Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Video » E » Displaying items by tag: versuri
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
Displaying items by tag: versuri

NOTĂ

Versiuni românești de Marius Teja.Tini lună anghilicioasâ – Tu lună strălucitoare

Tini lună anghilicioasâ,
Eshtsâ analtâ, dipârtoasâ,
Tsi vedz` oaminji, tsi vedz` lumi,
Nu`l vidzushi pi gionli a meu ?!

(Tu lună strălucitoare

Ești sus, departe

Ce vezi oameni, ce vezi lumi

Nu-l văzuși pe junele meu?!)

Refren-Refren
Ts`ul vidzui, ts`ul cânâscui,
Lea mushată anvirinată…
Ts`ul vidzui, ts`ul cânâscui,
Lea mushată anvirinată…

(Îl văzui, îl cunoscui

Tu frumoasă necăjită

Îl văzui, îl cunoscui

Tu frumoasă necăjită)


Tini lună, tini bună,
Dzâ`i lea tini, acasâ z`yinâ
lu`ashteaptâ a lui ficiori,
Înveasta, lunâ dit niori…

(Tu lună, tu bună

Zi-i tu acasă să vină

Că-l așteaptă al lui feciori

Nevasta, lună din nori)

Refren-
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Tini lună anghilicioasâ , ”giony” / Versuri, 7 martie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---tini-lun---anghilicioas--/3047 (Audio)

 


 

Suflit amar – Suflet amar

Suflit amar, mi pidipsishi
Ca sâ`nhi chier inima ti`unâ featâ
Suflit amar, mi pidipsishi
Ca sâ`nhi chier inima ti`unâ featâ..

 (Suflet amar, mă pedepsiși

 Ca să-mi pierd inima pentru o fată

Suflet amar, mă pedepsiși

 Ca să-mi pierd inima pentru o fată)

 

Refren-Refren
Nu shtiu tse inima nhi`anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ashi..
Nu shtiu tse inima nhi`anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ashi..

 (Nu știu de ce inima mi-e întristată

 Nu știu de ce mă doare așa

Nu știu de ce inima mi-e întristată

 Nu știu de ce mă doare așa)


Dă`nhi un pahar, dorlu`i amar,
Ca sâ`nhi treacâ arăulu dit chieptu
Dă`nhi un pahar, dorlu`i amar,
Ca sâ`nhi treacâ arăulu dit chieptu..

 (Dă-mi un pahar, doru-i amar

 Ca să-mi treacă durerea din piept

Dă-mi un pahar, doru-i amar

 Ca să-mi treacă durerea din piept)


Refren-
Refren

Tsigarâ dă`nhi, nu`i fârmac
Ma arău ca dorlu di la vruta
Tsigarâ dă`nhi, nu`i fârmac
Ma arău ca dorlu di la vruta…

 (Țigară dă-mi că nu-i otravă

 Mai rea ca dorul de iubita

Țigară dă-mi că nu-i otravă

 Mai rea ca dorul de iubita)


Refren-
Refren

Itrii dă`nhi, vrută s`mi vrei,
Ca s`tsâ spun cânticlu a meu di vreari
Itrii dă`nhi, vrută s`mi vrei,
Ca s`tsâ spun cânticlu a meu di vreari..
(Leac dă-mi iubito să mă iubești

 Ca să-ți spun cântecul meu de iubire

 Leac dă-mi iubito să mă iubești

 Ca să-ți spun cântecul meu de iubire)

 

Refren-Refren
 

 

 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Vlahos - Suflit amar (BLUES), ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---suflit-amar-%28blues%29/2999 (Audio)

  

Di Pilistera pân` la Pindu,- Din Pilistera până în Pind

Di Pilistera pân` la Pindu 
S`dishteaptâ armânlu di cum avdi 
Câmbănji asunâ apirindu 
Di Pashti sh`di primuvearâ.. 

(Din Pilistera până în Pind

Se trezește aromânul cum aude

Clopotele sunând venirea

Paștelui și a primăverii)


Lutseashti fatsa ca di soari 
Shi`ambeatâ mintea di harau` 
Shi`nhi treamburâ, ciudii mari, 
Cu vintu, hlambura `tsea noaua`.. 

(Strălucește fața ca soarele

Și îmbată mintea de bucurie

Și-mi tremură, minune mari

Cu vântul, steagul cel nou)


Ieshi tu migdani vrută soi` 
Ta`s cutreamurâ dushmanjii 
Di`a tali armi, di`a ta boi` 
Di`a tăi ficiori – gionji ca aslanji.. 

(Ieși în față iubit neam

Ca să tremure dușmanii

De ale tale arme, de a ta statură

De ai tăi feciori, viteji ca leii)


S`avdza fluiarâ di harau` 
Noaptea tricu shi soarli deadi 
Shi`analtsâ hlambura `tsea noaua` 
 lumea adzâ iar ti veadi.. 

(Se auzi fluier de bucurie

Noaptea trecu și soarele răsări

Și înalță steagul cel nou

Că lumea azi iar te vede)

 

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Di Pilistera pân` la Pindu, ”giony” / Versuri, 1 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---di-pilistera-p--n--la-pindu/2930 (Audio)

 

 


 

Nu voi s-ti ved cu altu bârbat – Nu vreau să te văd cu alt bărbat

Ti vidzui lea vruta mea, 
Ti vidzui mini iara… 
Inima tsi`nhi lâcrâma, 
Suschira, ti câfta… 

(Te văzui tu iubita mea

Te văzui eu iar

Inima ce-mi lăcrima

Suspina, te căuta)

 

Refren-Refren
Nu, nu, nu voi s`ti ved cu altu bârbat 
 tse vrută`nhi mi`arâseshi, 
Hiu anfârmâcat… 
Nu, nu, nu voi s`ti ved cu altu bârbat 
 tse vrută`nhi mi`arâseshi, 
Hiu anfârmâcat… 

(Nu, nu, nu vreau să te văd cu alt bărbat

De ce iubito mă înșelași

Sunt nefericit

Nu, nu, nu vreau să te văd cu alt bărbat

De ce iubito mă înșelași

Sunt nefericit)


S`nu`nhi tsâ parâ vrută arău, 
Di mini sh`suflitlu a meu 
Tsi`i ca apa di izvor, 
Va seacă di a tău dor… 
(Să nu-ți pară iubito rău

De mine și sufletul meu

Ce-i ca apa de izvor

Va seca de al tău dor)

 

Io vrută când ti videam, 
Mari arău io ma nhi`adram, 
Inima tsi`nhi lâcrâma, 
Suschira, ti câfta… 

(Eu iubito când te vedeam

Mare rău eu îmi făceam

Inima ce-mi lăcrima

Suspina, te căuta)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Nu voi s-ti ved cu altu bârbat, ”giony” / Versuri, 18 noiembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---nu-voi-s-ti-ved-cu-altu-b--rbat/2920 (Audio)

 

 


 

Feata mea shi steaua mea - Fata mea și steaua mea

Yina lea feată, yina tin` cu mini, 
Yina lea feată, nu mutrea lumea, 
Yina lea feată shi`alasâ arshinea, 
Cu arshinea nu adari tsiva.. 
(Vino tu fato, vino tu cu mine

Vinou tu fato, nu te uita la lume

Vino tu fato și lasă rușinea

Cu rușinea nu faci nimic)

 

Refren-Refren
Feata mea shi steaua mea 
Yina lea feată, nu mutrea, 
Yina tini, feata mea, 
Shi`alasâ arshinea.. 

(Fata mea și steaua mea

Vino tu fato, să nu-ți pese

Vino tu, fata mea

Și lasă rușinea)


Gione,  shtii mi minduii la tini, 
La atseali zboarâ greali tsi`nhi dzâseshi, 
Va z`yin mâni sâ`nhi mi`adun cu tini, 
Sum aumbra atsea di la ciresh.. 

(June, să știi că mă gândii la tine

La acele vorbe grele ce-m ziseși

Voi veni mâine să mă întâlnesc cu tine

Sub umbra cea de la cireș)


Refren-
Refren

Tsi`alargu nhi si pari dzâua di mâni, 
Ca soarli sh`ca luna di pi tser, 
Va`nhi ti`ashteptu aclo iu apa curâ 
Iu săltsili adarâ cârunâ.. 

(Ce departe mi se pare ziua de mâine

Te voi aștepta acolo unde râul curge

Unde salciile fac cunună)


Refren-
Refren

  

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Feata mea shi steaua mea, ”giony” / Versuri, 4 octombrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---feata-mea-shi-steaua-mea/2866 (Audio)

 

 


 

Lândzâdzâi câ`nhi ti`am tu vreari – M-am îmbolnăvit pentru că te iubesc

 

Yislu tsi searâ di searâ 
Câtâ inima mea yini 
Nu`nhi mi`alasâ, nu`nhi mi`ascultâ 
Î`nhi ti caftâ mash pi tini... 

(Visul care seară de seară

Spre inima mea vine

Nu mă lasă, nu mă ascultă

Mi te caută doar pe tine)

 

Refren-Refren
Lândzâdzâi câ`nhi ti`am tu vreari 
Nu shtiu cum s`ti aduc nâpoi 
Mash di adun va n`avem hari 
Can nu a s`hibâ ca noi doi… 

(M-am îmbolnăvit pentru că te iubesc

Nu știu cum să te aduc înapoi

Doar împreună vom avea har

Nimeni nu va fi ca noi doi)


Yislu tsi searâ di searâ 
Câtâ tini mi pitreatsi 
Di dealihea vâr  oarâ 
Va`l biem ca apa aratsi… 

(Visul care seară de seară

Spre tine mă trimite

Cu adevărat vreodată

Îl vom bea ca apa rece)


Refren-
Refren

Dorlu di la tini vrută 
Câtâ inima mea yini 
Nu`nhi mi`alasâ, nu`nhi mi`ascultâ 
Î`nhi ti caftâ mash pi tini... 

(Dorul de tine iubito

Spre inima mea vine

Nu mă lasă, nu mă ascultă

Mi te caută doar pe tine)


Refren-
Refren

  

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Lândzâdzâi câ`nhi ti`am tu vreari (BLUES), ”giony” / Versuri, 22 mai 2011 , http://giony.ro/versuri-p/vlahos---l--ndz--dz--i-c---nhi-ti-am-tu-vreari-(blues)/2721 (Audio)

 

 

 

O lăi munte, o lea dzeană – O, măi munte, o, măi deal

 

O lăi munte, shi`o lea dzeană, 
Pleacâ`nhi ti nica niheamâ.. 
O lăi munte, shi`o lea dzeană, 
Pleacâ`nhi ti nica niheamâ… 

(O, măi munte și o, măi deal

Apleacă-mi-te încă puțin

O, măi munte și o, măi deal

Apleacă-mi-te încă puțin)


Pleacâ`ti shi fă`ti în padi 
Ta sâ`nhi ved casa ali dadi… 
Pleacâ`ti shi fă`ti în padi 
Ta sâ`nhi ved casa ali dadi… 

(Apleacă-te și fă-te câmpie

Ca să-mi văd casa mamei

Apleacă-te și fă-te câmpie

Ca să-mi văd casa mamei)


Fă`nhi`ti padi, fă`nhi`ti locu 
Ta sâ`nhi ved vatra cu focu.. 
Fă`nhi`ti padi, fă`nhi`ti locu 
Ta sâ`nhi ved vatra cu focu.. 

(Fă-mi-te cîmpie, fă-mi-te șes

Ca să-mi văd vatra cu foc

Fă-mi-te cîmpie, fă-mi-te șes

Ca să-mi văd vatra cu foc)


S`mi fâtseam azbuirâtor 
Ta`s azboir la niori.. 
S`mi fâtseam azbuirâtor 
Ta`s azboir la niori.. 

(Să mă fac pasăre

Ca să zbor la nori

Să mă fac pasăre

Ca să zbor la nori)


S`neg la dada tu ubor 
Ta sâ`nhi plângu a meu dor.. 
S`neg la dada tu ubor 
Ta sâ`nhi plângu a meu dor.. 

(Să merg la mama în curte

Ca să-mi plâng al meu dor

Să merg la mama în curte

Ca să-mi plâng al meu dor)


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - O lăi munte, o lea dzeană, ”giony” / Versuri, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---o-l--i-munte--o-lea-dzean--/2673 (Audio)

 

 

 

Mutâ nune hlambura – Sus nașule steagul

 

Vini dzâua di harau` 
Hiija s`fatsi înveastâ noau` 
Plângu chicutli din casâ 
Feata cuiblu a ei shi`alasâ. 

(Veni ziua nunții

Fiica se face mireasă

Plâng cu lacrimi acasă

Fata cuibul ei își lasă)

 

Refren-Refren
Mutâ nune hlambura 
Treili meari aroshi 
Shi purtati cu`a tăi sots` 
Trâdzedz` corlu pi`un cicior. 

(Sus nașule steagul

Cu trei mere roșii

Și purtate cu ai tăi prieteni

Trageți hora pe un picior)


Pi fatsa a ta curatâ 
Voi tas curâ bunâteatsi 
Shi din grailu a tău di njiari 
Voi s`aduts harau` mari. 

(Pe fața ta curată

Vreau să văd bunătate

Și cu vocea ta de miere

Vreau să aduci bucurie mare)


Refren-
Refren

Cu giuldănjili di flurii 
Shi`aliveii di aruveii 
Va`s ascapiri ca  steau` 
Hiija mea albâ ca neau`. 

(Cu salbele de galbeni

Și  de

Vei scânteia ca o stea

Fiica alba ca neaua)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Mutâ nune hlambura, ”giony” / Versuri, 17 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---mut---nune-hlambura/2655 (Audio)

 

 

 

Un câti un – Unul câte unul

 

Bati vintul, bati more, 
Bat fluieri pit munts` 
Deadi iarba, deadi more, 
Ies armânjii tuts`… 

(Bate vântul, bate măi

Cântă fluiere prin munți

Răsare iarba, răsare măi

Ies aromânii toți)

 

Refren-Refren
Un câti un, s`ti ia haraua, 
Sâ`i zâlipseascâ tutâ dunjiaua. 
Un câti un, s`ti ia haraua, 
Sâ`i zâlipseascâ tutâ dunjiaua. 

(Unul câte unul, să te bucuri

Să-i invidieze toată lumea

Unul câte unul, să te bucuri

Să-i invidieze toată lumea)


Bati vintul, bati more, 
Bati shi`s dirinâ 
Ies musheatili armâni 
Tâsh di Samarina… 

(Bate vântul, bate măi

Bate și se împrăștie

Ies frumoasele aromâne

Tocmai din Samarina)


Refren-
Refren

Tsi mushat î`shi pascu 
Primuveara oili 
Ies îmsheatili aromâni 
Tâsh di pirivoli.. 

(Ce frumos pasc

Primăvara oile

Ies frumoasele aromâne

Tocmai din Perivole)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Un câti un, ”giony” / Versuri, 3 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---un-c--ti-un/2641 (Audio)

 

 


 

Gramustea - Gramustea

Mi`anghisedz, tut ma`nhi ved 

Gramustea cu pirifanji 
Casi analti ca palati 
Înveasti îmsheati cu hârsafi.. 

(Visez, tot mi te mai văd

Gramustea mândră

Case înalte ca palate

Gospodine frumoase)

 

Refren-Refren
Gramustea noastâ`i alâvdatâ 
Iu chirushi cu mushuteatsâ 
Ti tini plângu, jilescu, 
Shi armânjii tora tsâ grescu.. 

(Gramustea noastră lăudată

Unde ai dispărut cu frumusețea ta

Pentru tine plâng, jelesc

Și aromânii acum te amintesc)


Mi`anghisedz, tut ma`nhi ved 
Aushii a noshtsâ iu mai shedu 
Uidisits` shi`armâtusits` 
Tinjisits` shi zâilipsits`.. 

(Visez, tot mi te mai văd

Bătrânii nostri unde mai șed

Perechi frumoase

Cinstite și invidiate)


Refren-
Refren

Mi`anghisedz, tut ma`nhi ved 
Numtsâ, corlu, feati, înveasti, 
Ardâpsiti ca daileani 
Gionji aleptsâ tuts` cu anami.. 

(Visez, tot mi te mai văd

Nunți, hoeă, fete, neveste

Mândre împodobite

Juni aleși toți cu renume)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, VlahosGramustea, ”giony” / Versuri, 30 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---gramustea/2638 (Audio)

 

 


 

Lea musheata armânâ – Tu frumoaso aromânăLea musheata armânâ, 
La shopatlu din vali 
Totna` când nedz` 
Î`nhi badz` mirachi mari. 

(Tu frumoaso aromână

La izvorul din vale

Mereu când mergi

Îmi faci o bucurie mare)

 

Refren-Refren
Oh lele le oh, 
Cât î`nhi ti`am tu vreari 
Oh lele le oh, 
Dă`nhi si`unâ bâsheari! 

(Oh lele le oh

Cât te iubesc

Oh lele le oh

Dă-mi și o sărutare!)

 

Ah armâna mea, 
Stai s`tsâ dzâc un zbor 
 tora cu tini 
Mini voi s`mi ansor. 
(Ah aromâna mea

Stai să-zic o vorbă

Că acum cu tine

Eu vreau să mă însor)

 

Refren-Refren

Ah armâna mea, 
Trup di fidanâ 
Cum sâ`nhi fac s`tsâ dzâc 
Pi suflit nhi`am  rana. 

(Ah aromâna mea

Trup ca vlăstar

Cum să fac să-ți zic

În suflet îmi am o rană)


Refren-
Refren

Mas vrei tini gione 
S`hiu înveasta tau` 
Hai la mini acasâ 
Tas fâtsem harau`. 
(Dacă vrei tu june

Să fiu nevasta ta

Hai la mine acasă

Ca să facem nuntă)

 

Refren-Refren

 


SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Lea musheata armânâ, ”giony” / Versuri, 23 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---lea-musheata-arm--n--/2632 (Audio)

 

 

 

 

 

Gura ta - Gura ta

Gura ta, gura ta more lea feată, 
Pari câ`i, pari câ`i cireashâ coaptâ! 
Gura ta, gura ta more lea feată, 
Pari câ`i, pari câ`i cireashâ coaptâ! 

(Gura ta, gura ta, măi tu fato

Pare că-i, pare că-I cireașă coaptă

Gura ta, gura ta, măi tu fato

Pare că-i, pare că-I cireașă coaptă)


Nu mutrea, nu mutrea gione la mini 
 nh`iasti,  nh`iasti arshini di lumi! 
Nu mutrea, nu mutrea gione la mini 
 nh`iasti,  nh`iasti arshini di lumi! 

(Nu te uita, nu te uita june la mine

Că-mi este, că-mi este rușine de lume

Nu te uita, nu te uita june la mine

Că-mi este, că-mi este rușine de lume)


Mas nu vrei, mas nu vrei s`tsâ ies în cali 
Feată dă`nhi, feată dă`nhi sh`unâ bâsheari! 
Mas nu vrei, mas nu vrei s`tsâ ies în cali 
Feată dă`nhi, feată dă`nhi sh`unâ bâsheari! 

(Dacă nu vrei, dacă nu vrei să-ți ies în cale

Fato dă-mi, fato dă-mi și o sărutare!

Dacă nu vrei, dacă nu vrei să-ți ies în cale

Fato dă-mi, fato dă-mi și o sărutare!)


Armână, armână s`tsâ dzâc un zboru 
Io cu tini, io cu tini voi s`mi ansoru! 
Armână, armână s`tsâ dzâc un zboru 
Io cu tini, io cu tini voi s`mi ansoru! 

(Aromânco, aromânco să-ți zic și un cuvânt

Eu cu tine, eu cu tine vreau să mă însor!

Aromânco, aromânco să-ți zic și un cuvânt

Eu cu tine, eu cu tine vreau să mă însor!)

·

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Gura ta, ”giony” / Versuri, 19 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---gura-ta-/2628 (Audio) 

 

 


 

Ghin` vinit oaspitsii a mei – Bine ați venit oaspeții mei

 

Ghin` vinit oaspitsii a mei 
Cu`ncherdu a voasti harei 
S`vâ bâneadzâ preachea noau` 
Sânâtati multâ a voau`.. 

(Bine ați venit oaspeții mei

Cu câștig să fie a voastră nuntă

Să vă trăiască noua pereche

Multă sănătate vouă)


Eu di la pârintsâ yin` 
Yin` cu suflit, nu cu schin 
Cu cumnati sh`cu cumnats` 
Nhi`alâsai surori sh`frats`.. 

(Eu de la părinți vin

Vin cu suflet, nu cu spin

Cu cumnate și cu cumnați

Îmi lăsai surori și frați)


Dada cându mi pitricu 
Deadi stani cât putu 
Bair galbin di flurii 
Urnimii pistii urnimii.. 

(Mama când m-a trimis

Dădu oi cât a putut

Salbă de galbeni

Sfaturi peste sfaturi)


A lăi oaminji mult cu dor 
Oarâ s`nu`nhi bâgats` la zbor, 
La mâcari sh`la huzmets` 
Cara`s vrets` ghinets` s`avets`.. 

(Măi oameni cu mult dor

Să nu țineți de seamă la vorbă,

La mâncare și la treburi

Dacă vreți fericire să aveți)


SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Ghin` vinit oaspitsii a mei, ”giony” / Versuri, 3 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---ghin--vinit-oaspitsii-a-mei/2611 (Audio)

 

 


 

Arucâ-ti tu bratsâli a meali – Aruncă-te în brațele mele

Nu shtiu  tse pi minduiari cându`nhi shed 
Nu shtiu, nu shtiu  tse mash pi tini voi s`ti ved. 
Nu shtiu  tse pi minduiari cându`nhi shed 
Nu shtiu  tse mash pi tini voi s`ti ved. 

(Nu știu de ce pe gânduri eu când stau

Nu știu, nu știu de ce doar pe tine eu vreau să te văd

Nu știu de ce pe gânduri eu când stau

Nu știu, nu știu de ce doar pe tine eu vreau să te văd)

 

Refren-Refren
Feată cari noptsâli le`adrashi cu hari 
Steauâ di vreari… 
Arucâ-ti tu bratsâli a meali 
S`ti ved cât te`am tu vreari 
 ti voi ta si`hii a mea, 
Si`hii a mea ti niturnari 
Va si`hii a meaaa... 

(Fato care nopțile le-ai făcut placate

Steaua iubirii

Aruncă-te în brațele mele

Să te văd cât te iubesc

Că te vreau să fii a mea

Să fii a mea fără întoarcere

Vei fi a mea)


Atumtsea io, pi minduiari cându`nhi shed 
Nu shtiu  tse mash pi tini voi s`ti ved 
Atumtsea io, pi minduiari cându`nhi shed 
Nu shtiu  tse mash pi tini voi s`ti ved 

(Atunci eu când pe gânduri când îmi stau

Nu știu de ce doar pe tine vreau să te văd

Atunci eu când pe gânduri când îmi stau

Nu știu de ce doar pe tine vreau să te văd)


Refren-
Refren
Ti ved lea vrută pi valea`n plinâ cu lilici 
Cum alâgai aclo tu`msheata pâdurici 
Ti ved lea vrută pi valea`n plinâ cu lilici 
Cum alâgai aclo tu`msheata pâdurici. 

(Te văd tu iubito în valea plină de flori

Cum alergai acolo în frumoasa pădurice

Te văd tu iubito în valea plină de flori

Cum alergai acolo în frumoasa pădurice)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Arucâ-ti tu bratsâli a meali, ”giony” / Versuri, 13 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---aruc---ti-tu-brats--li-a-meali/2569 (Audio)

 

  

Agapi multâ – Multă fericire

 

Un pui tsi azboairâ pit niori 
Mutreashti mash la ei 
La  featâ, lele, la  fcior 
La scumpa agapi a lor. 

(O pasăre care zboară printre nori

Privește doar la ei

La o fată, lele, la un băiat

La scumpa fericire a lor)


La  featâ, lele, la  fcior 
La scumpa agapi a lor. 
(La o fată, lele, la un băiat

La scumpa fericire a lor)

 

Refren-Refren
Agapi multâ, agapi multâ 
Voi doii s`avets 
Agapi multâ, agapi multâ 
Bana s`u tritsets`. 

(Multă fericire, multă fericire

Voi amândoi să aveți

Multă fericire, multă fericire

Viața s-o treceți)

 

Puilu pi veargâ shidea 
Sh`la ei ma`shi mutrea 
Ascultâ feată lilicea mea 
Ma z`yinhi cu agapea ta. 
(Pasărea pe o ramură stătea

Și doar la ei se uita

Ascultă fato floarea mea

Dacă vii cu fericirea ta)

 

Ascultâ feată lilicea mea 
Ma z`yinhi cu agapea ta. 
(Ascultă fato floarea mea

Dacă vii cu fericirea ta)

 

Refren-Refren

Feată, doii  cânâscum 
Sh`multu noi  vrum 
Feată, doii a  luăm, lele 
Sh`bana s`u bânăm. 
(Fato când ne-am cunoscut

Și mult ne-am iubit

Fato noi doi să ne luăm

Și viața s-o trăim)

 

Feată, doii a  luăm, lele 
Sh`bana s`u bânăm. 
(Fato noi doi să ne luăm

Și viața s-o trăim)

 

Refren-Refren

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Vlahos - Agapi multâ, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---agapi-mult--/2490 (Audio)

 


 

Lilicea atsea imsheatâ iasti ea – Floarea aceea frumoasă este ea

Aclo sus nalt` tu munti 
Unâ crutsi pi murmintu 
Ninga crutsi  lilici 
Ligânatâ mash di vintu. 

(Acolo sus înalt în munte

O cruce pe mormânt

Lângă cruce o floare

Legănată doar de vânt)


Turmili di oi sh`di căpri 
Tahinărli u`anjiurdzescu 
Pascu iarba di`anvârliga 
Ma picurarii nu`l cârtescu. 

(Turmele de oi și capre

Diminețile o miros

Pasc iarba împrejur

Dar păcurarii nu le deranjează)

 

Refren-Refren
Lilicea atsea 
Îmsheatâ iasti ea 
Ca mirgeana dit amari 
Pi murmintul di pi munti 
Siminatâ`n Grailu Mari. 

(Floarea aceea

Frumoasă este ea

Ca mărgeanul din mare

Pe mormântul de pe munte

 

Semănată în Graiul Mare)
Siminatâ`i di`unâ featâ 
Albâ, analtâ ca  dzânâ 
Shi udatâ cu gâleata 
Unâ`ntreagâ sâptâmânâ. 

(Semănată-i de o fată

Albă, înaltă ca o zână

Și udată cu găleata

O întreagă săptămână)


Ninga caplu a picurarlui 
Vâtâmatâ sus la stani 
Siminatâ`i fu lilicea 
Di`armâna ca fidanâ. 

(Lângă capul păcurarului

Ucis sus la stână

Semănată-i fu floarea

De aromânca ca vlăstarul)


Refren-
Refren

Ti`atsea turmi nu u pascu 
Pi lilicea ali vreari 
Cari a u pascu tu minutâ 
Pi murminti analtu chiari. 

(De aceea turmele nu o pasc

Floarea iubirii

Cele care o pasc într-un minut

Pe mormânt sus piere)


Refren-
Refren


 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Vlahos - Lilicea atsea imsheatâ iasti ea, ”giony” / Versuri, 23 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---lilicea-atsea-imsheat---iasti-ea/2460 (Audio)

 

 


 

Tu inimâ eu ti purtam – În inimă eu te purtam

Tu inimâ eu ti purtam 
Sh`mutream lea Marie 
Naca ti videam..

(În inimă eu te purtam

Și priveam, tu Marie

Încercam să te văd)

 

Refren-Refren
Spuni lea Marie un lai zbor 
 tse tini mi alâsashi, 
Mi agârshishi.. 
De si nu mi vreai 
Mintea nhi`u videai 
Naca ni pârintsâi la mini 
Nu`nhi ti da... 
(Spune tu Marie un nefericit cuvânt

De ce tu m-ai lăsat

M-ai uitat

Deși nu mă iubeai

Mintea mi-o vedeai

Încă însă părinții

Mie nu mi te dau)

 

Io ca soari, tini ca luna 
Doii noi Marieee 
Lumea lâcrâmam.. 

(Eu ca soare, tu ca luna

Amândoi noi Marie

Lumea lăcrima)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Tu inimâ eu ti purtam, ”giony” / Versuri,28 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---tu-inim---eu-ti-purtam/2403 (Audio)

 

  

Xeanili - Străinătatea

 

Cântâ cuclu pisti tser 
La atsei muntsâ, muntsâ xenji 
Multsâ anji tu xeani adrai 
Io aveari nhi`amintai. 
Xeanili cari li tricui 
Dzuuâ albâ nu vidzui 
Tut cu cântic anchiseau 
Ma cu plângu si turnau. 

(Cântă cucul peste cer

În acei munți, munți străini

Mulți ani în străinătate am stat

Eu avere multă am făcut.

În străinătatea în care am stat

Zi albă nu am văzut

Tot cu cântec începea

Dar cu plâns se termina.)

 

Refren 1 – Refren 1
Io tu xeani nu pot shed 
Hoara mea io voi s`u ved 
Ma sh`mârata dada mea 
Tsi cu plângu mi`ashtipta. 
(Eu în străinătate nu pot să stau

Satul meu eu vreau să o văd

Dar și biata mama mea

Care plânsă mă aștepta)

 

Refren 2 – Refren 2
Nu pot cama mini shed 
Isusita voi s`u ved 
Voi s`avem tut tsi`i mai bun 
Sh`bana s`u bânăm de`adun! 

(Nu mai pot eu să stau

Logodnica vreau să o văd

Vreau să avem tot ce-i mai bun

Și viața s-o trăim împreună!)


Cali lungâ, voi nu voi, 
Ditu` xeani yin nâpoi 
Oarâ bunâ sh`cali ambar 
Cu bineclu ancâlar. 
Mi turnai tu hoara mea 
Shopatlu iu curlidza 
Vruta mea iu`nhi mi`ashtipta 
Shi cu arâslu mi hârsea. 

(Cale lungă vreau, nu vreau

Din străinătate vin înapoi

Să fie într-un ceas bun și drum bun

Pe calul înșeuat

M-am întors în satul meu

Unde izvorul susura

Unde iubita mea mă aștepta

Și cu râsul ei mă bucura.)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos – Xeanili, ”giony” / Versuri, 27 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---xeanili/2395 (Audio)

 

 

 

Cafi dzâu ti videam - În fiecare zi te vedeam

Cafi dzâu ti videam 
Pi la poarta mea tritseai 
Cafi dzâu ti videam 
Vream s`tsâ grescu sh`nu puteam. 

(În fiecare zi te vedeam

Pe la poarta mea treceai

În fiecare zi te vedeam

Vream să-ți grăiesc și nu puteam.)

 

Refren 1 – Refren 1
Inima`nhi cripa, 
Tini nu î`nhi greai 
Inima`nhi cripa, vrută, 
 ti vream sh`muream. 

(Inima-mi crăpa

Tu nu-m grăiai

Inima-mi crăpa, iubito,

Că te iubeam și muream)

 

Refren 2 – Refren 2
Nu ti arshuneadzâ vrută 
Nu mutrea sub ocli tini 
Spuni`nhi numa ta 
Iau vrearea mea. 

(Nu te rușina iubito

Nu privi sub ochi tu

Spune-mi numele tău

Ia iubirea mea)

 

Cafi dzâu ti videam 
Pi la mini când tritseai 
Cafi dzâu ti mutream 
Ochii a tăi io îi câftam. 

(În fiecare zi te vedeam

Pe la mine când treceai

În fiecare zi te priveam

Ochii tăi îi căutam)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 – Refren 2

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Cafi dzâu ti videam, ”giony” / Versuri, 19 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---cafi-dz--u-ti-videam/2380 (Audio)

 

 

 

Noaptea cându yini –Noaptea când vine

 

Noaptea cându yini 
La firida mea 
Tu yis î`nhi ti`adutsi 
Pi tini steaua mea. 

(Noaptea când vine

La fereastra mea

În vis mi te adduce

Pe tine steaua mea.)

 

Lilici aroshi ditru mai 
Dultsea mea featâ cu perlu lai. 
Lilici aroshi ditru mai 
Dultsea mea featâ cu perlu lai. 
(Flori roșii din mai

Dulcea mea fată cu părul negru

Flori roșii din mai

Dulcea mea fată cu părul negru.)


Luna ti analtsâ 
Un cântic ts`adutsi 
Cu bratsâli caldi 
Pi chieptu ca  crutsi. 

(Luna te înalță

Un cântec ți-aduce

Cu brațele calde

Pe pieptul ca o cruce.)


Dă`nhi tini feată mâna ta 
Mas` vrei ca s`hii înveasta mea. 
Dă`nhi tini feată mâna ta 
Mas` vrei ca s`hii înveasta mea. 

(Dă-mi tu fată mâna ta

Dacă vrei să fii nevasta mea.

Dă-mi tu fată mâna ta

Dacă vrei să fii nevasta mea.)


Pi bratsâli a meali 
Vruta mea sâ`nhi shedz` 
Tserlu c`un lutseafir 
Vruta mea su`l vedz`. 

(Pe brațele mele

Iubita mea să-mi șezi

Cerul ca un luceafăr

Iubita mea să-l vezi.)


Doii lea feată s`anghisăm 
 banâ`msheatâ   bânăm. 
Doii lea feată s`anghisăm 
 banâ`msheatâ   bânăm. 

(Amândoi fată să visăm

Că viață frumoasă vom trăi

Amândoi fată să visăm

Că viață frumoasă vom trăi) 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Noaptea cându yini, ”giony” / Versuri, 10 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---noaptea-c--ndu-yini/2269 (Audio)

 

 


Lilici di vreari – Floarea iubirii

Mi`alinai în sus, 
Pi dzeana musheatâ 
Vruta ta sâ`nhi ved 
Aclo ea mi`ashteaptâ. 

(Mă urcai sus

Pe dealul frumos

Iubita ca să-mi văd

Acolo ea mă așteaptă.)

Aclotsi`n dzeanâ 
Vruta mi`ashtipta 
Lilici galbini ma nhi`arupea 
Di vreari dado, lea dado, dada mea. 

(Acolo sus

Ea mă aștepta

Flori galbene îmi rupea

Din iubire mamă, tu mamă, mama mea.)

Refren - Refren
Dada mea,  tse lea dado 
Î`nhi bati ashi inima, 
 tse, lea dado, î`nhi plângu 
Lailu uhtedz, 
Serili cu vruta, dado, va`nhi mi`anghisedz. 

(Mama mea, de ce tu mama

Îmi bate așa inima

De ce, tu mamă, îmi plâng

Nefericitul oftez

Serile cu iubita, mama, mă voi visa)

Vruta nhi vidzui 
Arâsi a ei fatsâ, 
Zboarâ luai sâ`i dzâc 
Shi`nhi s`arcă pi bratsâ. 

(Iubita îmi văzui

Râse a ei față,

Vorbe începui să-i zic

Si mi se aruncă în brațe.)

Pi bratsâ vruta 
Cându niu tsâneam 
Lilici galbini ma nhi`arupea 
Di vreari dado, lea dado, dada mea. 

(În brațe iubita

Când mi-o țineam

Flori galbene ea îmi rupee

Din iubire mama, tu mamă, mama mea.)

Refren -
Refren

Feată io ti voi, 
Voi ta  shtii thini 
Inima mi doari 
Sh`uhtedz io ti tini. 

(Fato eu te iubesc

Vreau ca să știi tu

Inima mă doare

Și oftez eu pentru tine.)

 shtii lăi gione 
 sh`mini ti voi 
S`nâ luăm noi gione, s`him noi doi 
Di vreari dado, lea dado, dada mea. 

(Să știi măi june

Că și eu te iubesc

Să ne luăm noi june, să fim noi amândoi

Din iubire mama, tu mama, mama mea.)

Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Vlahos - Lilici di vreari, ”giony” / Versuri, 29 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vlahos---lilici-di-vreari/2251 (Audio)

 Du`ti pui pan` la cutaru – Du-te pasăre la stână


Refren-Refren
Ma du`ti pui pan la cutaru 
Ca nji-am giony picuraru 
Sh-dzai ca lu`ashteptu 
Cu dor tu cheptu 
Nu stiu tsi-s adar 

(Dar du-te pasăre până la stână

Că mi-am un june păcurar

Și zi-i că-l aștept

Cu dor în piept

Nu știu ce să fac)

Pi numachea di la mer 
Shadi lailu pilister 
Ma du`nji`ti la vrutlu 
Ii dzasi una feata 
Tsi s-anchina la tser 

(Pe ramura mărului

Șade dragul porumbel

Dar du-te la iubitul

Îi zise o fată

Care se închina la cer)

Refren-
Refren

Nu-am ni frati, nu-am ni sora 
Xeana hiu a lumilor.... 
Sh`a mei in hoara.... 
Nu shtiu tsi`adara... 
S`mi isuseasca vor 

(Nu am nici frate, nu am nici soră

Străină sunt în lume

Și ai mei în sat

Nu știu ce să facă

Să mă logodească vor)

Refren-
Refren

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Du`ti pui pan la cutaru, ”giony” / Versuri, 25 aprilie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---du-ti-pui-pan-la-cutaru/3092 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Armaname oaminji vruts – Aromâni iubiți

Armaname oaminji vruts, 
Io va voi armanji pi tuts 
Di-una ieta him armanji 
Di papanji si stri`papanji, de voi armanji 

(Aromâni iubiți

Eu vă iubesc aromâni pe toți

De secole suntem aromâni

Din moși și strămoși, de voi aromâni)


Mseati hoari avura armanjii 
Ma li-asparsira paganjii, voi armanji 
Imseata-i hoara Gramustea... 
U`asparsi Ali Pasha, de voi armanji 

(Frumoase sate avură aromânii

Dar le arseră păgânii, voi aromâni

Frumos îi satul Gramostea

Îl arse Ali Pașa, de voi aromâni)


Moskopole hoara avdzata 
Tora iasti sh-ea chiruta, voi armanji 
Musheata hoara s-asparsi.... 
Na cheatra di ea nu-armasi, voi armanji 
(Moscopole sat renumit

Acum este și el pierdut, voi aromâni

Frumosul sat arse

O piatră din el nu rămase, voi aromâni)

 

Multu shed mi minduiescu 
Plangu nu pot s-danasescu, voi armanji 
Ca armanjii tsi ts-au fapta??? 
Ti ahat di ei au trapta, voi armanji 

(Mult șed și mă gândesc

Plâng, nu pot să mă opresc, voi aromâni

Că ce-au greșit aromânii?

De au pătimit atâta, voi aromâni)


Doamne catse blastimashi 
Hoarali ma li surpashi, de voi armanji 
S-asparsira a noasti hoari 
Multu inima mi doari, voi armanji 

(Doamne de ce ai blestemat

Satele de le surpași, de voi aromâni

Arseră ale noastre sate

Mult inima mă doare, voi aromâni)

 

 

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Armaname oaminji vruts, ”giony” / Versuri, 11 aprilie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---armaname-oaminji-vruts/3072 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Di Pilistera pan` la Pindu – Din Pilistera pân’ la Pindu

Di Pilistera pân` la Pindu 
S`dishteaptâ armânlu di harau` 
Câmbănji asunâ apirindu 
Di Pashti – di primuvearâ.. 

(Din Pilistera pân’ la Pindu

Se trezește aromânul cu bucurie

Clopotele răsună la venirea

Paștelui – primăverii)


Ieshi tu migdani vrută soi` 
Ta`s vedz cum treamurâ dushmanjii 
Di`a tali armi, di`a ta boi` 
Di`a tăi ficiori – gionji ca aslanji.. 

(Ieși în față iubit neam

Ca să vezi cum tremură dușmanii

De ale tale arme, de a ta statură

De ai tăi feciori – viteji ca leii)


Lutseashti fatsa ca di soari 
Shi`ambeatâ mintea di harau` 
Shi treamburâ ciudii mari 
Ca vimtul, hlambura `tsea noau`.. 

(Strălucește fața ca de soare

Și îmbată mintea de bucurie

Și tremură minune mare

Ca vântul, steagul cel nou) 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Di Pilistera pan` la Pindu, ”giony” / Versuri,  10 martie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---di-pilistera-pan--la-pindu/3051 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Te-astiptai nu vinisi – Te așteptai, nu veniși

Feata mi giur pi luna sh-pi steali 
Ca pan` la moarti va te-asteptu 
Mi giur cu manjili pi cheptu lea feata 
Ca fara tini va-s landzidzascu 

(Fato, mă jur pe lună și pe stele

Că pân’ la moarte te voi aștepta

Mă jur cu mâinile pe piept tu fato

Că fără tine mă voi îmbolnăvi)


Te-astiptai nu vinisi, te-astiptai mi-agarshisi 
Te-astiptai lea feata zinji snji-adutz prumveara 
Te-astiptai nu vinisi, te-astiptai mi-agarshisi 
Nu stiam feata di dor cum treatsi oara 

(Te așteptai, nu veniși, te așteptai, mă uitași

Te așteptai tu fato să vii și să aduci primăvara

Te așteptai, nu veniși, te așteptai, mă uitași

Nu știam de dor cum trece timpul)

 

Dumanitsli vruta la cor, 
Ts-aduts aminti cand n-adunam 
Dzatseam ca doi noi va na luam 
La dispartsari nu minduiam 

(Duminicile iubito la horă

Ți-aduci aminte când ne întâlneam

Ziceam că noi ne vom lua

La despărțire nu ne gândeam)


Tora lea feata ca tini fudzisi 
Io nu stiu lailu tsi va-s adar 
Te-astiptai sti tornji lea feata 
Sh-inji plangu lailu a meu amar! 

(Acum tu fato că ai plecat

Eu nu știu sărmanul ce voi face

Te așteptai să te întorci tu fato

Și-mi plâng sărmanul al meu amar!)

 

  

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Te-astiptai nu vinisi, ”giony” / Versuri, 17 februarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---te-astiptai-nu-vinisi/3030 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Dischidi usa armane – Deschide ușa aromâne

 

Dischidi usa armane - bis 
Cu habari vinim la tine 
S-banedz la multsa anji armane 

(Deschide ușa aromâne

Cu vești venim la tine

Să trăiești la mulți ani aromâne)


Sta Maria ma imna, Sta Maria ma imna 
Loclu bun ea ma-l cafta 
Pi Hristolu s`lu aminta. 
(Sfânta Maria tot mergea, Sfânta Maria tot mergea

Locul bun ea tot îl căuta

Ca să-l nască pe Hristos)

 

Bethleem ea agiundzea - bis 
Tu cutari ea intra, 
Hristolu di lu`aminta 

(Bethleem ea ajungea

În staul ea intra

Pe Hristos îl năștea)


Ca iasti prindu Carciun - bis 
Dischidi usha arman, 
Vinim s-tsa uram an bun 

(Că este ajun de Crăciun

Deschide ușa aromâne

Venim să-ți urăm an bun)


Vinim s-tsa uram an bun - bis 
S-uram cu mirachi mari 
S-baneadza`ntreaga armanami 

(Venim să-ți urăm an bun

Să urăm cu bucurie mare

Să trăiască tot neamul aromân)


Him armanji di eta tuta - bis 
Hristolu daima s-na agiuta 
S-uram armanamea tuta 

(Suntem aromâni de totdeauna

Hristos mereu să ne ajute

Să urăm la tot neamul aromân)


Dischidi usha armane - bis 
Dumnidza iasti cu tine 
S-banedz la multsa anji armane. 
(Deschide ușa aromâne

Dumnezeu este cu tine

Să trăiești la mulți ani aromâne)

 

 

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Dischidi usa armaneCOLIND, ”giony” / Versuri, 11 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---dischidi-usa-armane---colind/2933 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Luna Mea - Luna mea

Cati steali suntu in tseru 
Luna moi,luna mea 
Noaptea ardu,dzaua cheru 
Luna moi,luna mea 

(Câte stele sunt pe cer

Lună măi, luna mea

Noaptea ard, ziua pier

Lună măi, luna mea)


Dzau cheru s-noaptea ardu 
Luna moi,luna mea 
Na mutresc’doi la gardu 
Luna moi,luna mea 

(Ziua pier și noaptea ard

Lună măi, luna mea

Ne privesc pe amândoi la gard

Lună moi, luna mea)


Ochii a tai ca doau steali 
Luna moi,luna mea 
Sunt mira-mirachili-a meali 
Luna moi,luna mea 

(Ochii tăi ca două stele

Lună măi, luna mea

Sunt bucuriile mele

Lună măi, luna mea)


Lutseafir bun more ascumtu 
Luna moi,luna mea 
Tuta bana va ti cantu 
Luna moi,luna mea 
(Luceafăr bun măi ascuns

Lună măi, luna mea

Toată viața te voi cânta

Lună măi, luna mea)

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Luna mea, ”giony” / Versuri, 17 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---luna-mea/2815 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Apa licuvita – Izvorul tămăduirii

Refren-Refren
Dit keatra apa ia de-azvoami 
Aratzi, dultzi iasti ea 
La tuts na dideshi, na chicuta di bana 
Te-atsea dorlu di tini, pi noi daima na ia 

(Din piatră apa începe să țâșnească

Rece, dulce este ea

La toți ne dăduși o picătură de viață

De aceea dorul de tine pe noi mereu ne ia)


Na dzua di prandzu, mutrii pisti dzeana 
Lea dzeana u mutrii, luai di mi-alacsii 
Anchisii la apa, apa licuvita 
La ea mi danasii, la ea mi danasii 

(Într-o zi la prânz privii dealul

Dealul îl privii, începui să mă îmbrac

Pornii la izvorul, izvorul tămăduirii

La el mă oprii, la el mă oprii)


Refren-
Refren

Tuta hoara plandzi, apa licuvita 
Noi nu-a ti-agarhsim, noi nu-a ti-agarshim 
Cu budzali arsi, di doru-sh di vreari 
La tini va z`inim, la tini va `z`inim 

(Tot satul plânge izvorul tămăduirii

Noi nu te-am uitat, noi nu te-am uitat

Cu buzele arse de dor și de drag

La tine vom veni, la tine vom veni)


Refren-
Refren


 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Apa licuvita, ”giony” / Versuri,  12 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---inaugurare-restaurant-millena---apa-licuvita/2749 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Inu vruta moi – Vino iubito măi

Inu, vrută, inu 
Ino` vrută, inu` moi 
La noi tu bâhshceu` , moi, 
La noi tu bâhshce.. 

(Vino, iubito, vino

Vino iubito, vino măi

La noi în grădină măi

La noi în grădină)


La noi tu bâhshce, 
La noi tu bâhshceu` , moi, 
Doii s`n`agiucămu, moi, 
Doii s`n`agiucăm.. 

(La noi în grădină

La noi în grădină măi

Amândoi să ne jucăm măi

Amândoi să ne jucăm)


Nu, nu, nu lăi gione, 
Nu nu nu, lăi gione, moi, 
Vi`nji shi`aseara noaptea, 
Vi`nji shi`aseara noaptea, moi, 

(Nu, nu, nu măi june

Nu, nu, nu măi june, măi

Am venit și aseară

Am venit și aseară măi)


Vi`nji shi`aseara noaptea, 
Vi`nji shi`aseara noaptea, moi, 
Dada`nhi mi`ncâceu, moi, 
Dada`nhi mi`ncâce.. 
(Am venit și aseară

Am venit și aseară măi

Mama m-a certat măi

Mama m-a certat)

 

Nu, nu, nu lăi gione, 
Nu nu nu, lăi gione, nu, 
Mirachi s`nu`ts badz` 
Mirachi s`nu`ts badz` , moi, 

(Nu, nu, nu măi june

Nu, nu, nu, măi june, nu

Să nu te bucuri

Să nu te bucuri măi)


Mirachi s`nu`ts badz` 
Mirachi s`nu`ts badz` , moi, 
Poarta ts`u disfacu, moi, 
Poarta ts`u disfacu.. 

(Să nu te bucuri

Să nu te bucuri măi

Poarta ți-o deschid măi

Poarta ți-o deschid) 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Inu vruta moi, ”giony” / Versuri, 21 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---inu-vruta-moi/2719 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Nu shtiu ca tse – Nu știu de ce

 

Nu shtiu ca tse 
Suflit amar, mi pidipsishi 
Ca sa-nji cher inima ti-una feata 
Suflit amar, mi pidipsishi 
Ca sa-nji cher inima ti-una feata 

(Nu știu de ce

Suflet amar, mă pedepsiși

Ca să-mi pierd inima pentru o fată

Suflet amar, mă pedepsiși

Ca să-mi pierd inima pentru o fată)

 

Refren-Refren
Nu shtiu ca tse??? Inima-i amfarmacata 
Nu shtiu ca tse??? inji mi doari ahat 

(Nu știu de ce inima-i întristată

Nu știu de ce  inima mă doare atât)


Da-nji un pahar, dorlu-i amar 
Ta sa-nji treaca araulu dit cheptu 
Da-nji un pahar, dorlu-i amar 
Ta sa-nji treaca araulu dit cheptu 

(Dă-mi un pahar, doru-i amar

Ca să-mi treacă răul din piept

Dă-mi un pahar, doru-i amar

Ca să-mi treacă răul din piept)


Refren-
Refren

Tsigara da-nji, ca nu-i farmac 
Ma arau ca dorlu di la vruta 
Tsigara da-nji, ca nu-i farmac 
Ma arau ca dorlu di la vruta 

(Țigară dă-mi, că nu-i otravă

Mai rea ca dorul de iubita

Țigară dă-mi, că nu-i otravă

Mai rea ca dorul de iubita)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vrearea - Nu shtiu ca tse – BLUES, ”giony” / Versuri, 20 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/vrearea---nu-shtiu-ca-tse---blues/2715 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Mini soare sh`tini luna – Eu soare și tu lună

Boatsea ta mseata nu iasti boatzi 
Canda-i un izvor cu apa aratzi 
Framteatea imseata nu iasti framti 
Inji si pari lilici dit munti 
(Vocea ta frumoasă nu este voce

 

Parcă-i un izvor de apă rece

 

Fruntea ta frumoasă nu este frunte

 

Mi se pare floare din munte)

 

Refren-Refren

 

Cati steali sunt feata pi tzer 
A tsia tza li dau, pi tini sa-nji ti iau 
Cata vreari nji-am feata sh-cat dor 
Ti tini va li tzan, pi tini snu ti cher 

 

(Câte stele sunt pe cer

 

Ție ți le dau, pe tine să mi te iau

 

Câtă iubire am fato și cât dor

 

Pentru tine le voi ține, pe tine să nu te pierd)

Mini soare, sh`tini feata luna 
Hai s`na grim doi feata na numa 
Una numa imseata di harsafi 
S-aiba hari, tu`armanji tu itsnafi 

 

(Eu soare și tu fato lună

 

Hai să avem fato un singur nume

 

Un nume frumos de izvor

 

Să aibă har între aromâni, în lume)

Refren-
Refren

 

 

 

 

 

SURSA

 

Flory Caragop, Vrearea - Mini soare sh`tini luna,  ”giony” / Versuri, 27 martie 2011http://giony.ro/versuri-p/vrearea---majorat-flory-caragop---mini-soare-sh-tini-luna/2636 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja.Dumnidzălu`nhi lunjinaDumnezeu îmi lumina

Nu`avea soari, ni lunjinâ 
Cându pi cali nidzeam 
Câtâ poarta ei, lea dado, 
Vruta s`nhi`u videam.. 

(Nu era soare, nici lumină

Când pe drum mergeam

Spre poarta ei, tu mama

Iubita să mi-o văd)

 

Refren-Refren
Hai, hai, Dumnidzălu`nhi lunjina 
Hai, hai, calea pân` la ea, 
Hai, hai, Dumnidzălu`nhi lunjina 
Hai, hai, calea pân` la ea.. 
(Hai, hai, Dumnezeu îmi lumina

Hai, hai, calea pân’ la ea

Hai, hai, Dumnezeu îmi lumina

Hai, hai, calea pân’ la ea)

Tsi videam, tsi`nhi si`arâta 
Tu ubor cându`nhi mutream 
Unâ steau` di pi tser 
Dzâtsea ca`u chier.. 

(Ce vedeam, ce mi se arăta

În curte când priveam

O stea de pe cer

Zicea că o voi pierde)

Refren-
Refren

Mi feci dado  nu`avdzam 
Zboarâli – ca u chiream 
Inima tut î`nhi dzâtsea 
 ea va`nhi mi va.. 

(Mă făceam mamă că nu auzeam

Vorbele că o pierdeam

Inima tot îmi zicea

Că ea mă va iubi)

Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Dumnidzălu`nhi lunjina, ”giony” / Versuri, 1 noiembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---dumnidz--lu-nhi-lunjina/2896 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Hai Dafină – Hai Dafină

 

Hai Dafină, mas vrei tini, 
Hai Dafină, z`inhi cu mini, 
Hai Dafină, z`inhi cu mini… 
(Hai Dafină, dacă vrei tu

Hai Dafină, să vii cu mine

Hai Dafină, să vii cu mine)


Nu, Mihale, nu yin` mini, 
 nh`iasti arshini di lumi, 
 nh`iasti arshini di lumi.. 

(Nu Mihale, nu vin eu

Că îmi este rușine de lume

Că îmi este rușine de lume)

Va`nhi ti caftu, vrei nu vrei 
Di la pârintsâi a tăi, 
Di la pârintsâi a tăi… 

(Te voi cere, vrei, nu vrei

De la părinții tăi

De la părinții tăi)

S`mi da pârintsâi a mei, 
 shtii  sh`mini va`s voi, 
 shtii  sh`mini va`s voi… 

(De mă dau părinții mei

Să știi că și eu voi vrea

Să știi că și eu voi vrea)

Featsirâ tsi featsirâ, 
Dafina i`u deadirâ, 
Dafina i`u deadirâ … 

(Făcură ce făcură

Dafina o dădură

Dafina o dădură)

Tini gione, îmsheat ficior, 
Io di dorlu a tău va`s mor, 
Io di dorlu a tău va`s mor ! 

(Tu june, frumos flăcău

Eu de dorul tău voi muri

Eu de dorul tău voi muri!)


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Hai Dafină, ”giony” / Versuri, 14 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---hai-dafin--/2702 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Tsi s-adar – Ce să fac

 

Î`nhi ti`am tu minti 
Sh`nu shtiu tsi s`adar 
Anfârmâcat i`a meu suflit amar 
Ah vruta mea, câtâ iu hii 
 nh`iasti dor di tini 
Vrută voi  shtii . 
(Mi te am în minte

Și nu știu ce să fac

Întristat e al meu suflet amar

Ah iubita mea, pe unde ești

Că mi-este dor de tine

Iubito vreau să știi)

 

Refren-Refren
Tsi s`adar, lea, tsi s`adar 
A meu suflit iasti amar 
Iasti amar di vrearea ta 
Tsi nhi`angreacâ inima ! 

(Ce să fac, tu, ce să fac

Al meu suflet este amar

Este amar de iubirea ta

Ce-mi stăpânește inima!)


Mash cu tini vrută voi să`nhi shed 
 nh`iasti greu 
Lea feată, io`nhi mi`ntreb 
 tse fudzishi di lângâ mini 
Î`nhi iasti greu lea feată 
Shed io fârâ tini . 

(Doar cu tine iubito vreau să stau

Că îmi este greu

Tu fato, eu mă întreb

De ce ai plecat de lângă mine

Îmi este greu tu fato

Stau eu fără tine)


Refren-
Refren

Ti voi pi tini, lele, vruta mea 
 nh`iasti dor 
Feată, di gura ta 
Di gura ta sh`di ochii a tăi 
S`ti astringu în bratsâ, feată, 
S`ts`aspun cât ti voi . 

(Te vreau pe tine, lele, iubita mea

Că mi-este dor

Fato, de gura ta

De gura ta și de ochi tăi

Să te strâng în brațe, fato

Să-ți spun cât te iubesc)

 

Refren-Refren

 

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Tsi s-adar, ”giony” / Versuri, 21 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---tsi-s-adar-/2598 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Vanghelitsa mea,- Vamghelița mea

Refren 1 – Refren 1

 

Apa aratzi di la moarâ 
Sâ`nhi ti bash, Vanghe,  oarâ. 
Apa aratzi di la moarâ 
Sâ`nhi ti bash, Vanghe,  oarâ. 

(Apa rece de la moară

Să mi te sărut Vanghe o dată

Apa rece de la moară

Să mi te sărut Vanghe o data)

 

Refren 2 – Refren 2
Haidi frândzâ veardi, 
Veardi di ciresh 
Vanghe, va`nhi ti`ashteptu 
La shopat cându a s`hieshi. 

(Haide frunză verde

Verde de cireș

Vanghe, te voi aștepta

La izvor când vei veni)


Ma di cu nhic, 
Ma di cu nhic, Vanghe, ti mutream, 
Vanghe, ti mutream. 
S`creshtsâ mari sâ`nhi mi iai 
Vanghelitsa mea, 
S`creshtsâ mari sâ`nhi mi iau 
Oh lea daileana mea! 

(Dar de mic

Dar de mic, Vanghe, te priveam

Vanghe, te priveam

Să crești mare să mi te iau

Vanghelița mea

Să crești mare să mi te iau

Oh tu mândra mea!)


Refren 1 –
Refren 1

 

Refren 2 – Refren 2

Ma cându mari, 
Ma cându mari`nhi tsâ criscushi 
Vanghe, tsâ criscushi. 
Cu`altu gioni nhi ti mârtashi 
Vanghelitsa mea, 
Cu`altu gioni ti mârtashi 
Oh lea daileana mea! 

(Dar când mare

Dar când mare îmi crescuși

Vanghe ce crescuși

Cu alt june mi te măritași

Vanghelița mea

Cu alt june te măritași

Oh tu mândra mea!)


Refren 1 –
Refren 1

 

Refren 2 – Refren 2

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Vanghelitsa mea, ”giony” / Versuri,  7 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---vanghelitsa-mea-/2451 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Gionji armânji – Juni aromâni

 

Aidi gionji armânji inshits` tu lumi 
Di la voi s`avdzâm daima lucri buni. 
Aidi gionji armânji inshits` tu lumi 
Di la voi s`avdzâm daima lucri buni. 

(Haideți juni aromâni ieșiți în lume

De la voi să auzim mereu lucruri bune

Haide juni aromâni ieșiți în lume

De la voi să auzim mereu lucruri bune)

 

Refren-Refren
Gionji armânji, tiniri vlâstari, 
Ti voi nu`ari greu anda`i alumtari. 
Di la voi armânamea ashteaptâ 
Îmsheatâ numâ sâ`i dai 
Câ`i mileti aleaptâ ! 

(Juni aromâni, tinere vlăstare

Pentru voi nu e grea lupta

De la voi neamul aromân așteaptă

Frumos renume să-i dați

Că-i neam ales!)


Vini oara s`grim “Dishteaptâ`ti armâne!” 
Shi`s nu minduim mash` la dzâua di mâni. 
Vini oara s`grim “Dishteaptâ`ti armâne!” 
Shi`s nu minduim mash` la dzâua di mâni. 

(Veni clipa să strigăm ”Deșteaptă-te aromâne!”

Și să nu ne gândim doar la ziua de mâine

Veni clipa să strigăm ”Deșteaptă-te aromâne!”

Și să nu ne gândim doar la ziua de mâine)


Refren-
Refren

La mărili sculii` tu mintea noastâ s`hibâ 
An di an s`avdzâm tut anvitsa` s`amintâ. 
La mărili sculii` pri mintea noastâ s`hibâ 
An di an s`avdzâm tut anvitsa` s`amintâ. 

(La marile școli tot mintea noastră să fie

An de an să auzim toți învățații să lupte

La marile școli tot mintea noastră să fie

An de an să auzim toți învățații să lupte)

 

Refren-Refren

Armânescul zbor ma nâpoi s`nu armânâ 
Sh`pirifanji s`purtăm hlambura armânâ. 
Armânescul zbor ma nâpoi s`nu armânâ 
Sh`pirifanji s`purtăm hlambura armânâ. 

(Limba aromână să nu fie uitată

Și mândri să jucăm steagul aromân

Limba aromână să nu fie uitată

Și mândri să jucăm steagul aromân)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Gionji armânji, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---gionji-arm--nji/2219 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

  

Io ca pui s`tsâ cântu – Eu ca pasărea să-ți cânt

 

M`as iaram  piturnichi 
S`ti vigheam, feată, dit zbor 
S`dipuneam cu multâ vreari 
Tu a tău ubor... 

(Dacă eram o potârniche

Să te veghez, fato, din zbor

Să cobor cu multă dragoste

În a ta curte)

 

Refren-Refren
Io ca pui s`tsâ cântu, 
S`nu`nhi mi batâ vintul 
S`nhi angâlzascâ soarli, feată 
Suflitlu cu vreari. 

(Eu ca pasărea să-ți cânt

Să nu mă bată vântul

Să mă încălzească soarele fato

Sufletul cu iubire) 


M`as iaram  trandafilâ 
Tu gârdina ta s`crishteam 
Pit lilici mash pi tini 
Io va`nhi ti vigheam... 

(Dacă eram un trandafir

În grădina ta creșteam

Printre flori doar pe tine

Eu te vegheam)


Refren-
Refren

M`as iaram un pui di noapti 
S`dipuneam la geamea ta 
S`tsâ hârseam cu a mea mutritâ 
Somnul, vruta mea. 
(Dacă eram o pasăre de noapte

Să cobor la geamul tău

Să-ți mângâi cu a mea privire

Somnul, iubita mea)

 

Refren-Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Io ca pui s`tsâ cântu, ”giony” / Versuri, 22 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---io-ca-pui-s-ts---c--ntu/2131 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cându va z`yinâ primuveara – Când va veni primăvara

 

Î`nhi luai calea s`neg tu muntsâ, 
Tâsh` tu muntsâ la irnat 
Cafi iarnâ tu ahurhitâ 
Nh`iasti dorlu angricat... 

(Am pornit să merg în munți

Tocmai în munți la iernat

La fiecare început de iarnă

Îmi este dorul mai puternic)


Refren-Refren

Cându va z`yinâ, feată, primuveara 
Dit muntsâ a z`yin la tini, vruta mea. 
Agiun va s`hiu, feată, di`a ta bâsheari 
Va`nhi mi satur, feată, di dultseamea ta. 

(Când va veni, fato, primavera

Din munți voi veni la tine, iubita mea

Flămând voi fi, fato, de a ta sărutare

Mă voi sătura, fato, de dulceața ta)

 

Tu`albi stranhi suntu muntsâi 
Tuts` di neau` anvâlits`. 
Nu`ari s`avdzâ puii s`cântâ, 
Puii a muntsâlor duruts`... 

(În albe haine sunt munții

Toți de nea înveliți

Nu vei auzi păsările să cânte

Păsările munților dragi)


Refren-
Refren

Cându soarli as da di`analtu 
Calea, feată, io va`nhi iau 
Tu ahurhit di primuvearâ 
Tu cutar, feată, nu`as dau... 

(Când soarele se va înălța

La drum, fato, eu voi porni

La început de primăvară

La stână, fato, nu voi da)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Cându va z`yinâ primuveara, ”giony” / Versuri, 22 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---c--ndu-va-z-yin---primuveara/2130 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Ma sâ shtiu  - Dacă aș ști

Lasâ vrearea cu mini 
Lasâ câ`i di la tini 
Suflitlu a meu va `s facâ punti 
Ca s`him noi doi cum iaram ma ninti.. 

(Lasă iubirea cum vine

Las-o că-i de la tine

Sufletul meu se va face punte

Ca să fim noi doi cum eram înainte)

Refren-Refren
Ma sâ`nhi shtiu ti tsi, 
Ma sâ`nhi shtiu ti tsi 
Io ti tini feată 
Î`nhi versu lăcrânjili.. 

(Dacă aș ști pentru ce

Dacă aș ști pentru ce

Eu pentru tine fato

Îmi vărs lacrimile)

Lasâ dultsea mea vreari 
Lasâ  ea nu chiari 
Inima mea shtii s`u ascultâ 
Sâ`nhi hibâ dor, la mini s`u arucâ.. 

(Lasă dulcea mea iubire

Lasă că ea nu piere

Inima mea știe să o asculte

Să-mi fie dor, la mine s-o arunce)

Refren-
Refren


SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau - Ma sâ shtiu (BLUES), ”giony” / Versuri, 8 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau---ma-s---shtiu-(blues)/2041 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Multi ori tsâ dâmândai 

Lea rumenă lea 
Vi`nhi acasâ, nu`nhi ti aflai 
Râshuveanâ lea… 

(Multe ori îți cerui

Tu aromână tu

Venii acasă, nu te găsii

Tu râșoveano)

Vi`nhi acasâ, nu`nhi ti aflai 
Lea rumenă lea 
Pit bâhshe ti priimnai 
Râshuveanâ lea… 

(Venii acasă, nu te găsii

Tu aromâno tu

Prin grădină te plimbai

Tu râșoveano)

Pit bâhshe ti priimnai 
Lea rumenă lea 
Lilici ma ts`adunai 
Râshuveanâ lea… 

(Prin grădină te plimbai

Tu aromâno tu

Flori tot îți adunai

Tu râșoveano)

Tufi, tufi li ligai 
Lea rumenă lea 
Pi la soatsâ li`asprândeai 
Râshuveanâ lea… 

(Buchete, buchete le legai

Tu aromâno tu

Pe la prietene le dădeai

Tu râșoveano)

Ali vruti nu`i dideai 
Lea rumenă lea 
Pi inatea tsi`nhi ts`aveai 
Râshuveanâ lea… 

(Iubitei nu-i dădeai

Tu aromâno tu
De supărată ce erai

Tu râșoveano)SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Arau  & Dimitri Parashos - Multi ori tsâ dâmândai EXCLUSIV, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2011 , http://giony.ro/versuri-p/stelian-arau-----dimitri-parashos---multi-ori-ts---d--m--ndai--exclusiv/2652 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Bunã dzuua cãrvãnare – Bună ziua cărăușule


Bunã dzuua cãrvãnare 
Dã'nj unu focu s'aprindu tsigare 
Tsi'nj ti vedu pi minduiari 
Ai vãrã gaileii mari 
(Bună ziua cărăușule

Dă-mi un foc să aprind țigara

Că mi te văd pe gânduri

Ai vreo grijă mare)


lea Coli yina ncoatsi 
Ia s'tsã spunu  mi'antribashi 
Cum potsã s'ai inima bunã 
Cãndu fumealja acasã alashi 
(Măi Nicolae vino încoace

Ia să-ți spun că mă-ntrebași

Cum poți să ai inimă bună

Când familia acasă o lăsași)

 

SURSA

Samarina Music, Samarina - Bunã dzuua cãrvãnare, ”giony” / Versuri, 5 august 2012 , http://giony.ro/versuri-p/samarina---bun---dzuua-c--rv--nare/3129 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

 Tsi banã – Ce viață

Picuraru lãi picuraru 
Picurarlu di la oi 
Picuraru lãi picuraru 
Picurarlu di la oi 
(Păcurarul măi păcurarul

Păcurarul de la oi

Păcurarul măi păcurarul

Păcurarul de la oi)

 

Picurarlu di la oi 
Cu cãrligu dãnãpoi 
Picurarlu di la oi 
Cu cãrligu dãnãpoi 

(Păcurarul de la oi

Cu cârligul înapoi

Păcurarul de la oi

Cu cârligul înapoi)

 

Refren-Refren
Oi lele chioi bo bo 
Vanghilu more Vanghilu 
Vanghilu more Vanghilu 
Vanghilu tutsã tu kiro 

(Oi lele chioi bo bo

Bunavestire măi Bunavestire

Bunavestire măi Bunavestire

Bunavestire la toți)


Vrui  oarã, lea vrui  oarã 
Vrui  oarã, vrui dauã ori 
Vrui  oarã, lea vrui  oarã 
Vrui  oarã, vrui dauã ori 

(Am vrut o dată, tu, am vrut o dată

Am vrut o dată, am vrut de două ori

Am vrut o dată, tu, am vrut o dată

Am vrut o dată, am vrut de două ori)


Vrui  oarã, vrui dauã ori 
Vrui tu ahãnti sãrbãtori 
Vrui  oarã, vrui dauã ori 
Vrui tu ahãnti sãrbãtori 

(Am vrut o dată, am vrut de două ori

Am vrut la atâtea sărbători

Am vrut o dată, am vrut de două ori

Am vrut la atâtea sărbători)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Samarina Music, Samarina - Tsi banã, ”giony” / Versuri, 24 iulie 2012, http://giony.ro/versuri-p/samarina---tsi-ban---/3127 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Marie -Marie

Frândzâ veardi, ochiu`ts lai di`anda vini meslu al mai 
Un trandafir anvirdzashti, Marieeeee … 
Frândzâ veardi, ochiu`ts lai di`anda vini meslu al mai 
Un trandafir anvirdzashti, Marieeeee … 

(Frunză verde, ochi negri, de când a venit luna mai

Un tranfadir înverzește, Marie

Frunză verde, ochi negri, de când a venit luna mai

Un trandafir înverzește, Marie)

 

Refren-Refren
Oh lea featã, primuveara nu`ashteaptâ, 
Lea Marie, vearaaa… 
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini 
Sâ`nhi ti`astring la chieptu. 

(Oh tu fato, primavera nu așteaptă

Tu Marie, vara

Printre flori să mi te văd, să vii la mine

Să mi te strâng la piept)


Altâ featâ nu`am tu vreari mash` un Dumnidzã pi tser 
Tini hii a mea`u vreari, Marieeeee … 
Altâ featâ nu`am tu vreari mash` un Dumnidzã pi tser 
Tini hii a mea`u vreari, Marieeeee … 
(Altă fată nu iubesc, doar un Dumnezeu pe cer

Tu ești a mea iubire Marie)

 

Refren-Refren


 

SURSA

 Samarina Music, Samarina - Marie (Blues), ”giony” / Versuri, 24 iulie 2012, http://giony.ro/versuri-p/samarina---marie-(blues)/3126 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. Pi keatra di ninga amari – Pe piatra de lângă mare

Pi keatra di ninga amari 
Vruta mea shidea 
Ni cu arãsu , ma ni cu plãngu 
Vruta mea cãnta 

(Pe piatra de lângă mare

Iubita mea ședea

Nu rădea, nici nu plângea

Iubita mea cânta)

Refren-Refren
Lãi pui tsi'asboiri 
Analtu susu pi tseru 
Adu'nj mashi dorlu 
A vrutãiei s'nu'l keru 

(Măi pasăre ce zbori

Înalt sus pe cer

Adu-mi doar dorul

Iubitei, să nu-l pierd)

Haidi lea featã  lilici , 
Vruta mea s'tsã dau 
Va'nj ti bashu feata pi gurã 
Inima s'ts'u iau 
(Haide tu fato o floare

Iubita mea să-ți dau

Te voi săruta fato pe gură

Inima să ți-o iau)


Refren-
Refren

Va ti bashu featã s'tsã arãdã , 
Msheatã lea fatsa ta 
Dorlu din siflitu s'astingã 
Dultsi vreara mea 

(Te voi săruta fato să-ți surâdă

Frumoasa față a ta

Dorul din suflet să-mi stingă

Dulce iubirea mea)

Refren-
Refren


SURSA

Samarina Music, Samarina - Pi keatra di ninga amari, ”giony” / Versuri, 24 iulie 2012, http://giony.ro/versuri-p/samarina---pi-keatra-di-ninga-amari/3125 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Vruta mea armână – Iubita mea aromână


Vruta mea armână 
Vreamŭ s-tsâ dzâcu sh-unŭ zborŭ 
Câ-ñi vini arada 
Lea feată sâ-ñi mi-nsorŭ 

(Iubita mea aromână

Vreau să-ți zic și o vorbă

Că mi-a venit rândul

Tu fato să mă însor)

Bis-
Bis

 

Refren-Refren
Haidi feată dol’i ta s-nâ luămŭ 
Bana dol’i lea feată s-nâ bânămŭ 
Haidi feată arada s-nâ imnămŭ 
Pi mardzina di-amari s-nâ priimnămŭ 

(Haide fato amândoi să ne luăm

Viața amândoi fato să ne-o trăim

Haide fato împreună să ne ăplimbăm

Pe țărmul mării să ne plimbăm)

 agiucămŭ pân’ tora 
Sh-tsi ghini fu ashi 
Ama tora gioclŭ 
Lea feată s-dipisi 

(Ne-am jucat până acum

Și ce bine a fost așa

Dar acum jocul

Tu fato s-a sfârșit)

Bis-
Bis

Refren-RefrenSURSA

Maria, Steaua Di Vreari - Vruta mea armână, Volumul 1 , ”giony” / Versuri, 30 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/steaua-di-vreari---vruta-mea-arm--n--/2358 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Lilici di primveara – Floare de primăvară

Ore nu tsam dzasa feata armanâ 
Iesi cafi seara la fantanâ, lilici di primveară 
Ore nu-nji dzasesi ma nu mi alasară 
Mana sh cu tati s-iesu nafoară, lilici di primveară 

(Oh, nu ți-am zis fată aromână

Ieși în fiecare seară la fântână, floare de primăvară
Oh, nu-mi ziseși, dar nu mă lăsară

Mama și cu tata să ies afară, floare de primăvară)

 

Refren-Refren
Mintea nji iasti mash la tini 
Fârâ tini io vas moru 
Mash a ta dulti basheari 
Nji astindzi a tau doru 

(Mintea mi-este doar la tine

Fără tine eu voi muri

Doar a ta dulce sărutare

Îmi stinge dorul de tine)

Hai nu tsam dzasa feata njicâ 
Iesi pi la poarta fara fricâ, lilici di primveară 
Ah cum vas iesu ca va mi duchească 
Mana cu tati va mi variască, lilici di primveară 

(Hai nu ți-am zis fată mica

Ieși pe la poartă fără frică, floare de primăvară

Ah cum să ies că mă vor simți

Mama cu tata mă vor certa, floare de primăvară)

Refren-Refren

Hai tut mi duc lea sh tut mi tornu 
Sh mas nu ti vedu io nu nji am somnu, lilici di primveara 
Sh io tut la tini mi minduiescu 
Ma va s-mi ashtepta pana s-crescu, lilici di primveara 

(Hai tot mă duc și tot mă întorc

Și dacă nu te văd eu nu mi-am somn, floare de primăvară

Și eu tot la tine mă gândesc

Dacă mă vei aștepta până voi crește, floare de primăvară)

Refren-Refren

 

SURSA

damy levendi, Pindu & Cornelia Rednic - Lilici di primveara, ”giony” / Versuri, 21 martie 2012, http://giony.ro/versuri-p/pindu---cornelia-rednic---lilici-di-primveara/3064 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Cântece: Armana mea / PINDU

Luni, 10 Septembrie 2012 17:23

Armana mea – Aromâna mea

 

Armâna mea cu ocl'i di steali 
Lenă, Lenă lea 
Cara  shti catŭ te-amŭ tu vreari 
Tini msheata mea 
(Aromâna mea cu ochii ca stelele

Eleno, Eleno, tu

Deci să știi cît te iubesc

Pe tine frumoasa mea)


Va tsâ ashternu lilici in cali 
Ta-s caltsâ vruta mea pi eali 
Io va tsâ ashternu lilici in cali 
Ca sh-tini iñi tsâ adutsâ cu eali 

(Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci iubita mea pe ele

Eu îți voi așterne flori în cale

Că și tu semeni cu ele)

Armânlu a mea cu ocl'i ca di amurâ 
Vrute, vrutlu a meu 
Cu prelu laiŭ ca di lândură 
Pilisterlu a meu 

(Aromânul meu cu ochii ca murele

Iubitule, iubitul meu

Cu părul negru ca rândunica

Porumbelul meu)

Io va tsâ ashternu la cicioari 
Suflitlu a mea sh-ñiatili a meali 
 a ta boatsi sh-a ta gură 
Pi mini vrute lăi mi tukiră 
(Eu îți voi așterne la picioare

Sufletul meu și tinerețea mea

Că a ta voce și a ta gură

Pe mine mă topiră)


Cu tsi harauă sh-cu tsi hari 
Lenă, Lenă lea 
Iñi umpli suflitlu di vreari 
Tini msheata mea 

(Cu ce bucurie și cu ce har

Eleno, Eleno tu

Îmi umpli sufletul cu iubire

Tu frumoasa mea)

 a ta boatsi sh-a ta gură 
Pi mini vrute lăi mi tukiră 
Io va tsâ ashternu la cicioari 
Suflitlu a mea sh-ñiatili a meali 

(Că a ta voce și a ta gură

Pe mine iubite măi mă topiră

Eu îți voi așterne la picioare

Sufletul meu și tinerețea mea)

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Pindu - Armana mea, ”giony” / Versuri, 12 iulie 2012, http://giony.ro/versuri-p/pindu---armana-mea/3122 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Cânticlu a Câlâgeadzanjilor – Cântecul Câlâgeazanilor

Câlâgeadzanji` alâvdats` 
Unsprăts` di frats` voi iarats`. 
Unsprăts` di frats` iarats` tuts` 
Cu 28 di nipots`.. 
(Călâgeazani lăudați

Unsprezece frați voi erați

Unsprezece frați erați toți

Cu 28 de nepoți)


Vini oara câlâgeadz` 
Naima njiclu s`lu ansurats` 
Naima njiclu sh`naima gioni 
Sorin – nipotlu dit soni.. 

(Veni timpul Câlâgeazi

Pe cel mai mic să-l însurați

Pe cel mai mic și cel mai june

Sorin – ultimul nepot)

Câlâgiulu crutsea`shi fatsi 
Iancu, socru ti mirachi. 
Cu soacra Lena de`adun 
Ei l`u ansoarâ pi Sorin.. 

(Călâgiulu crucea își face

Iancu, socru bucuros

Cu soacra Elena împreună

Ei îl însoară pe Sorin)

N`adunăm cu nhic, cu mari, 
Ti al Iancu ihtibari. 
Soacra Lena`i cu harau` 
Bagâ`nveastâ tu ghuneau`.

(Ne-am strâns cu mic, cu mare 

În cinstea lui Iancu

Soacra Elena e bucuroasă

Pune haina lungă miresei)

Tsi mâritâ`i soacra Lena 
Cu doii fciori si mâreashti. 
Sorin cu fratili Tase 
I`adusirâ doau`nveasti.. 
(Ce stimată-i soacra Elena

Cu amândoii băieți se mândrește

Sorin cu fratele Tase

I-au adus două nurori)


Cum gioacâ doauli cumnati 
Ana sh`Costina cu`agapi. 
De`adun cu socrii sh`nunia 
Pânâ s`i`acatsâ hârghia.. 
(Cum joacă amândouă cumnatele

Ana și Costina fericite

Împreună cu socrii și nașii

Până se face dimineață)


Gioni avdzât, cu ihtibari 
Avocat ca el nu ari. 
Cu Sorin Lena s`mâreascâ 
I`adutsi Costina`nveastâ. 

(June renumit, stimat

Avocat ca el nu există

Cu Sorin Elena se mândrește

I-a aduce pe Costina noră)


Iancu sh`Lena si hârsescu 
Pi nunjii ei tinjisescu. 
Tase sh`Tanta ancurunarâ 
Costina sh`Sorin si luarâ. 

(Iancu și Elena se bucură

Pe nași ei îi cinstesc

Pe Tase și Tanța îi cununară

Costina și Sorin se luară)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Makidonia - Cânticlu a Câlâgeadzanjilor, ”giony” / Versuri, 12 mai 2012, http://giony.ro/versuri-p/makidonia---c--nticlu-a-c--l--geadzanjilor-/3100 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Dischidi`nhi lea vrută – Deschide-mi tu iubito

 

Dischidi`nhi, dischidi`nhi lea vrută, 
Un zbor ca s`ts`aspun 
Dischidi`nhi, dischidi`nhi lea vrută, 
Noi doi s`him deadun... 

(Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Un cuvânt ca să-ți spun
Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Noi amândoi să fim împreună)

 

Refren-Refren
Haidi dischidi, io pi`agalea 
Ta`s tsâ spun un zbor 
Budzâli a tali, cireashi coapti, 
Au dultseamea lor... 

(Haide deschide-mi, eu încet

Ca să-ți spun  un cuvânt

Buzele tale, cireșe coapte

Au dulceața lor)

Sâ`nhi dischidz, vruta mea, 
Iasti multu amânat 
Sâ`nhi dischidz, vruta mea, 
Ta`s nu shed anvirnat... 
Sâ`nhi dischidz, vruta mea, 
Usha anchisâ s`nu alashi 
Sâ`nhi dischidz, vruta mea, 
mea frâmti sâ`nhi bashi! 

(Să-mi deschizi, iubita mea

Este foarte târziu

Să-mi deschizi, iubita mea

Ca să nu stau întristat

Să-mi deschizi, iubita mea

Ușa închisă să n-o lași

Să-mi deschizi, iubita mea

A mea frunte să-mi săruți!)

Dischidi`nhi, dischidi`nhi lea vrută, 
Cu ochi mâslinii 
Dischidi`nhi, dischidi`nhi lea vrută, 
 a mea va s`hii... 

(Deschide-mi, deschide-mi, tu iubito

Cu ochii măslinii

Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Că a mea vei fi)

Refren-
Refren

Dischidi, dischidi lea vrută, 
Trandafilâ hii 
Dischidi, dischidi lea vrută, 
 î`nhi lândzâdzâi... 

(Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Trandafir ești

Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Că mă îmbolnăvii)

Refren-
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, 29 august 2012, Lupci - Dischidi`nhi lea vrută, ”giony” / Versuri, http://giony.ro/versuri-p/lupci---dischidi-nhi-lea-vrut--/3133 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 7 din 9

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required