Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Site-uri » P » Displaying items by tag: Kokka
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
Displaying items by tag: Kokka

Texte aromâne 21: KOLIŢA VANGHELA

Duminică, 08 Ianuarie 2012 18:05

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, în cadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Vanghela, de 72 de ani, casnică, neştiutoare de carte, vorbitoare de aromână şi greacă (vocabular redus):
Eara unî mul’ari, tahina lo γumaru (1) s-neagî la moarî. Aco eara greauî mul’area. Neasi la moarî u acîţară ponĭ (2). U feaţi feata n-cali. U lasî tişĭ aco feata, nu u lo. Fudzi, neasi la moarî mul’area. Treaţi lilecu (3), u arîќaşti n-gură feata. U dusi tu ful’auî (4). U dusi tu ful’auî, u mutrea, u acriscu, u feaţi mari. Si ќiptina iia. Dapoia-i kîdzurî peril’ĭ, peril’ĭ eara ca di hrisafi (5), kîdzurî tu apî. Dusi fiĉoru al vasil’é s-adapî calu. Nu bea calu apî: - Ţi nu bea apî calu? Ţi nu bea? Mutrea cît-aua, mutrea cît aco, ţiva dipŭ. Feaţi capu-n-susŭ, cînd veadi feata! Vidzu feata analtŭ, u arîsi (6), eara muşatî feata, a vasil’élu. Neadzi acasî, dzăsi a mă-sa: - Dado, aşe şi aşe, mini vidzui unî featî pi lefcî (7). – U! featî pi lefcî! Ţi feastî pi lefcî?! – Voi s-u l’au nveastî. Cum s-u dipunămŭ d-aco s-u l’au? – Va neagî dada s-bagî cîzanea, dzăsi, ş-nu va s-u bagŭ aşe cîzanea, va s-u bagŭ al’umtrea cîzanea, ta s-dipunî feata. Nidzea, u bîga czanea iia. Nidzea feata şi-l’ dziţea: - Aşe, tetă, cîzanea. U bîga aşe ca napoi. Dă, dă tutî dzua pînî dipună feata. Dipunea feata dapoia, u bîga cîzanea al’os (1). U bagî ambara ş-γini fiĉoru al vasil’é, u arќaşti feata. H’il’-su u lo feata. U lo feata, feaţirî numtî, s-curunarî, ş-bînarî el’ĭ dadunŭ.


(1) γumaru s.n. ’’măgar’’ < gr. γουμάρι
(2) ponĭ s.n. ‘’durere’’< gr. πονος
(3) lilecu s.m. ‘’barză’’ < gr. λελεκι
(4) ful’auî s.f. ‘’cuib, culcuş’’ < gr. φωλια
(5) hrisafi s.f. ‘’fir de auru; auriu’’ < gr. χρυσαφι
(6) arîsi vb. IV, pf. s., pers. III sg; arîsestu < gr. αρεσε
(7) lefcî s.f. ‘’plop’’ < gr. λευκα
(1) al’os adv. ‘’altfel’’ < gr. αλλιως


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână. În locul lui ‘’d cu sedilă’’,  pe care nu l-am găsit în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: dzăsi.


Versiunea românească îmi aparţine:
‘’ Era o femeie, dimineaţa luă măgarul ca să meargă la moară. Femeia era gravidă. Merse la moară, o apucară durerile facerii. Născu fata în drum. Nu o luă. Plecă,merse la moară femeia. Trece barza, apucă fata cu cu ciocul. O duse la cuib. O duse la cuib, o îngrijea, o crescu, se făcu mare. Se pieptăna fata. Apoi îi căzură fire de păr, firele de păr erau aurite, căzură în apă. Se duse fiul regelui să adape calul. Calul nu vroia să bea apă: - De ce nu bea calul? De  ce nu bea? Se uită încolo, se uită încoace, nimic. Când ridică capul în sus, văzu fata! Văzu fata sus, o plăcu, era frumoasă fata. Merse acasă, îi zise maică-sii: - Mamă, aşa şi aşa, văzui o fată în plop. – O! fată pe plop! Ce fată în plop?!  - Vreau s-o iau de nevastă. Cum s-o coborâm de acolo ca s-o iau? – Va merge mama  să pună cazanul, voi pune cazanul, ca să coboare fata. Merse, puse ea cazanul. Mergea fata şi-i zicea: - Aşa, mătuşă, cazanul. Îl punea aşa înapoi. Dă, dă toată ziua până coborî fata. Cobora fata apoi, puse cazanul altfel. Îl puse cum trebuie şi veni fiul regelui şi o trase pe fată. Fiul ei o luă pe fată. Luă fata, făcură nuntă, se cununară, şi trăiră împreună.‘’SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 38-39.

Texte aromâne 22: KOLIŢAS AθANASIOS

Luni, 09 Ianuarie 2012 16:33

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, în cadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Aθanasios,  de 40 de ani, cărăuş, absolvent al şcolii generale în lima greacă, vorbitor de aromână şi greacă:
Mini estŭ cîrvînarŭ, mi ashulisestŭ (2) cu lucuru aţelŭ. Amŭ ţinţi cal’ĭ. Mi scolŭ primveara cu parei (3), cu soţĭ, nidzemŭ acîţîmŭ lucurŭ, s-avemŭ di veara tutî. Afu va s-acîţămŭ lucurŭ, cu paréea ţi avemŭ, va ni luomŭ cal’i, va s-luomŭ unŭ aftuќinatŭ, va s-bîgămŭ cal’I nuntu, va nidzemŭ tu locŭ ţi avemŭ acîţatî lucurŭ. Va nidzemŭ acoţi, va –sfîţemŭ cîlivi, va s-fîţemŭ căl’urili va li timîsim (4) aţeali tuti lucrili, ş-va s-intrăm  nuntu sî lucrăm. Nî sculămŭ tahina, nidzemŭ luomŭ cail’I pareea tutî, nidzemŭ nuntu tu pîduri,purtăm leamili, aduţimŭ unî cali dauî, s-fîţemŭ s-nidzemŭ dapoia s-fiţemŭ culaţio (5), vărî sati. Nî sculămŭ dapoia, lucrămŭ pali, pînî prăndzŭ. Nidzemŭ la cîlivi, siliģimŭ cal’i, bîgăm apî, fîţemŭ mîcarea, mîcăm ş-ni tindem dau-trei săţĭ di prăndzŭ, stămŭ. Ti mirindi, ni sculămŭ pali, nidzemŭ lucrămŭ pînî seara tu optuli-optili disŭ oara. Siliģimŭ dapoia cal’il’i di pascŭ noaptea, noi nidzemŭ la cîlivi, acoţi mîcăm, ş-durńimŭ. Aţa erγolavii (6) noi fîţemŭ trei-patru meşi veara. Dapoia toamna căndu scîpămŭ, γinimŭ acasî, aduţemŭ leami acasî. Ţi vrem s-fîţemŭ aoaţi vărî dauî agîri ţi avemŭ ş-u triţemŭ bana aşeţĭ.

(2) mi ashulisestŭ vb. IV, ind. prez., pers. I sg. ‘’a se ocupa’’ < gr. ασχολουμαι
(3) pareeî s.f. ‘’companie’’ < gr. παρεα
(4) timîsim  vb. IV, ind. prez., pers. I pl.; tîmîsestu < gr. ετοιμαζει
(5) culaţio s.n. ‘’micul dejun’’ < gr. Κολατσι < it. collazione
(6) erγolavii ‘’antrepriză’’ < gr. εργολαβοι


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână. În locul literei ‘’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: nidzemŭ


Versiunea românească îmi aparţine:
‘’Eu sunt cărăuş, mă ocup cu treaba asta. Am cinci cai. Mă pregătesc primăvara cu echipa, cu tovarăşii de lucru, mergem să începem lucrul, să avem pentru toată vara. Când începem lucrul, cu echipa noastră, luăm caii, luăm o maşină, punem caii înăuntru, mergem la locul unde am început lucrul. Mergem acolo, construim colibe, facem drumurile, pregătim toate acele lucruri şi intrăm înăuntru să lucrăm. Ne sculăm dimineaţa, toată echipa ia caii, mergem în pădure, cărăm lemne, facem un drum-două, pregătim apoi micul dejun, vreo oră. Ne pregătim apoi, lucrăm iară, până la prânz. Mergem la colibe, slobozim caii, punem apă, pregătim mâncarea, mâncăm şi ne întindem două-trei ceasuri la prânz, ne odihnim. La chindie, ne sculăm din nou, mergem să lucrăm pînă la ora opt. Slobozim apoi caii ca să pască noaptea,noi mergem la colibe, acolo mâncăm şi dormim. Aşa lucrăm trei-patru luni vara. Apoi toamna când terminăm, venim acasă, aducem lemne acasă. Lucrăm aici lotul de pământ pe care îl avem şi trecem viaţa aşa.‘’


SURSA

Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 39-40.

Texte aromâne 23: KOLIŢAS AθANASIOS

Marţi, 10 Ianuarie 2012 17:16

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, în cadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Aθanasios,  de 40 de ani, cărăuş, absolvent al şcolii generale în lima greacă, vorbitor de aromână şi greacă:
Aco la lucurŭ iu lucramŭ, unî dzuuî mi muşcă unî nîpărticî di ĉiĉorŭ. Nu aduќii cum mi muşcă. Di căndŭ scîpai di lucurŭ, mini neşi la cîlivî, ahurhi ĉiĉorŭ ta s-umflî şi s-lăi. Dzăsirî alanţi aco, soţĭ: - Ţi pîţăşi la ĉiĉorŭ? – Ma ţi s-pîţăi? dzăşŭ mini. – Nacî ti muşcă vărî nîpărticî? Mi sculai s-negu  aco dapoia di vidzui nîpărtica, ţi eara nîpărticî praγmatica (1). U vîtîmai nîpărtica, neşu la cîlivî, luarî acoţi unî cîsturî, tîl’arî soţil’ĭ aco iu ń-avea muşcată nîpărtica, u ligămŭ dapoia ĉiĉorŭ tutŭ, ş-fudzea săndzi. Earam diparti di hoarî. Γeatru (2) nu-aveamŭ eara multŭ diparti. Eara dauî săţi. Mi lo unŭ soţŭ, mi bîgă cavali pi calŭ, neasimŭ tu  unî hoarî aco. Neasimŭ acoţi, aflăm γeatru. Ń-u-l vidzu γeatru ĉiĉorŭ. Ń-dzăsi: - Iţĭ s-faţĭ tora,afu l-u-ai tîl’atî ş-l-u-ai ligatî, ai ţ-facŭ unî enesi (3). Ńĭ feaţi unî nesi aco. Neasimŭ pali la lucurŭ. Stîtui unî stîmănî cu ĉiĉorŭ umflatŭ. S-disuflă ĉiĉorŭ, nu lucramŭ, s-disuflă ĉiĉorŭ dapoia şi ahurhii pali lucurŭ, s-lucredzŭ.
(1) praγmatica adv. ‘’într-adevăr, adevărat’’ < gr. πραγματικα
(2) Γeatru s.m. ‘’doctor’’ < gr. γιατρος
(3) enesi s.f. ‘’injecţie’’ < gr. ενεση


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână. În locul literei ‘’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: dzuuî.


Versiunea românească îmi aparţine:
‘’Acolo unde lucram, într-o zi m-a muşcat o viperă de picior. Nu simţii când mă muşcă. Când am terminat treaba, am mers la colibă, începu piciorul să se umfle şi să se înnegrească. Ziseră ceilalţi colegi: - Ce-ai păţit la picior? – Dar ce să fi păţit? zisei eu. – Nu cumva te-a muşcat vreo viperă? Mă sculai să merg apoi şi văzui vipera, care era într-adevăr o viperă. Am omorât vipera, am mers la colibă, luară colegii un briceag, tăiară locul unde mă muşcase vipera, am legat apoi tot piciorul, curgea sânge. Eram departe de sat. Doctor nu aveam, era foarte departe. Erau două ore. Mă luă un coleg, mă urcă pe cal, merserăm într-un sat. Merserăm acolo, găsirăm doctor. Îmi văzu doctoral piciorul. Îmi zise: - Orice ai face acum, dacă ai tăiat şi ai legat locul muşcăturii, hai să-ţi fac o injecţie. Îmi făcu o injecţie. Merserăm din nou la lucru. Stătui o săptămână cu piciorul umflat. Se dezumflă piciorul, nu lucram, se dezumflă piciorul apoi şi începui din nou munca, să lucrez.’’


SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 40.

Texte aromâne 24: KOLIŢAS AθANASIOS

Miercuri, 11 Ianuarie 2012 17:46

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, în cadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Aθanasios,  de 40 de ani, cărăuş, absolvent al şcolii generale în lima greacă, vorbitor de aromână şi greacă:
Azî tahina amînai s-mi scolŭ. Earamŭ nîheamî lăndzitŭ. Mi sculai, ń-avea mul’ari-mea ĉai etimî (1), bii ş-mi teşŭ pali (2) tu crivati (3). Iia feaţi mîcarea, ari, scutură, mini mi teşŭ pi crivati. Earamŭ multŭ h’ivritŭ. Ń-arucă dauî cupi. Ti prăndzŭ dapoia nî gri s-mîcămŭ. Avea dîratî mîcarea etimî. Mîcămŭ ş-mi teşŭ pali. Il’ dzăşŭ s-bagî heamî magnitofonu: - S-avdemŭ vărŭ cănticŭ, mul’ari! Mini estŭ heamî meracli (4), m-arîsestŭ (5) multŭ căntiţi. Bîgă vărî dau caseti aco, avdzei căntiţi, durńii heamî. Seara dapoia avea adîratî ţina. Nî sculămŭ, mîcămŭ aco, mîcămŭ păni tuţĭ. Iia adună. Mini mi teşŭ pi crivati pali, adună misalea, lo pheatili, ari. Stîtumŭ ş-vidzumŭ tileorosi (6) dapoia, pînî trîcutî oara. S-sculă şi iia aştiră pi crivăţĭ, s-bîgarî ş-alanţi aco n-casî, fumeal’a tutî, nî bîgămŭ.

(1)etimî adj. f. ''pregătită'' < gr.ετοιμη

(2)pali adv. ''din nou'' < gr.παλι

(3)crivati s.f. ''pat'' < gr.κρεβατι

(4)meracli ''căruia îi place să facă şi să aibă lucruri frumoase, bune'' < gr.μερακλης

(5)m-arîsestŭ vb. IV, ind. prez. pers.I sg. ''îmi place'' < gr.μου αρεσει

(6)tileorasi s.f. ''televizor'' < gr.τηλεορασε


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână. În locul literei ‘’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: lăndzitŭ.


Versiunea românească îmi aparţine:
‘’Azi dimineaţă m-am sculat mai târziu. Eram puţin bolnav. Mă sculai, îmi pregătise nevastă-mea ceai, băui şi mă întinsei din nou pe pat. Ea făcu mâncarea, mătură, scutură, eu mă întinsei pe pat. Aveam febră. Îmi puse vreo două ventuze.  La prânz mă  chemă să mâncăm. Pregătise mâncarea. Am mâncat şi mă întinsei din nou.. Îi zisei să pună puţin magnetofonu: - Să ascultăm vreun cântec, nevastă!‘’ Îmi plac lucrurile frumoase, îmi place mult muzica. Puse vreo două casete, ascultai muzică, dormii puţin. Seara apoi pregătise cina. Ne-am sculat, am mâncat, am mâncat pâine toţi. Ea a strâns. Eu mă întinsei pe pat din nou, strânse masa, luă farfuriile, mătură. Ne uitarăm la televizor apoi, până trecu timpul. Se sculă ea şi pregăti paturile, se culcară şi ceilalţi în casă, toată familia, ne culcarăm.’’


SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 41.

Texte aromâne 25: KOLIŢA ΓEORΓIA

Joi, 12 Ianuarie 2012 12:26

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, încadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Γeorγia, de 39 de ani, casnică, absolventă a şcolii generale în greacă, vorbitoare de aromână şi greacă:
Mi scolŭ tahina, mi lau, mi ndisestŭ (1) aprindŭ focŭ, dapoia va s-bagŭ tinĝeru ta s-facŭ trîhînălŭ (2). Si scoalî şi alanţĭ di casî, va sî-mîcămŭ, va scolŭ trapezea, s-lau pheatili (3), va s-arestŭ casa, s-scuturŭ tapăќili (4). Dapoia va s-stau mpadi, s-pultestŭ. Ti prăndzŭ va s-mi scolŭ ma ninti s-facŭ mîcarea, pitî, ģélî, iţido va s-adarŭ. Va s-bagŭ misal’a tu prăndzŭ, va s-mîcăm tuţĭ dapoia. Va mi scolŭ s-scolŭ misal’a va s-lau pheatili, s-arestŭ casa, va s-l’au pultearea dapoia ş-va stau mpadi, s-pultestŭ. Vini seara. Seara va s-bagŭ pali misal’a, s-mîcămŭ. Va s-u scolŭ, va s-lau pheatili pali, va s-arestŭ. Va s-stăm la focŭ, va s-dziţemŭ vărî isturii, va s-videmŭ tileorasi, vărŭ cănticŭ. Dapoia va s-arucŭ ĉordzili, cîpîtińili s-durńimŭ.
(1) mi ndisestŭ  vb. IV, ind. prez., pers. I sg. ‘’a se îmbrăca’’ < gr. ντυνομαι
(2) trîhînă s.m. ‘’păsat’’ < gr. τραχανασ
(3) pheatŭ s.n. ‘’farfurie’’ < gr. πιατο
(4) tapăќi s.f. ‘’covoraş; preş’’ < gr. ταπακι


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână. În locul literei ’’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ’’dz’’: prăndzŭ.


Versiunea românească îmi aparţine:
‘’Mă scol dimineaţa, mă spăl, mă îmbrac, aprind focul, apoi pregătesc vasul de aramă ca să fac păsat. Se scoală şi ceilalţi din familie, mâncăm, strâng masa, spăl farfuriile, mătur casa, scutur preşurile. Apoi stau jos, împletesc. La amiază mă scol să pregătesc mai întâi mâncarea, plăcintă, tocană, orice. Pun masa de prânz, apoi mâncăm toţi. Strâng masa, spăl farfuriile, mătur casa, apoi stau jos, încep să împletesc. Vine seara. Seara pun din nou masa să mâncăm. O strâng, spăl farfuriile din nou, mătur. Stăm la foc, zicem vreo poveste, ne uităm la televizor, ascultăm vreun cântec. Apoi pun cergile, pernele să dormim.‘’


SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 42.

Texte aromâne 26: KOLIŢA ΓEORΓIA

Vineri, 13 Ianuarie 2012 13:01

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, încadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Γeorγia, de 39 de ani, casnică, absolventă a şcolii generale în greacă, vorbitoare de aromână şi greacă:
Azî va s-tundemŭ oili. Misculai aseară, feĉu pitili, fripşŭ ńel’ĭ, feĉu mîrcatŭ. Şi azî mi sculai tahina, adunai lucrili ş-neasimŭ la mandrî. Aco aveam gritî şi altor picurarĭ di tunsim oili. El’ĭ, bîrbaţl’ĭ tundea, mini adunam băştili, li ligamŭ, dîdeamŭ şi vărŭ ţipurŭ (5) la bîrbaţĭ, văru mizé (6). Di cara scîpămŭ dapoia di oi, bîgăm misal’a. Mîcămŭ, ş-cîntari. Scîpăm, adunăm baştili tu hîrari, ncîrcăm cal’i ş-neasimŭ acasî. Arucăm lăna mpadi, u aleapsim, aţa lungă ti flocŭ şi scurta ti canurî. U adunăm s-u avem dapoia etimî (1) ti alari.
(5) ţipurŭ s.n. ‘’tescovină’’ < gr.
(6) mizé s.n. ‘’gustare’’ < gr.
(1) etimî adj. f. ‘’pregătită’’ < gr.


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână.


Versiunea românească îmi aparţine:
‘’Azi tundem oile. Mă pregătii ieri, făcui plăcintele, fripşi carnea de miel, făcui iaurt. Şi azi mă sculai dimineaţa, pregătii lucrurile şi merserăm la târlă. Acolo anunţasem şi alţi ciobani că vom tunde oile. Ei. bărbaţii tundeau, eu strângeam lâna tunsă, o legam, dădeam şi vreun rachiu la bărbaţi, vreo gustare. După ce terminarăm cu oile, puserăm masa. Mâncarăm şi cântărim. Terminarăm, adunarăm lâna în saci mari din lână, încărcarăm caii şi merserăm acasă. Aruncarăm lâna jos, am ales-o, cea lungă pentru cergă şi cea scurtă pentru fire groase. O strânserăm s-o avem apoi pregătită pentru spălare.’’


SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 42-43.

Texte aromâne 27: KOLIŢA ΓEORΓIA

Sâmbătă, 14 Ianuarie 2012 13:37

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, încadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Γeorγia, de 39 de ani, casnică, absolventă a şcolii generale în greacă, vorbitoare de aromână şi greacă:
Căndŭ earamŭ ńicî pîşteamŭ oili unî oarî cu mana, cî tati eara dusŭ la pînîγirŭ (2) s-ќidî laptili la γîlîtălŭ (3). Şi earam m-Paδis (4). Aco iu pîşteam oili cu mana, acîţă unî ploaii, bumbunidza (5), scîpîra. Ntunică dapoia, adunămŭ oili la masŭ (6). Noi n-adunămŭ cu tîmbărili n-capŭ, sumŭ oarbirĭ (7). Scutiδi (8), noapti, n-eara fricî. Ma-nclo di noi eara unî moaşî, cu oili, li pîştea. Şi n-aura noaptea: - Aidi, Fie, nu t-asparĭ, dzăsi ali mani, estŭ ş-mini auaţi. Luќil’i aura noaptea, căńil’i alîtra. Noi n-aspîramŭ s-nu li mîcî oili luќi. Dapoia noaptea γinea tata di Konako (9) şi alîtra căńil’i. Dzăsi mana: - Nu t-asparĭ, γini tata, nu t-asparĭ. Căndŭ videmŭ, ti niheamî di oarî vini tata dapoia nu n-aspîrămŭ, cî aveam tati paréei. N-apreasi focŭ, n-uscămŭ, nî ngîldzămŭ. Apiri dapoia. Ş-fudzim dauli cu mana casî. Stîtu tata la oi di li pîştea.
(2) pînîγirŭ s.n. ‘’târg’’ < gr.  πανηγυρι
(3) γîlîtă s.m. ‘’lăptar’’ < gr. γαλατας
(4) Paδis – munte din zona satului
(5) bumbunidza vb. unipers. ‘’tuna’’ < gr. μπουμπουνιζει

(6) masŭ ‘’ţarc’’ < lat. 'mansum'
(7) oarbirĭ s.n. ‘’arbore’’ < lat. 'arbor'
(8) scutiδi s.n. ‘’întuneric’’ < gr. σκοταδι

(9) Konako – sat lângă Tricala


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Majoritatea notelor de subsol explică grecismele din aromână.


Versiunea românească îmi aparţine:
‘’Când eram mică, o dată păşteam oile cu mama, pentru că tata era plecat la târg, să ducă laptele la lăptar.  Şi eram pe muntele Padis. Acolo unde păşteam oile cu mama, începu o ploaie, tuna, fulgera. Se întunecă apoi, adunarăm oile în ţarc. Noi ne strânserăm cu mantaua pe cap, sub un arbore. Întuneric, noapte, îmi era frică. Mai încolo de locul nostru era o bătrână, cu oile, le păştea. Şi ne striga noaptea: - Haide, Fie (Sofia – n. M. T.) , nu te speria, îi zise mamei, sunt şi eu aici. Lupii urlau noaptea, câinii lătrau. Nouă ne era teamă să nu mănânce oile lupii. Apoi noaptea veni tata din Konako şi lătrară câinii. Zise mama: - Nu te speria, vine tata, nu te speria.  Când vedem, după puţin timp veni tata, apoi nu ne mai temeam, că-l aveam pe tata cu noi. Ne aprinse focul, ne uscarăm, ne încălzirăm. Se făcu ziuă apoi. Şi plecarăm amândouă cu mama acasă. Rămase tata la oi ca să le pască.‘’SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 43.

Texte aromâne 28: KOLIŢA VANGHILIŢA

Duminică, 15 Ianuarie 2012 15:59

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, în cadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Vanghiliţa, de 39 de ani, casnică, absolventă a şcolii generale în limba greacă, vorbitoare de aromână şi greacă:
M-acl’amî Vanģeliţa Koliţa. Negŭ tu ecti taxi (1) tu δimoticu sholiu (2) la Nea-Zoi. Mi fitai tu hil’a eńacosea evδominda pende (3) tu trei d-Aprirŭ. Tatu-ńu u acl’amî Naşu, mana u acl’amî Γeorγia, amŭ unî sorî ma ńicî di mini, u acl’amî Apostoiia, papu-ńu l’acl’amî Pavli şi maia u acl’amî Vanģeliţa.
Mi scolŭ tahina, scotŭ nihtikaua (4), bagŭ strańili di la sculio, mi ќaptinŭ, mi lau, facŭ laptili, u beau d-apoia cu sor-mea nidzem tu scolio, acoţi zburăm cu featili ş-cu fiĉorl’i, γini δascalu, dziţemŭ calimera (5), d-apoia intrăm nuntu tu sculio s-zburăm cu δascalu, dziţemŭ cum tricum dzuua. D-apoia fiţemŭ anaγnosi (6), ariθmitiki (7), θriskeftika (8) şi γeoγrafii (9). Mi sculă δascalu s-dzăcu maθimî (10). Mini u ştiamŭ, apandisi ģini şi elŭ hîrîsi cîţe u ştiam. Dapoia nî scoasi δialimî (11), n-aĝucăm cu featili cu fiĉorl’i, ĝeami (12), milî (13), crifto (14) şi kiniγito (15). Dapoia mîcăm heamî mîcari ţi lom di acasî. Heamî ou, biscoti, purtucali, dapoia intrăm tu sculio, fiţemŭ alanti maθimati. Dzăţi δascalu caţe scîpăm di maθimati, nî bagî erγasii (1) ti casî. Dapoia fudzimŭ lom saca (2) s-nidzemŭ la casî, cu ĉiĉorli cu sor-mea, cu featili alanti. Şi aşa scîpă dzuua la sculio.


(1) ecti taxi ‘’clasa şasea’’ < gr. εκτη ταξη
(2) tu δimoticu sholiu ‘’a şcolii generale’’< gr. του δημοτικου σχολειου
(3) hil’a eńacosea evδominda pende ‘’1975’’ < gr. χιλια εννιακοσια εβδομηντα πεντε
(4) nihtikauî s.f. ‘’cămaşa de noapte’’ < gr. νυχτικο
(5) calimera ‘’bună ziua’’ < gr. καλημερα
(6) anaγnosi s.f. ‘’lectură’’ < gr. αναγνωσε
(7) ariθmitiki s.f. ‘’aritmetică’’ < gr. αριθμητικη
(8) θriskeftika (pl. gr.) ‘’lecţie de religie’’ < gr. θρησκευτικα
(9) γeoγrafii s.f. ‘’geografie’’ < gr. γεωγραφια
(10) maθimî s.f. ‘’lecţie’’ < gr. μαθημα
(11) δialimî s.f. ‘’pauză’’ < gr. διαλειμμα
(12) ĝeami ‘’joc cu pietre drepte care se pun una peste alta şi pe care jucătorii trebuie să le nimerească cu mingea’’
(13) milî ‘’joc de copii cu mingea’’
(14) crifto ‘’jocul de-a ascunselea’’
(15) kiniγito ‘’jocul de-a vînătoarea’’
(1) erγasii s.f. ‘’lucrare’’ < gr. εργασια
(2) sacî s.f. ‘’ghiozdan, servietă’’ < gr. σάκα


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână.În locul literei ‘’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: nidzem.


Varianta românească îmi aparţine:
‘’Mă cheamă Vanghiliţa Koliţa. Sunt în clasa a şasea a şcolii generale din Nea-Zoi. M-am născut în 1975, pe 3 aprilie. Pe tatăl meu îl cheamă Naşu, pe mama o cheamă Georgia, am o soră mai mică decât mine, o cheamă Apostoia, pe bunicul îl cheamă Pavel şi pe bunica o cheamă Vanghiliţa.
Mă trezesc dimineaţa, îmi scot cămaşa de noapte, mă îmbrac cu hainele de şcoală, mă piaptăn, mă spăl, îmi pregătesc laptele, îl beau apoi împreună cu soră-mea, mergem la şcoală, acolo vorbim cu fetele şi băieţii, vine profesorul, zicem bună ziua, apoi intrăm în şcoală să vorbim cu profesorul, povestim cu am petrecut ziua. Apoi facem orele de lectură, aritmetică, religie şi geografie. M-a scos profesorul la lecţie. Eu o ştiam, am răspuns bine şi el a fost mulţumit că am învăţat lecţia. Apoi am ieşit în pauză, ne-am jucat cu fetele şi băieţii jocurile cu pietricele, cu mingea, ascunselea şi vânătoarea. Apoi am mâncat puţin din ce-am luat de acasă. Puţin ou, biscuiţi, portocale, apoi am intrat la ore, am făcut celelalte lecţii. După ce profesorul terminat lecţiile, ne-a dat teme pentru acasă. Apoi am luat ghiozdanul să mergem acasă, pe jos cu soră-mea, cu celelalte fete. Şi aşa a trecut ziua la şcoală. ‘’


SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, pp. 44-45.

Texte aromâne 29: KOLIŢA VANGHILIŢA

Luni, 16 Ianuarie 2012 00:55

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, în cadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Vanghiliţa, de 39 de ani, casnică, absolventă a şcolii generale în limba greacă, vorbitoare de aromână şi greacă:
Unî dzuuî ţi nu am sculio, stau acasî. Tahina ţi mi scolŭ, bagŭ strańili, mi lau, mi ќaptinŭ, dapoia gac heamî lapti s-beau mini, sor-mea şi papu-ńu. Tatu-ńu cu mana bea heamî caféi. Sculai trapezea (3), lai vasili, scuturai tapăќili (4), arim casa, dapoia fîrmîtăm pănea cu mana, u alîsăm s-γinî. Dapoia feaţim ģela. Neasim nuntu tu cîlivî, arsim ĉirapu, arucăm pănea s-cocî (5). Dapoia s-cocî pănea u scutemŭ, u băgămŭ tu ipoγiu (6).
La prăndzŭ γini tatu-ńu, bîgăm trapezea, mîcăm tuţĭ dadunŭ pitî di veardzî. Sculăm trapezea, mini lau vasili. Ti mirindi luăm ќindisearea (7) cu mana s-ќindisimŭ. Dapoia scapŭ di ќindiseari l’au vivliurĭ (8) ş-δγivisestŭ. Dapoia seara mîcăm heamî păni ş-videmŭ un erγŭ (9) tu tiliorasi. Dapoia astirăm ĉordzili s-durńimŭ.


(3) trapezi s.f. ‘’masa’’ < gr. τραπεζι
(4) tapaќi s.f. ‘’covoraş, preş’’< gr. ταπάκι
(5) s-cocî formă greşită pentru s-coţe / s-coaţi ‘’se coace’’
(6) ipoγiu s.n. ‘’pivniţă’’ < gr. υπογειο
(7) ќindiseari s.f. ‘’broderie’’ < gr. κεντημα
(8) vivliu s.n. ‘’carte’’ < gr. βιβλιο
(9) erγŭ s.n. ‘’film’’ < gr. εργο


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână.În locul literei ‘’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: dzuuî.


Varianta românească îmi aparţine:
‘’În ziua în care nu merg la şcoală stau acasă. Dimineaţa mă scol, mă îmbrac, mă spăl, mă piaptăn, apoi pregătesc puţin lapte să beau eu, soră-mea şi bunică-miu. Taică-miu şi mama beau cafea. Strâng masa, spăl vasele, scutur covoraşele, mătur casa, apoi frământ aluat pentr u pâine cu mama şi-l las să crească. După ce s-a copt pâinea, o scoatem şi o punem în traistă în pivniţă.
La prânz vine tata, punem masa, mâncăm toţi plăcintă cu verdeţuri. Strângem masa, eu spăl vasele. La chindie încep cu mama să brodăm. După ce termin broderia, iau o carte să citesc. Apoi seara mîncăm puţină pâine şi vedem un film la televizor. Apoi aşternem cergile să dormim. ‘’


SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 45.

Texte aromâne 30: KOLIŢA VANGHILIŢA

Marţi, 17 Ianuarie 2012 01:17

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, în cadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Vanghiliţa, de 39 de ani, casnică, absolventă a şcolii generale în limba greacă, vorbitoare de aromână şi greacă:
Unî dzuuî neasim ecδpomii (1) cu δascalu ş-cu fiĉoril’i, tu unî piδiaδî (2) ţi avea un rău. Luăm ş-mîcari di casî ş-u bîgăm sum orbirĭ (3) şi aco iu n-aĝucam vini unî nîpărticî ş-mîcă mîcarea. Ş-căndŭ vidzumŭ noi nîpărtica, n-aspîrămŭ ş-fudzimŭ la casili.


(1) ecδpomii s.f. ‘’excursie’’ < gr. εκδρομη
(2) piδiaδî s.f. ‘’cîmpie, şes’’ < gr. πεδιάδα
(3) orbiri s. m. ‘’arbore’’ < lat. ’arbor’, em


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână.În locul literei ‘’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: dzuuî.


Versiunea românească îmi aparţine:
‘’Într-o zi am fost în excursie cu profesorul şi cu colegii, la o câmpie unde era un râu. Am luat mâncare de acasă şi am pus-o sub un arbore şi în locul în care ne jucam a apărut o viperă şi a mâncat mâncarea. Şi când am văzut noi vipera, ne-am speriat şi am fugit acasă.’’


SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 46.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 3 din 4

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required