Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: gione
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Totna ntreapã dado
La shopatu cãnd negu
Un gioni' nj iasi' n cali
Nu shtiu tsi sã' i dzãcu
In fiecare zi mama
La apa când mă duc
Un flăcău îmi iese în cale
Nu ştiu ce să-i zic

Refren - Refren
Crechi gione, crechi
Crechi shi' plãscãnea
Dada la tini, gione
Nu va sã' nj mi da
Crapi, flăcăule, crapi
Si chiar de-ai pocni
Mama la tine baiatule
Nu vrea să mă dea

I' nj caftã dit ghium apã
Dado ta sã' shi bea
Tsi sã' i dzãcu lea dado
Inima va' nj ia
Apa din ulcior imi cere
Ca sa-i dau sa bea
Ce să-i spun eu mama mea
Inima mi-o va fura

Refren -
Refren

Di cãndu' nj iasi' n cali
Laii dada mea
Ghiumili' nj si par ma greali
Greauã' i inima
De când îmi iese cale
Of mama mea
Grele-mi par ulcioarele
Grea si inima


Refren -
Refren

 

SURSA

giony, Aurelia Caranicu & Ianula Gheorghe - Crechi gione, crèchi, ”giony”, Versuri, 17 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/aurelia-caranicu---ianula-gheorghe---crechi-gione-crechi/599 (Audio)

 

 


Ieshi vruta mea la coru – Intră iubita mea în horă


Vidzui vruta mea la corŭ
Vreamŭ sâ-i dzâcŭ msheatŭ zborŭ
Vreamŭ sâ-i dzâcŭ msheati zboarâ
A ma vruta-nj gri tru oarâ
(O văzui pe iubita mea în horă

Vroiam să-i zic o frumoasă vorbă

Vroiam să-i zic o frumoasă vorbă

Dar iubita-mi grăi prima)


Gione mana mea ditŭ hoarâ
Măyi a ñia va ñi-adarâ
ñi-adrashi gione vedzâ ghini , gione
ti voiŭ lăi mashi pi tini
Voiŭ ta s-yini s-mi caftsâ nveastâ , gione
Dada mea nu voiŭ s-cârteascâ

(June, mama mea din sat

Vrăji mie vrea să-mi facă

Că mă păcălești june vezi bine, june

Că te iubesc doar pe tine

Vreau să vii să mă ceri de nevastă, june

Mama mea nu vreau să se supere)

Stai lea vrută , lea stai niheamâ
Sh-ascultă a meali zboarâ
Va ti caftu lea nu ti aspari
Ma sâ-ñi dai unâ bâsheari
(Stai tu iubito, tu stai puțin

Și ascultă ale mele vorbe

Te voi cere tu, nu te speria

Dar să-mi dai o sărutare)


Io bâsheari nu tsâ dau
Pi yinatea tsi ts-u amŭ
tini mi arâdzâ pi mini , gione
Ta s-tsâ hibâ a tsia ghini
Lumea tutâ a mi zburascâ , gione
Nu mi l’eai gione nveastâ
(Eu sărutare nu-ți dau

De supărarea ce ți-o am

Că tu mă păcălești, june

Ca să-și fie ție bine

Lumea toată să mă vorbească, june

Nu mă iei june de nevastă)


Io lea vrută multŭ ti voiŭ
Voiŭ s-nâ luămŭ feată noi dol’i
Numtâ mari lea va adrămŭ
Tutâ soia s-u cl’emămŭ
(Eu tu iubito mult te iubesc

Vreau să ne luăm fată noi amândoi

Nuntă mare tu ne vom face

Tot neamul să chemăm)


Gione maca ashi dzâtsâ tini
Yina astarâ pi la mini
Caftâ-mi gione astarâ , gione
Lumea s-nu scoatâ zboarâ
Soia tutâ s-ti hârseascâ gione
Io va s-hiu a ta nveastâ

(June dacă așa zici tu

Vino seara asta pe la mine

Cere-mă astă seară june

Lumea să ne scoată vorbe

Neamul tot să se bucure june

Eu voi fi a ta nevastă)

 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe & STEAUA DI VREARI - Ieshi vruta mea la corŭ, „giony”, Versuri, 1 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---steaua-di-vreari---ieshi-vruta-mea-la-cor--/2305 (Audio)

NOTĂ: Versiunea românească îmi aparține.

 

Gionli a meu – Junele meu

 

nj'asti doru featã di tini
Ti tini'nj dau io bana mea
Io ti voiu featã shtii ghini
Inj ti caftã inima

(Că mi-este dor fată de tine

Pentru tine îmi dau eu viața mea

Eu te iubesc fată știi bine

Mi te cere inima)

Ah lãi gione, gionli a meu
Tsi multu nj'asti greu
Pi tini voiu s'ti vedu
Singurã nu potu s'shedu

(Ah măi june, junele meu

Că îmi este foarte greu

Pe tine vreau să te văd

Singură nu pot să șed)

Seara , somnul nu'nj mi ia
Nu s'astindzi lampa
Di dorlu shi vrearea ta
Inj luashi lãi inima

(Seara somnu nu mă ia

Nu se stinge lampa

De dor și de iubirea pentru tine

Mi-ai luat măi inima)

Lea featã va tsã iesu in cali
La poarta ta io va ti ashteptu
Va tsã bashu gura tsea dultsea
Pi tini cãndu a ti vedu
(Tu fată îți voi ieși în cale

La poarta ta te voi aștepta

Îți voi săruta gura cea dulce

Pe tine când te voi vedea)


SURSA

Maria, Elena Gheorghe & STEAUA DI VREARI - Gionli a meu, „giony”, Versuri, 21 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---steaua-di-vreari---gionli-a-meu/1690 (Audio)

 

 NOTĂ: Versiunea românească îmi aparține.

 

 

Ah läi gione livendu – Ah măi june voinic

muzica & versuri -Nelu Peanci 

1. A lea vruta mea 
Voi s'tsâ dzâcu tsiva 
Alea tsi nji'adrashi 
Fâr di minti mi alâsashi 

(A tu iubita mea

Vreau să-ți zic ceva

A tu ce mi-ai făcut

Mi-ai luat mințile)

Ânji mâyipsishi 
Lea featä inima 
Suflitlu'nji plândzi 
Lea dupu vrearea ta 

(Mi-ai vrăjit

Tu fată inima

Sufletul îmi plânge

Tu după iubirea ta)

R : Ah läi gione 
Livendu sh'multu 'msheatu 
Inima tini'nji loashi 
Sh'cu unu ponu'nji mi alâsashi 

(Ah măi june

Voinic și foarte frumos

Inima tu mi-ai răpit-o

Și cu un dor m-ai lăsat)

Dzuua tutâ 
Vrute singurâ'nji hiu 
Seara ti'ashteptu s'yinji 
Shi'mbratsâ sâ'nji mi tsânji 
(Ziua toată

Iubite singură sunt

Seara te aștept să vii

Și în brațe să mă ții)


2. Ah lele câtse 
Ti voi ahâtu di multu 
Anda imnu shedu 
Canda'nji pari  ti vedu 
(Ah lele de ce

Te iubesc așa de mult

Când merg mă opresc

Când îmi pare că te văd)


Ai imnatu 'msheatu 
Sh'truplu ligânatu 
Suptsâri shi analtâ 
Ca tini nu ari altâ 
(Ai mersul frumos

Și trupul legănat

Subțire și înaltă

Ca tine nu este alta)


R: 

idyea-1. 
(aceeași)-1

R: 

R: 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Ah läi gione livendu,  ”giony” / Versuri, 9 iunie 2012, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---ah-l--i-gione-livendu-n.peanci-theya-peanci/3114 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Câtsâ niori adunâ tserlu – Câți nori se strâng pe cer

1.Câtsâ niori adunâ tserlu 
Tutsâ di mini lâcrâmeadzâ 
Câtsâ niori adunâ tserlu 
mea vreari vor s`uhteadzâ 

(Câți nori se strâng pe cer

Toți pentru mine plâng

Câți nori se strâng pe cer

După a mea iubire oftează)


2.Câtâ frândzâ câtâ iarbâ 
Ma di dorlu a meu s`usucâ 
Câtâ frândzâ câtâ iarbâ 
mea vreari vor s`njiu aducâ 

(Câtă frunză, câtă iarbă

Doar de dorul meu se usucă

Câtă frunză, câtă iarbă

A mea iubire vor să mi-o ducă)


3.Câtsâ birbilj ânji cântâ vrearea 
Tu pâduri s`asprândescu 
Câtsâ birbilj ânji cântâ vrearea 
Di harau ei s`hârsescu 

(Câte privighetori îmi cântă iubirea

În păduri se răspândesc

Câte privighetori îmi cântă iubirea

De dragul ei se bucură)

 

4. Ydyea strofa -1- (Aceeași strofă – 1)


SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Câtsâ niori adunâ tserlu, ”giony” / Versuri, 31 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci----c--ts---niori-adun---tserlu.-n.peanci--t.peanci/2841 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

NUMT di CHIHÂIADZ – Nuntă de boieri

 

muzica & versuri - Nelu Peanci 

1-a: Cânticu ma s`avdza dado,sh`soia s`aduna 
` Nveasta nauâ tu pragu i`ashtipta 
Unu câti unu dado ei s`ghinuiau 
Sh`cu harau corlu lu`anchiseau 

(Cântecul dacă se auzi, mamă, și neamul se strângea

Mireasa în prag îi aștepta

Unul câte unul, mama, ei se salutau

Și cu bucurie hora o porneau)

 


R : Aestâ`i numtâ,moi mari numtâ 
Numtâ di chihâiadzâ 
Ma tsi numtâ aleaptâ numtâ,moi 
Numtâ di arhundadzâ 

(Aceasta-i nuntă, măi, mare nuntă

Nuntă de boieri

Dar ce nuntă aleasă nuntă, măi

 

Nuntă de oameni bogați)

1-b: Yrambolu sh`nveasta nauâ,corlu lu`anchiseau 
Socrulu,soacra,nunlu sh`nuna ,ninga ei giucau 
Fratsâ,suräri ei si hârseau,gimbushi mari adrau 
Paplu,maia sh`soia tutâ,tu coru s`acâtsau 

(Mirele și mireasa hora o porneau

Socrul, soacra, nașu și nașa lângă ei jucau

Frați, surori ei se bucurau, petrecere mare făceau

Bunicul, bunica și neamul tot în horă se prindeau)


R : 

2-a: Nunlu `nveasta nauâ dado,`ncapu elu u scutea 
Ninga ea yrambolu lu`adutsea 
Soia dinâintea loru,giucau sh`ansâreau 
Pi yrambo sh`pi`nveastâ âi mishteau 

(Nașul, mireasa, mama, în capul horei o punea

Lângă ea mirele aducea

Neamul înaintea lor jucau și săreau

Pe mire și pe mireasă îi cinsteau)


R : 

2-b: Socrulu,soacra cu harau hlambura giucau 
Yrambolu sh`nveasta nauâ multu si hârseau 
Numtarii n`troarâ tutsâ,n`coru ei s`acâtsau 
Multu `msheatu ei ma giucau sh`ashi ei cântau 

(Socrul, soacra cu bucurie steagul îl jucau

 

Mirele și mireasa mult se bucurau

Nuntașii toți în horă se prindeau

Foarte frumos ei jucau și așa ei cântau)


R : 

3-a: Ti preaclea nauâ nunlu,ndauâ zboari dzâtsi 
Tru mults`anji sh`agapi voi s`avetsâ 
. Tora noi cu tutsâ numtarii kelchea u mutämu 
Banâ lungâ a vauâ  urämu 

(Pentru noua pereche nașul două vorbe zice

La mulți ani și fericire voi să aveți

Acum noi cu toți nuntașii paharul îl ridicăm

Viață lungă vou vă urăm)


R : 

3-b: Paplu câtâ maia greashti,o lea moashe lea 
Greali sh`la alantsâ aushi s`yinâ troarâ`ncoa 
Cânticu di zâmani aushescu s`acâtsämu 
Adutsets`nji hlambura  tora voi s`giucämu 

(Bunicul către bunica grăiește, o tu moașă tu

Grăiește și celorlalți bătrîni să vină-ncoa

Cântecul bătrânesc strămoșesc să începem

Aduceți-mi steagul că acum vreau să jucăm)


R : 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - NUMTÂ di CHIHÂIADZÂ, ”giony” / Versuri,  15 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---numt---di-chih--iadz-----nelu-peanci---theya-peanci/2833 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

TUFEKI - Puști

1.Tufeki câdzurâ njii di ori 
Pisti mârati vlahuri hori 
Di njii di ori pi anoshtsâ fratsâ 
I`aflämu pitu cäiuri vâtâmatsâ 
Ma lâ agiundzi ia sculatsâ 
Bre gionji ficiori, bre gionji ficiori 

(Împușcături căzură mii de ori

Peste bietul Vlahoi-Hori

De mii de ori pe ai nostri frați

I-am găsit pe drumuri uciși

Dar ne ajunge, ia ridicați-vă

Bre viteji flăcăi, bre viteji flăcăi)

 

2.Noi himu ai Pindului ficiori 
Noi himu`sh`bunji noi himu sh`aräi 
Tufekili shtimu s`li mânuimu 
Nu  `ia fricâ ca s`murimu 
 pitu aestâ va s`duchimu 
 himu armânji ditu muntsâ`i Pind 

(Noi suntem ai Pindului feciori

Noi suntem și buni, noi suntem și răi

Puștile știm să le mânuim

Nu ne e frică că vom muri

Că prin aceasta vom simți

Că suntem aromâni din munții Pind)


3.Nu`avetsâ tu vini sândzâ voi 
Nu hitsâ Armânji nu hitsâ ca noi 
Ma cându`a s`grimu a nostu zboru 
Va s`hibâ zboru câdzutu ditu nioru 
C`aestâ`i bana di ficioru 
Càshi vremu noi,ashi vremu noi 

(Nu aveți în vene sânge voi

Nu sunteți Aromâni, nu sunteți ca noi

Dar când vom grăi a noastră vorbă

Va fi o vorbă căzută din nor

Că asta-i viața de flăcău

C-așa vrem noi, așa vrem noi)


4.Tufeki câdzurâ njii di ori 
Pisti mârati vlahuri hori 
Di njii di ori pi anoshtsâ fratsâ 
I`aflämu pitu cäiuri vâtâmatsâ 
Ma lâ agiundzi ia sculatsâ 
Bre gionji ficiori, bre gionji ficiori 

(Împușcături căzură mii de ori

Peste bietul sat Vlahoi-Hori

De mii de ori pe ai nostri frați

I-am găsit pe drumuri uciși

Dar ne ajunge, ia ridicați-vă

Bre viteji flăcăi, bre viteji flăcăi)

 


SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Tufeki , ”giony” / Versuri,  5 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---tufeki---nelu-peanci---theya-peanci/2828 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Vini toamna vimtu sh`ploili – A venit toamna, vântul și ploile

1.Aidi vini toamna vimtu sh`ploili 
Fugu armânji tutsâ cu oili 
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide a venit toamna, vântul și ploile

Pleacă aromânii toți cu oile

Haide pleacă departe ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


Aidi vini toamna vimtu sh`ploili 
Fugu armânji tutsâ cu oili 
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide a venit toamna, vântul și ploile

Pleacă aromânii toți cu oile

Haide pleacă departe ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


2.Aidi neguri neguri neguri groasi 
Shi di vimtu furtunoasi 
Aidi iarba tutâ lai n`padi 
Shi cu frândza cadi cadi 

(Haide neguri, neguri, neguri groase

Și vânt furtunoase

Haide iarba toată pe jos

Și cu frunza cade cade)


Aidi neguri neguri neguri groasi 
Shi di vimtu furtunoasi 
Aidi iarba tutâ lai n`padi 
Shi cu frândza cadi cadi 
(Haide neguri, neguri, neguri groase

Și de vânturi furtunoase

Haide iarba toată e pe jos

Și cu frunza cade, cade)


3.Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati 
Vearsâ niorii cu gâleata 
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari 
Di mârata pravdâ moari 

(Haide cu văi atât de frumoase

Varsă norii cu găleata

Ziua ploaie și noaptea frig

Că bietul animal moare)


Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati 
Vearsâ niorii cu gâleata 
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari 
Di mârata pravdâ moari 

(Haide cu văi atât de frumoase

Varsă norii cu găleata

Ziua ploaie și noaptea frig

Că săracul animal moare)


4.Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii 
Fugu màratsii fugu armânjii 
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide behăie oile, latră câinii

Pleacă bieții, pleacă aromânii

Haide pleacă departe, măi, ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii 
Fugu màratsii fugu armânjii 
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 
(Haide behăie oile, latră câinii

Pleacă bieții, pleacă aromânii

Haide pleacă departe, măi, ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


5. IDYEA strofa - 1 – 
(ACEEAȘI strofă – 1)

 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Vini toamna vimtu sh`ploili, ”giony” / Versuri, 19 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---vini-toamna-vimtu-sh-ploili-n.peanci-theya-peanci/2820 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

'Msheatâ iasti primveara – Frumoasă este primăvara

muzica & versuri Nelu Peanci 

1.'Msheatâ iasti primveara 
Adii vimtu anjiurismatù 
Ah lele tsi dor mi ia 
Di tini lea vruta mea. 

(Frumoasă este primavera

Adie vântul înmiresmat

Ah lele ce dor mă ia

De tine, tu iubita mea)


refren: 

 

Ah lea vrutâ tini scumpa mea 
Lilici 'msheatâ di primveara. 
Va' nj ti veglju bana tutâ 
Vârnâ gioni s' nu ti' arupâ. 
bis refren 

(Ah tu iubito tu scumpa mea

Floare frumoasă de primăvară

Te voi veghea viața toată

Vreun june să nu te rupă)


2. Lilicea di trandafilâ 
Naima 'msheata' i ditù gârdinâ. 
U mutrescu sh' tutù suschirù 
 nu' amù vruta ninga mini. 

(Floare de trandafir

Cea mai frumoasă-i din grădină

O tot privesc și tot suspin

Că nu o am pe iubita lângă mine)


refren 

3. Noaptea cându ânji mi bagù 
Io la tini minduiescù. 
Tu yisù ânji ti vedù cumù yinji 
Ama nu vrei ta s' armânji. 

(Noaptea când mă culc

Eu la tine mă gândesc

În vis te văd cum vii

Dar nu vrei să rămâi)


refren 

strofa 1 

refren 

 

 

 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Msheatâ iasti primveara, ”giony” / Versuri, 12 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci----msheat---iasti-primveara-n.peanci-theya-peanci/2650 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Gione - June

Gică: 
Featã, cu perlu neali, neali 
Tsi' nj plãndzã mardzina di'amari 
Ma di kirushi, calea featã 
Va' nj ts' aspunu 
N' hoarã va nidzem armãna mea di' adunu 

(Fată cu părul bucle, bucle

Ce-mi plângi la țărmul mării

Dacă ai pierdut calea

Îți voi spune

În sat vom merge aromâna mea împreună)

Elena: 
Tsi ghini, tora' nj ti vidzui 
 io cupia nj' u kirui 
Shi tsi va s'apunu acasã gione cãndu'as negu 
Ma ghini s' moru 
Tu' aestã apã sã' nj mi anec 

(Ce bine acum că te văzui

Că eu turma o pierdui

Și ce voi spune acasă june când voi merge

Mai bine să mor

În această apă să mă înec)

Gică: 
Featã, cu perlu neali, neali 
Tsi zboarã dzãc budzãli a tali 
Ma ghini dã' nj unã bãsheari ta s' tsã aspunu 
Oili a tali 
Cu a meali suntu' li di' adunu 

(Fată cu părul bucle, bucle

Ce vorbe zic buzele tale

Mai bine dă-mi o sărutare ca să-ți spun

Că oile tale

Cu ale mele sunt împreună)

Elena: 
Gione, bãsheri tsã dau  sutã 
Ma s' li vedu unã minutã 
Shi dapoaia doii gione va  adunãm 
Pi mardzina 
Di' amari n' hoarã va nidzem 

(June, sărutări îți dau o sută

Dar să le văd un minut

Și apoi amândoi june ne vom înâlni

Pe țărmul mării și

În sat vom merge)

 

SURSA

giony, Elena Gheorghe & Gica Coada – Gione, ”giony” / Versuri,  5 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---gione/1261 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Picuraru cu albi oi – Păcurar cu albe oi

Gică

Picuraru cu albi oi 

Percea chiptinatã 
S'yini astarã pi la noi 
Cã'nj ti va  featã 

(Păcurar cu albe oi

Părul pieptănat

Să vii deseară pe la noi

Că te iubește o fată)


Gică: Refren - Refren
Hai lãi gione s'yini acasã 
Sã'nj ti veadã dada 
Hai lãi gione s'yini acasã 
Sã'nj ti veadã dada 

(Hai măi june să vii acasă

Să te vadă mama

Hai măi june să vii acasă

Să te vadă mama)


Elena
Picuraru cu albi oi 
Perlu neali neali 
S'yini astarã pi la noi 
Multu'nj ti'am tu vreari 

(Păcurar cu albe oi

Părul creț. creț

Să vii deseară pe la noi

Mult te mai iubesc)

 

Elena: Refren - Refren

Gică

Vrutã sh'io vream s'yinu la voi 

 mini ti'am tu vreari 
Nu'aveam cari s'alasu la oi 
 oili voru pãshteari 

(Iubito și eu vreau să vin la voi

Că și eu te iubesc

Nu aveam pe cine să las la oi

Că oile trebuie păscute)


Elena: Refren - Refren

 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe & Gică Coadă - Picuraru cu albi oi, "Lilicea vreariei" -  2008, ”giony” / Versuri, 22 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---picuraru-cu-albi-oi/998 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 
 

Lea mushată armânâ – Tu frumoasă aromână

Lea mushată armânâ, 
La shopatlu din vali, 
Tahinărli trets` 
Fats` mirachi mari! 

(Tu frumoasă aromână

La izvorul din vale

Diminețile când treci

Îmi faci plăcere mare!)

 

Refren -  Refren
Oh` lelele oh, 
Câtu`nhi ti`am tu vreari 
Oh` lelele oh, 
Dă`nhi shi`unâ bâsheari ! 
(Oh lelele oh

Cât te iubesc

Oh lelele oh

Dă-mi și o sărutare!)

 

Mas vrei tini gione 
S`hiu înveasta tau` 
Hai la mini acasâ 
Ca`s adrăm harau`! 

(Dacă vrei tu june

Să fiu nevasta ta

Hai la mine acasă

Ca să facem nuntă!)


Refren - 
Refren

Ah armâna mea, 
Voi s`tsâ dzâc shi`un zbor: 
 tora cu tini 
Mini voi s`mi`nsor! 

(Ah aromâna mea

Vreau să-ți zic și o vorbă

Că acum cu tine

Eu vreau să mă însor!)


Refren - 
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Elena Gheorghe - Lea mushată armânâ, ”giony” / Versuri, 8 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---lea-mushat---arm--n--/923 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Ina, ina gione – Vino, vino june

 

Gică

Cum s`adar lea featã 
Shed mi minduiescu 
Cum s`adar lea featã 
Sani ti isusescu 

(Cum să fac tu fată

Șed și mă gândesc

Cum să fac tu fată

Să ne logodim)

Elena
Ina ina gione 
Ina isuseami 
Ina ina gione 
Inveast ã tini iami 

(Vino, vino june

Vino să ne logodim

Vino, vino june

Să mă iei de nevastă)

Gică
Cum s`adar lea featã 
Imshatã pirusheana 
Cum s`adar lea featã 
Sani ti ved niheama 

(Cum să fac tu fată

Mândră frumusețe

Cum să fac tu fată

Să te văd puțin)

Elena
Ina ina gione 
Ina tu livadi 
Ina ina gione 
Dada nu ni veadi 

(Vino, vino june

Vino în livadă

Vino, vino, june

Mama nu ne vede)


Gică
Cum s`adar lea featã 
Pirusheana meau 
Cum s`adar lea featã 
Inveasta sa`ni ti iau 

(Cum să fac tu fată

Frumoasa mea

Cum să fac tu fată

Nevastă să te iau)

Ina ina gione 
Noi doii s`nã lomo 
Ina ina gïone 
Cãruna s`na bãgãmo 

(Vino, vino june

Noi amândoi să ne luăm

Vino, vino june

Cununa să ne-o punem)

 

SURSA

Mary lena,  Elena Gheorghe & Gică Coadă - Ina ina gione, ”giony” / Versuri, 3 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---ina-ina-gione/293 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ma cum vini eta – Dar cum a venit vremea
 

Elena
Ma cum vini eta 
Eta tseaua shkreta 
Armãnji tuts di  arãspãndim 
Armãnj dit Armãnie 
Sh'ditu Makidonie 
Canã oarã di'adunu nu va s'himu 

(Dar cum a venit vremea

Vremea aceea nenorocită

Toți aromânii de ne-am răspândit

Aromâni din România

Și din Macedonia

Niciodată împreună nu vom fi)

 

Elena: Refren  - Refren
Armãnj dit Armãnie 
Sh'ditu Makidonie 
Di daima armãnj 
Noi  him fratsã 

(Aromâni din România

Și din Macedonia

Din totdeauna aromâni

Noi suntem frați)

 

Gică
Un zboru n'azburãmu 
Un stranj  purtamu 
La un lucru va s'nã minduim 
S'him di'adunu nu s'poati 
Haidits s'nã harsimu , 
Haidits tuts un canticu s'ahurhimu 

(Aceeași limbă noi vorbim

Aceeași haină noi purtăm

La un lucru să ne gândim

Să fim împreună nu se poate

Haideți să ne bucurăm

Haideți toți un cântec să începem)

 

Gică: Refren  - Refren
 

Elena & Gică
Ma cum vini eta 
Eta tseaua shkreta 
Armãnji tuts di  arãspãndim 
Armãnj dit Armãnie 
Sh'ditu Makidonie 
Canã oarã di'adunu nu va s'himu 

(Dar cum a venit vremea

Vremea aceea nenorocită

Toți aromânii de ne-am răspândit

Aromâni din România

Și din Macedonia

Niciodată împreună nu vom fi)

 

Elena & Gică: Refren  - Refren
 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe & Gică Coadă - Ma cum vini eta, "Lilicea vreariei" – 2008, ”giony” / Versuri,  2 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---ma-cum-vini-eta/118 (audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Msheatã lilici – Frumoasă floare

Gică
Tu'nã dzuuã'n cali, vruta mea shidea 
Msheata mea perlu ea andridzea 
Cãftai s'u mutrescu ma s'mi veadã ea 
Msheata mea la mini nu s'mutrea. 
(Într-o zi în cale iubita mea ședea

Frumoasa mea părul își aranja

Căutai s-o privesc ca să mă vadă ea

Frumoasa mea la mine nu se uita)

 

Gică: Refren - Refren
Msheatã lilici ditr'un mai 
Tsi stai mi mutreshtsã, dzã'nj mashi un graiu 
La shopatu va s'yinu , io va'nj ti'ashteptU 
Ta s'ts'aspunu vrearea tsi'u'am tu keptu 
(Frumoasă floare din mai

Ce stai și mă privești, zi-mi doar o vorbă

La izvor voi veni,eu te voi aștepta

Ca să-ți spun iubirea pe care o am în piept)

 

Elena
Lasã'mi lãi gione , lasã'mi s'ts'aspunu 
Lasã'mi la shopatu ta s'mi ducu 
 hiu multu njcã nu voi s'mi mãritu 
Lasã'mi apã acasã s'aducu 

(Lasă-mă măi june, lasă-mă să-ți spun

Lasă-mă la izvor să mă duc

Că sunt foarte mica, nu vreau să mărit

Lasă-mă acasă apă s-aduc)

 

Elena: Refren - Refren

Gică
Va ti'ashteptu featã , tutu io va ti iau 
Cu tini tutã bana a  stau 
Cãndu a s'yinã arada doii ta s'nã luãm 
Mari gimbushi noi va nã'adramu 

(Te voi aștepta fată, tot eu te voi lua

Cu tine toată viața o să stau

Când va veni momentul amândo să ne luăm

Mare petrecre noi vom face)


Gică: Refren - Refren

 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe & Gică Coadă - Msheatã lilici, Lilicea vreariei" – 2008, ”giony” / Versuri, 31 iulie 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---msheat---lilici/112 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required