te iubesc june, te iubesc junele meu aromân

Eu te iubesc foarte mult)

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Spuni feata lea mushata, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---spuni-feata-lea-mushata/1484 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ina steaua mea – Vino steaua mea

 

Di cand feata ti vidzui 
inima-i amfarmacata 
nu pot feata sti-agarhsescu 
vrearea ini ti cafta - bis strofa 

(De când fato te-am văzut

Inima mi-e vrăjită

Nu pot fato să te uit

Iubirea mi te caută)


Ref: 

 

Ina vruta mea, ina steaua mea 
Sim feata doi de-adun, s-na banam bana - bis refren 

(Vino iubita mea, vino steaua mea

Să fim fato împreună, să ne trăim viața)


Ochii-a tai ca doaua steali 
feata nu-si au agarhseari 
perlu-mseat lu`ai neali neali 
mi bagashi pi minduiari - bis strofa 

(Ochii tăi ca două stele

Fato nu pot fi uitați

Părul frumos îl ai inelat

M-ai pus pe gânduri)


Ref: ----------------------------------------- 


 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Ina steaua mea, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---ina-steaua-mea/1483 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Vruta mea di dor  - Iubita mea de dor

 

Vruta mea di dor mash di gura ta 
vream ta sii cu mini tini steaua mea 
vream ta sa-ni ti ved cu tini ta`s shed 
sa-ni ti iau la noi feata ca ti voi 

(Iubita mea de dor doar de gura ta

Vream să fii cu mine tu steaua mea

Vream ca să te văd cu tine ca să stau

Să te iau la noi fato că te iubesc)

 

Refren-Refren

 

Haide feata, 
Ina mash cu mini ta-s na hiba ghini 
ina vruta 
hai ina la noi, io multu ti voi 
(Haide fato

Vino doar cu mine ca să ne fie bine

Vino iubito

Hai vino la noi, eu mult te iubesc )

 

Tuta dzua feata inima-ni si-arupi 
fara tini vruta cat chiro s-dutzi 
Sh-candu ini ti ved inima-ni si bati 
de-ata musuteata suflitlu ufteadza 

(Toată ziua fato inima mi se rupe

Fără tine iubito cât timp trece

Și când mi te văd inima-mi bate

De a ta frumusețe sufletul oftează)

 

Ref: --------------------------------- 

Dorlu di la tini minduierli a meali 
vor smi-aduca feata tu bratzsali-a tali 
candu ti mutrescu feata mi tuchescu 
inima ini dzatsi snu ti agarshescu 

(Dorul de la tine, gândurile mele

Vor să mă aducă fato în brațele tale

Când te privesc fato mă topesc

Inima îmi zice să nu te uit)


 

Ref: ----------------------------------- 

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Vruta mea di dor, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---vruta-mea-di-dor/1482 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Ah, tsi nj-u dor! – Ah, ce mi-e dor

Mari- vreari, vruta mea! 
S`tsã dau bana nu agãrsea 
Va t`s dãu inima, vruta mea!(x2) 

(Mare iubire, iubita mea!

Să-ți dau viața nu uita

Îți voi da inima iubita mea!)


Refren-
Refren

 

Ah, tsi ni`u dor di arãslu a tau 
S`di gura ta, ah vruta mea!(x2) 

(Ah, ce mi-e dor de râsul tău

Și de gura ta, ah iubita mea!)


Agãrsearea, vruta mea, 
S`ts ãia bana, nu agãrsea 
Va t`sa ia inima, vruta mea!(x2) 

(Uitarea, iubita mea

Să-ți ia viața, nu uita

Îți va lua inima, iubita mea!)


Refren-
Refren

 

S´ti agãrsescu, vruta mea, 
Nu mi`a lasã inima, 
Nu ti avïn, vruta mea !(x2) 

(Să te uit, iubita mea

Nu mă lasă inima

Nu te gonesc, iubita mea!)


Refren-
Refren

 

 

 

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Ah, tsi nj-u dor!, ”giony” / Versuri. 27 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---ah--tsi-nj-u-dor!/1239 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Tsi`ai lea feată di tut plândzâ – Ce-ai tu fato de tot plângi

 

Tsi`ai lea feată di tut plândzâ 
Dishtiptashi ponjii dit frândzâ… 
Tsi`ai lea feată di tut plândzâ 
Dishtiptashi ponjii dit frândzâ… 
(Ce-ai tu fato de tot plângi

Ai deșteptat pomii din frunză

Ce-ai tu fato de tot plângi

Ai deșteptat pomii din frunză)

 

Dishtiptashi ponjii dit frândzâ, 
Inima, Yorghi, u frândzâ… 
Dishtiptashi ponjii dit frândzâ 
Inima, Yorghi, u frândzâ… 

(Ai deșteptat pomii din frunză

Inima, Gheorghe, o frângi

Ai deșteptat pomii din frunză

Inima, Gheorghe, o frângi)


Nu plândzi tini daileană, 
Tsâ greashti Yorghi nafoarâ… 
Nu plândzi tini daileană, 
Tsâ greashti Yorghi nafoarâ… 
(Nu plânge tu frumoaso

Te cheamă Gheorghe afară

Nu plânge tu frumoaso

Te cheamă Gheorghe afară)


Lasâ plângul feată armână 
Hai luats`vâ doii di mânâ… 
Lasâ plângul feată armână 
Hai luats`vâ doii di mânâ… 

(Lasă plânsul fată aromână

Hai aluați-vă amândoi de mână

Lasă plânsul fată aromână

Hai aluați-vă amândoi de mână)


S`inshits doii priimnari 
Aspunets a voastâ vreari… 
S`inshits doii priimnari 
Aspunets a voastâ vreari… 

(Și ieșiți amândoi la plimbare

Mărturisiți a voastră iubire

Și ieșiți amândoi la plimbare

Mărturisiți a voastră iubire)

 


SURSA

 

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - Tsi`ai lea feată di tut plândzâ, ”giony” / Versuri, 26 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---tsi-ai-lea-feat---di-tut-pl--ndz--/1022 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja. 

Cafi seara shed – În fiecare seară stau

Cafi searâ shed vrută sh`mi`antreb: 
Cându a z`inâ oara sâ`nhi ti ved?! 
 hiu diparti, minduiesc… 
Cum s`adar io ta sâ`nhi ti hârsesc`? 

 (În fiecare seară stau iubito și mă întreb

 Când va veni ceasul să mi te văd?

 Că sunt departe, mă gândesc

 Cum să face eu să mi te mângâi?)

 

Refren-Refren
Io va z`in vrută la tini, 
Câ`nhi luashi inima dit mini, 
Iara ghini sh`tini mas mi vreai… 
Doii s`nâ him unâ banâ 
Ta`s î`nhi vindic a mea aranâ 
S`ni`azburâm doii pi dultsi grai ! 

(Eu voi veni iubito la tine

Că mi-ai luat inima din mine

Era bine dacă și tum ă iubeai

Împreună să fim o viață

Ca să-mi vindec a mea rană

Și să ne vorbim amândoi cu dulci vorbe!)


Va z`in io pi`unâ cali arafimâ 
Voi s`tsâ ved io truplu di fidanâ 
Sâ`nhi ti`astringu`n bratsâ mash di dor 
 di ochii a tăi, lea feată, a`nhi mor ! 

(Voi veni eu pe o cale

Vreau să-ți văd trupul ca vlăstar

Să mi te strâng în brațe doar de dor

Că de ochii tăi, tu fato, voi muri!)Refren-
Refren


 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - Cafi seara shed, ”giony” / Versuri, 8 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---cafi-seara-shed/924 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required